Galerie autorů


Vyšlo v časopise: Kardiol Rev Int Med 2008, 10(4): 187-189
Kategorie: Galerie autorů

prof. MUDr. Jiří Widimský, DrSc., FESC, FAHA (1925)


Promoval s vyznamenáním v roce 1950 na 1. lékařské fakultě Karlovy Univerzity Praha. Titul kandidáta lékařských věd (CSc.) získal v roce 1957 za práci „Juvenilní hypertenze“. V letech 1961– 1962 pracoval jako stipendista Švédské kardi ologické společnosti na interní klinice univerzitní nemocnice Göteborg –  Sahlgren’s University Hospital. Habilitační práci na téma „Kardi opulmonální funkce při jednostranné okluzi plícnice“ obhájil na jaře 1968 na vědecké radě 2. lékařské fakulty. Titul DrSc. obhájil za monografii Plicní hypertenze v roce 1969. Profesorem vnitřního lékařství 3. lékařské fakulty UK v Praze byl jmenován v roce 1978. Od 1971 do 1983 byl přednosto u II. interní výzkumné základny IKEM (nynější Kliniky kardi ologi e). Od roku 1978 do roku 1992 byl předsedo u zkušební komise pro kardi ologii IPVZ. V letech 1978– 1993 byl prvním přednosto u Subkatedry kardi ologi e ILF. V letech 1976– 1980 byl členem výboru Evropské kardi ologické společnosti (ESC) v letech 1980– 1984 pak viceprezidentem této společnosti (ESC). Od roku 2003 je jedním ze zakládajících členů České lékařské akademi e. V roce 2005 získal čestné uznání ministra zdravotnictví za celoživotní práci pro české zdravotnictví. V roce 2007 byl jmenován čestným členem Evropské společnosti pro hypertenzi, čestný člen mnoha českých i zahraničních společností. Celkem je a utorem nebo spolu a utorem více než 45 monografi í a více než 700 odborných publikací v domácí i zahraniční literatuře nepočítaje abstrakta domácích a zahraničních kongresů. Nyní je vědeckým pracovníkem Kliniky kardi ologi e IKEM a učitelem Subkatedry kardi ologi e IPVZ.

prof. MUDr. František Kölbel, DrSc. (1933)


Lékařsko u fakultu UK v Praze absolvoval v roce 1957. V letech 1958– 1990 pracoval na III. Interní klinice nynější 1. LF UK a VFN v Praze. V letech 1990– 1999 působil ve funkci přednosty interní kliniky 2. LF UK a FN v Motole, v pedagogické činnosti pokračuje i po odchodu do důchodu. Hodnost kandidáta lékařských věd získal v roce 1965, v roce 1986 byl ustaven docentem, v roce 1989 obhájil doktorsko u disertační práci a v roce 1992 byl jmenován profesorem vnitřního lékařství. V letech 1965– 1967 pracoval jako Rese arch Fellow, Internati onal Cardi ology Fo undati on ve Výzkumné laboratoři prof. Mommaertse na University of Californi a, Los Angeles. Je řešitelem grantových úkolů IGA MZ ČR. Organizoval řadu mezinárodních kardi ologických sympozi í –  Adaptability of the Cardi ac Muscle Praha 1974, Hormones and the He art Praha 1983, Adult Congenital He art Dise ase Praha 1998. Jako asistent generálního sekretáře se podílel na organizaci XVI. Světového kongresu vnitřního lékařství (ISIM) v roce 1982 v Praze. Je a utorem a spolu a utorem 7 monografi í, 6 titulů skript, publikoval přes 220 prací v domácím odborném tisku a 40 v zahraničních peri odicích. Věnuje se pre‑ i postgradu ální výuce ve vnitřním lékařství a v kardi ologii. Do roku 2007, po dvě funkční období, byl předsedo u Spolku lékařů českých v Praze, byl členem výboru České internistické společnosti, v letech 1991– 1995 byl místopředsedo u a pokladníkem České kardi ologické společnosti. Je řádným členem (Fellow) American College of Cardi ology, Internati onal Soci ety for He art Rese arch, a členem výboru pracovní skupiny Grown- Up Congenital He art Dise ase Evropské kardi ologické společnosti. Je čestným členem České kardi ologické společnosti a České internistické společnosti a Vereinigung der Baye­rischen Internisten e.v. se sídlem v Mnichově. Je členem redakční rady časopisu Cor et Vasa a Medical Sci ence Monitor a dále časopisu Postgradu ální medicína. V letech 1999– 2001 byl po dobu mandátu ČR delegátem ČR ve Stálém výboru Regi onálního výboru Světové zdravotnické organizace pro Evropu.

prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., FESC (1951)


Promoval na LF MU v Brně (1975). Složil atestace I a II. stupně v oboru vnitřní lékařství (1979 a 1982) a specializační atestace v oborech klinická farmakologie a kardiologie (1991 a 1997). Obhájil kandidátskou dizertační práci na téma Hemodynamika vazodilatační léčby srdečního selhání a byla mu udělena vědecká hodnost CSc. (1988). Habilitoval se na MU prací Problematika hodnocení léčby srdečního selhání (1996) a později byl tamtéž jmenován profesorem vnitřního lékařství (2001). Od promoce působí ve FN u sv. Anny v Brně, nejprve pět let na I. interní klinice jako sekundární lékař a poté přešel na II. interní kliniku jako klinický farmakolog a vedoucí kardiologické JIP pod vedením prof. Štejfy (1981), v současnosti je přednostou I. interní kardioangiologické kliniky (od 2002). Byl proděkanem LF MU (1997–2002). Jeho hlavními odbornými a vědeckými zájmy jsou kardiovaskulární farmakologie, intenzivní kardiologická péče, srdeční selhání a hypertenze. Je autorem a spoluautorem 15 monografií a více než 200 publikací v odborném tisku. Je členem redakční rady časopisů Cor et Vasa, Kardiologické revue a elektronického portálu EUNI. Je členem International Society of Cardiovascular Pharmacotherapy, Fellow of European Society of Cardiology, členem výboru České společnosti pro hypertenzi a předsedou organizačního výboru sjezdů ČKS.

prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. (1952)


Absolvoval lékařsko u fakultu UJEP Brno v letech 1970– 1976. Atestaci I. st. z vnitřního lékařství složil v roce 1980 a atestaci II. st. v roce 1984. Hodnost kandidáta věd obhájil v roce 1987 na téma „Cévní mozkové příhody“. Habilitoval v roce 1997 s prací o monitoraci krevního tlaku u zdravých jedinců. Profesorem vnitřního lékařství se stal v letošním roce. Od roku 1977 do roku 2002 pracoval na I. kardi o- angi ologické klinice, naposledy jako zástupce přednosty a v roce 2003 přešel na II. interní kliniku MU a FN u sv. Anny, kde působí jako přednosta dosud. Publikoval 161 článků, z toho 52 v časopisech s IF. Přednesl 350 přednášek především z oblasti hypertenze. Je prvním a utorem 2 knih „Klinická patofyzi ologi e hypertenze“ a „Vnitřní lékařství pro stomatology“ a dále publikoval 34 kapitol v dalších knihách. Je členem výboru České internistické společnosti a České společnosti pro hypertenzi. Je členem redakční rady časopisu „Vnitřní lékařství“ a předsedo u redakční rady „Interní medicína pro praxi.“ Předmětem zájmu je metabolický syndrom, vysoký krevní tlak a zvýšená aktivita sympatického nervového systému.

prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc. (1958)


Po promoci na Lékařské fakultě UK v Plzni roku 1985 nasto upil na II. interní kliniku LF a FN v Plzni, kde působí dosud. V letech 1990– 1992 absolvoval dlo uhodobé pobyty v Paříži, INSERM (Národní institut zdraví a lékařského výzkumu), kde pracoval ve Výzkumné jednotce kardi ovaskulární epidemi ologi e a spolupracoval s týmem interní kliniky profesora Safara. Složil I. a II. atestaci z vnitřního lékařství (1988 a 1992) a atestaci z kardi ologi e (2005). Roku 1998 byl jmenován docentem a roku 2008 profesorem vnitřního lékařství na Univerzitě Karlově. Od roku 2001 je přednosto u kliniky. Jeho hlavním odborným zájmem je arteri ální hypertenze, především farmakologická léčba, vlastnosti tepenného řečiště ve vztahu ke krevnímu tlaku, metody měření krevního tlaku, hypertenze ve stáří, epidemi ologi e a genetika hypertenze; dalšími oblastmi zájmu jso u chronické srdeční selhání, neinvazivní vyšetřovací metody v kardi ologii, kardi ovaskulární prevence obecně. Je členem řídicího výboru Evropského projektu genetiky hypertenze a vede jedno z center Evropské sítě pro vyšetřování vlastností velkých tepen. Je a utorem nebo spolu a utorem asi 200 publikací, z toho 28 plných článků v časopisech s IF (články, jichž je prvním a utorem, jso u citovány více než 250krát). Pracuje jako pokladník České společnosti pro hypertenzi a je zakládajícím členem evropské společnosti ARTERY: The Associ ati on for Rese arch into Arteri al Structure and Physi ology. Dále je titulárním členem Franco uzské společnosti arteri ální hypertenze, členem Evropské společnosti pro hypertenzi a American He art Associ ati on. Je členem redakčních rad čtyř mezinárodních časopisů včetně Jo urnal of Hypertensi on, ofici álního časopisu Evropské a Mezinárodní společnosti pro hypertenzi.

doc. MUDr. Jiří Špác, CSc. (1957)


Promoval na LF MU (v té době UJEP) v Brně (1982). Po promoci působil a dosud působí ve FN U sv. Anny v Brně, a to nejprve na II. interní klinice (1982–2002), poté na I. interní klinice (2002–2003) a pak znovu na I. interní klinice (2004–doposud). Získal atestace I. a II. stupně v oboru vnitřní lékařství (1985 a 1989). Obhájil disertační práci Význam dlouhodobého tělesného tréninku u nemocných po rekonstrukční operaci koronárního řečiště a byla mu udělena vědecká hodnost CSc. (1992). Habilitoval se prací „Nové možnosti ultrazvukového vyšetření při rozpoznání poškozené funkce levé komory srdeční“ (1996). Jako první autor je uveden u 33 článků a jeho 14 článků bylo uveřejněno v impaktovaných časopisech. Je členem České kardiologické společnosti.

MUDr. Petr Sucharda, CSc. (1956)


Promoval na univerzitě Karlově na Fakultě vše obecného lékařství (nyní 1. lékařská fakulta) v roce 1981. Atestace z interního lékařství složil v roce 1984 a v roce 1988. V roce 2001 obhájil kandidátsko u dizertační práci (CSc.) na téma „Analýza textury ultrasonografických obrazů“. V letech 1981– 2001 pracoval ve Vše obecné fakultní nemocnici v Praze, od roku 2001 dosud zde působí jako primář 3. interní kliniky. Od roku 1992 pracoval na 1. lékařské fakultě UK jako odborný asistent. Je a utorem nebo spolu a utorem 15 odborných článků a 2 monografi í. V České obezitologické společnosti ČLS JEP působí od jejího vzniku. Od roku 2002 dosud je jejím vědeckým sekretářem. Od roku 2007 je také členem České internistické společnosti ČLS JEP a členem redakční rady Ge o České republiky.

MUDr. David Goldemund (1975)


V roce 1999 promoval na LF MU Brno. Složil atestaci I. a II. stupně v oboru Ne urologi e (2002 a 2005). Od roku 1998 dosud působí na 1. NK FN u sv. Anny v Brně. V letech 1998– 2001 zde pracoval jako sekundární lékař (vše obecná ne urologi e), od roku 2000 je členem cévního týmu. Speci alizuje se na léčbu a prevenci CMP, od roku 2002 intermitentně působil na JIP, od roku 2004 byl vedo ucím standardního oddělení, pracoval v ne urosonologické laboratoři a cévní poradně. Od roku 2005 je zastupujícím vedo ucí JIP. Od roku 2004 je také asistentem na LF MU Brno (od roku 2005 odborný asistent), vyučuje ne urologii u studentů vše obecného lékařství. Pořádá přednášky na téma „Terapi e akutního mozkového infarktu“ pro odborno u veřejnost a lekce o CMP pro laicko u veřejnost v rámci kampaně boji proti CMP –  2006, 2007. Je lektorem pro výuku TCCS v rámci vzdělávacího programu IPVZ. Absolvoval stáž na ne urologickém oddělení Herman Hospital, Ho uston, Texas, USA –  léčba akutní CMP (listopad 2006), ne urosonologi e (dr. Alexandrov and dr. Garami). Průběžně se aktivně účastní českých a slovenských konferencích formo u přednášek či posterů se zaměřením na cévní problematiku. Jako investigátor se účastní ve studii na léčbu roztro ušené sklerózy a léčbu bolesti u vertebrogenních paci entů. Ve studii léčby akutního mozkového infarktu působí jako investigátor (NTI- ASP 0502) a ko ordinátor (CERE- LYSE 1).

MUDr. Eva Maděrová (1975)


Promovala na LF MU v Brně (1999). Složila atestaci I. stupně v oboru vnitřní lékařství (2002) a atestaci z angi ologi e (2006). Od promoce působí na Interní kardi ologické klinice FN Brno. Ve své klinické práci se věnuje především angi ologii, ultrazvukové di agnostice, echokardi ografii a kardi ologické a angi ologické intenzivní péči. Je členko u České kardi ologické společnosti a České angi ologické společnosti.


Štítky
Dětská kardiologie Interní lékařství Kardiochirurgie Kardiologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se