Kardiologická revue – Interní medicína - Informace o časopisu

Informace o časopisu

 • zkratka pro citování: Kardiol Rev Int Med (dříve Kardiol Rev)
 • jazyk periodika: čeština, slovenština, angličtina
 • ISSN 2336-288x, ISSN pro on-line přístup 2336-2898
 • časopis Kardiologická revue - Interní medicína vychází od roku 1999 (původní název Kardiologická revue)
 • v časopise jsou uveřejňovány:
  • původní vědecko výzkumné práce z oboru kardiologie a vnitřního lékařství
  • přehledové odborné články
  • klinická pozorování (kazuistiky)
  • krátká původní sdělení z příslušných oborů
  • dopisy redakci
  • přehledné referáty
  • editorialy, komentáře
  • zprávy ze sjezdů a studijních pobytů
  • zprávy z lékařských společností a z regionů
  • dotazy a odpovědi
  • kvízy, historické črty, medicínské vtipy

Časopis je uveřejněn na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, schváleném Radou pro výzkum a vývoj vlády ČR, a je excerpován v databázích SCOPUS, Bibliographia medica čechoslovaca, Index Copernicus.

V Supplementu Kardiologické revue (býv. Kardiofóru) se publikují monotematické soubory článků, redigované hlavním autorem, který vybírá spolupracovníky, napíše úvod a dohlíží na správné členění a seřazení článků.
Na články se vztahují stejné publikační podmínky jako v Kardiol Rev Int Med.

Redakční rada

Vedoucí redaktoři

prof. MUDr. J. Špinar, CSc., FESC

prof. MUDr. J. Vítovec, CSc., FESC

Členové redakční rady

prof. MUDr. M. Aschermann, DrSc., FESC

prof. MUDr. A. Dukát, CSc.

MUDr. M. Fejfuša, CSc.

doc. MUDr. P. Gavorník, PhD., mim. prof

doc. MUDr. E. Goncalvesová, CSc.

doc. MUDr. P. Heinc, Ph.D.

doc. MUDr. V. Chaloupka, CSc., FESC

prof. MUDr. J. Kautzner, CSc., FESC

prof. MUDr. M. Kršek, CSc.

doc. MUDr. R. Lábrová, Ph.D.

prof. MUDr. A. Linhart, DrSc.

prof. MUDr. O. Ludka, Ph.D.

prof. MUDr. M. Lukáš, CSc.

doc. MUDr. F. Málek, Ph.D., MBA

prof. MUDr. J. Murín, CSc., FESC

prof. MUDr. P. Neužil, CSc., FESC

doc. MUDr. P. Němec, CSc.

doc. MUDr. M. Novák, CSc.

prof. MUDr. R. Pudil, Ph.D.

prof. MUDr. L. Špinarová, Ph.D., FESC

prof. MUDr. M. Táborský, CSc., FESC, MBA

prof. MUDr. J. Václavík, Ph.D.

prof. MUDr. J. Veselka, CSc., FESC

prof. MUDr. M. Vrablík, Ph.D.

Odpovědný redaktor

Mgr. Leoš Verner

Předplatné

Informace na adrese: predplatne@carecomm.cz

Pokyny pro autory

Charakteristika periodika Kardiologické revue – Interní medicína

 • zkratka pro citování Kardiol Rev Int Med
 • jazyk periodika: čeština, slovenština, angličtina
 • v časopise se publikují
  • původní vědecko‑výzkumné práce
  • přehledové odborné články
  • klinická pozorování (kazuistiky)
  • rukopisy (dopisy redakci, diskuze, sdělení, zprávy ze sjezdů, recenze knih a další oznámení)

V Supplementu Kardiologické Revue (býv. Kardiofóru) se publikují monotématické soubory článků, redigované hlavním autorem, který vybírá spolupracovníky, napíše úvod a dohlédne na správné členění a seřazení článků. Na články se vztahují stejné publikační podmínky jako v Kardiol Rev Int Med. Pro vydání Supplementa je nutná spolupráce hlavního autora s redakcí při finančním zajištění publikace.

Kardiologická Revue (1212– 4540) byla zařazena na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik v ČR, schválený Radou pro výzkum a vývoj v roce 2008. Od roku 2010 je titul je excerpován v databázi Scopus. Od roku 2014 je časopis rozšířen o internistickou část.

Publikační podmínky pro autory

 • autor/ vedoucí kolektivu současně s prací zašle do redakce na základě Autorského zákona písemné prohlášení
  • o původnosti práce a oprávnění zveřejnit veškeré přílohy, hl. schémata, obrázky a fotografie
  • že práce nebyla a nebude publikována v jiném časopise (převod autorských práv)
  • že souhlasí s uveřejněním své e‑mailové adresy
  • první autor dodá krátký životopis (do 200 slov) s fotografií ve formátu .jpg
 • užívaná odborná terminologie, zkratky, symboly a fyzikální a biochemické hodnoty musí odpovídat platným normám

Forma dodání příspěvku

 • příspěvek bude přijat výhradně v elektronické formě jako e‑mail, CD nebo DVD
 • veškerá dokumentace (tabulky, grafy, schémata, obrázky, fotografie – očíslované a doprovázené legendou) jsou přijímány jako přílohy v samostatných souborech
 • příspěvek musí být dodán kompletní se všemi náležitostmi, jinak bude vrácen k doplnění

Jedině kompletní příspěvek může být zaregistrován jako „doručený“ a postoupen k recenznímu  řízení. Každý rukopis (výjma zpráv, sdělení, editorialu apod.) je hodnocen anonymním recenzentem. Na základě recenzentova posudku rozhodne definitivně redakční rada o přijetí či nepřijetí práce k uveřejnění. Autor je povinen reagovat na připomínky recenzního řízení. Redakce si vyhrazuje právo provádět drobné úpravy, eventuálně zkrátit rukopis. Po zalomení je článek zaslán autorovi ještě jednou k rychlé kontrole. Je třeba bezpodmínečně dodržet termín vrácení autorské korektury určený odpovědným redaktorem.

Formát textu

 • text práce v některém z běžných textových editorů (v operačním systému Windows) ve formátech doc, txt, rtf nebo html
 • text formátujte pouze pomocí zabudovaných funkcí textového editoru („Tučně“, „Kurzíva“)
 • v žádném případě nepoužívat mezerník, neukončovat každý řádek enterem

Formát příloh

 • obrazové přílohy jsou přijímány v samostatných souborech ve formátech .tiff, .eps nebo .jpg s minimální kompresí (nevkládejte do Wordu či PowerPointu)
 • tabulková dokumentace, grafy, lineární schémata musí být vytvořeny pomocí MS Word či MS Excel, v editovatelné podobě včetně zdrojových dat
 • fotodokumentaci je nutno dodat ve formátu jpg v potřebném tiskovém rozlišení min. 300 dpi, a to v min. šířce 700 pixelů

Zpracování textu

 • doporučený rozsah textu podle charakteristiky obsahu je 3– 8 normostran (1 normostrana má 1 800 znaků včetně mezer a zjistí se cestou Nástroje – Počet slov – Znaky včetně mezer dělené 1 800), tj. 5 400 až 14 400 znaků
 • umístnění grafických příloh označit do textu odkazem (obr. 1, tab. 1 apod.)
 • tabulky vytvářet v MS Excel nebo v tabulkovacím režimu MS Word, v plném znění
 • užitou zkratku vysvětlit při prvním výskytu zkracovaného slovu, v nadpisu a souhrnu se užívají zkratky jen výjimečně

Struktura článků

Všeobecně

 • strana: název práce česky i anglicky, plná jména všech autorů bez titulů
 • souhrn a klíčová slova česky a anglicky
 • klíčová slova doporučujeme čerpat z tezauru deskriptorů Medical Subject Headings (MeSH) a jejich českého překladu MeSH- CZ (http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html)
 • text strukturovaný podle podnadpisů
 • literatura seřazená dle postupného výskytu literárních odkazů v textu
 • očíslované přílohy s popisem
 • plná jména všech autorů s tituly a názvem pracoviště,u prvního vždy e‑mailová adresa

Původní odborné práce

 • souhrn (Abstract) znamená obsah práce strukturovaný podobně jako text článku o max. délce 2 500 znaků včetně mezer, tj. cca 1,3 normostrany, nejjednodušeji cca 200– 250 slov. Je doplněn 5– 10 klíčovými slovy (Keywords), která zahrnují základní pojmy článku
 • struktura textu vlastní práce sestává z Úvodu, ve kterém je vytknut cíl práce, Materiálu a metodiky, Výsledků, Diskuze, Závěru (Conclusions, tj. praktické realizační výstupy)

Přehledové odborné práce

 • nestrukturovaný souhrn s názvem práce a jmény autorů a klíčová slova v češtině a angličtině
 • vlastní text práce by měl sestávat z Úvodu, ve kterém má být práce odůvodněna a případně doplněna historickým vývojem problému, dále je členěn podle potřeby autora a musí být zakončen Závěrem

Kazuistiky

 • mají podobné nestrukturované členění jako Přehledové články, jsou však kratší

Citace literatury

 • počet citací do 30 položek
 • odkazy na literaturu v textu uvádět arabskou číslicí v hranatých závorkách seřazené v návazném pořadí
 • jednotlivé citované položky literatury v přehledu řadit podle výskytu v textu
 • citovat pouze práce v bezprostřední souvislosti s publikovanou prací
 • formální úprava citací (literatura) v souladu s územ Kardiol Rev Int Med
 • názvy citovaných časopisů zkracovat podle mezinárodního úzu
 • citace uvádět v plné formě, tj. příjmení, iniciála osobního jména autora/ ů (max. 3 v pořadí první autory, místo ostatních uvést et al; editor/ ři se uvedou na stejném místě jako autoři, ale za jejich výčet se umístí do závorek zkratka ed., resp. eds), plný název práce v originále, dále viz příklady níže, vč. doi.

A. časopisecké práce

Příklad

6. Stone GW, AJ et al. A prospective study of coronary atherosclerosis. N Engl J Med 2011; 364: 226– 235. doi: 10.1056/ NEJMoa1002358.

B. citace monografie nebo pasáže z monografie

Příklad

2. Novák S, Kalivoda D, Čech V et al. Kardiologické repetitorium. 2. vyd. Praha: Galén 2003.

3. Novák S, Kalivoda D, Čech V et al. Kardiologické repetitorium. 2. vyd. Praha: Galén 2003: 127– 136.

4. Nový R, Starý A. Kardiologie. Praha: Maxdorf 1999: 112– 113.

C. kapitoly ve sborníku nebo rozsáhlejší monografii

Příklad

5. Olivová K. HRT a osteoporóza. In: Vyskočil R, Chaloupecký J (eds). Substituční hormonální terapie. Praha: Grada Publishing 2003: 55– 70.

Redakce doporučuje, aby v citacích byly uvedeny české a slovenské práce zabývající se danou tematikou. Zároveň redakční rada žádá autory, aby citovali též články uveřejněné v časopise Kardiologická revue.

Práce odpovídající těmto pokynům posílejte na níže uvedenou adresu vydavatele.

Mgr. Leoš Verner
Care Comm s.r.o.
leos.verner@carecomm.cz

Kontakt

Vydavatel:

Care Comm s.r.o.
Klicperova 604/8
150 00 Praha 5 
e-mail: info@carecomm.cz
IČO: 091 40 549 
DIČ: CZ09140549

Vedoucí redaktoři:

prof. MUDr. J. Špinar, CSc., FESC
prof. MUDr. J. Vítovec, CSc., FESC

Odpovědný redaktor:

Mgr. Leoš Verner
leos.verner@carecomm.cz

Inzerce

Jan Laitl
Projektový specialista
telefon: +420 725 778 001
e-mail:  jan.laitl@carecomm.cz

Grafické zpracování

Karel Zlevor

Zkratka pro citace

Kardiol Rev Int Med

Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se