prof. MUDr. Josef Veselka, CSc., FESC, FSCAI, FICA (*23. 3. 1965)


Autoři: Petr Hájek;  Lucie Riedlbauchová;  David Zemánek
Vyšlo v časopise: Kardiol Rev Int Med 2015, 17(1): 6
Kategorie: Kardiologická revue

Jakkoli jeho životní a pracovní tempo nenabízí mnoho prostoru pro dlouhá přemítání nad cestou, kterou dosud urazil, nelze vyloučit, že alespoň významné jubileum, kterého se profesor Veselka dožívá, bude pro něj příležitostí ke krátkému zastavení. Dovolte, abychom se v následujících řádcích pokusili ukázat, že je za čím se ohlédnout.

Josef Veselka se narodil dne 23. 3. 1965 v Praze. Na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy (UK) v Praze promoval v roce 1989. Od počátku svůj zájem zaměřoval především na kardiologii. Postupně získal atestaci
z interního lékařství (1992) a brzy poté i z kardiologie (1994). Byl odborným asistentem na II. interní klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, v roce 1998 obhájil na 1. lékařské fakultě UK kandidátskou dizertační práci, v roce 2002 byl jmenován docentem UK pro obor vnitřní nemoci a v roce 2007 profesorem vnitřního lékařství. 

Svou profesní dráhu začal na 1. lékařské fakultě od roku 1989 pracoval na koronární jednotce IV. interní kliniky, v roce 1996 se stal vedoucím Kardiologického oddělení IV. interní kliniky. V roce 1997 nastoupil do Fakultní nemocnice v Motole (FNM), s níž spojil dosud nejdelší část své profesionální kariéry. Zde zprvu pracoval na kardiochirurgickém pracovišti, stal se zástupcem primáře Kardiochirurgického oddělení (1999) a později i zástupcem přednosty Kardiochirurgické kliniky. V lednu 2004, kdy vzniklo ve FNM samostatné Kardiologické oddělení, se stal jeho prvním primářem, v současné době působí jako přednosta Kardiologické kliniky 2. lékařské fakulty UK a FNM.

Osobnost profesora Veselky v sobě spojuje erudovaného invazivního i neinvazivního kardiologa, vědce (je autorem 300 odborných článků, z toho 110 s IF, čtyř českých monografi í a jedné anglické) i pedagoga (výuce mediků se věnuje od roku 1995, je editorem a spoluautorem dvou učebnic kardiologie). Je recenzentem 35 časopisů, editorem pro kardiologii časopisu Archives of Medical Science (IF 1,89) a členem redakční rady Canadian Journal of Cardiology (IF 3,94). V neposlední řadě je iniciátorem vzniku a prvním předsedou výboru pracovní skupiny Chorob myokardu a perikardu České kardiologické společnosti, stal se viceprezidentem International College of Angiology a v letošním roce působí jako vědecký sekretář této mezinárodní organizace. Věnuje se také popularizaci vědy v širším slova smyslu jako předseda Správní rady Nadačního fondu Neuron pro podporu vědy.

Je nesnadné charakterizovat člověka několika větami, tím hůře jedním slovem. Kdybychom však museli zvolit jediné slovo k charakteristice profesora Veselky, zvolili bychom áročnost. Náročnost ke svým spolupracovníkům, ale především náročnost k sobě samému. Myslím, že lidé, kteří se každodenně pohybují v jeho blízkosti, by má slova potvrdili. Především mladší kolegové jsou jeho působením motivováni k nepřetržitému vzdělávání, vědecké a publikační činnosti. Výsledky, kterých řada z nich dosáhla na domácím i zahraničním poli daleko před kardiologickou atestací, nepřímo potvrzují úspěšnost této jeho aktivity.

Profesora Veselku dobře přibližují také sporty, kterým se rád věnuje. Jeho záliba ve vytrvalostním běhu (absolvoval několik maratonů a půlmaratonů) a vysokohorské turistice svědčí o schopnosti soustředěného a dlouhodobého úsilí k dosažení vzdáleného a nelehkého cíle. Jeho osudovým sportem však je basketbal, sportovní odvětví plné nespočtu herních variant, na jejichž konci stojí jedinec, který je ochoten vzít na sebe odpovědnost za celý tým a zhodnotit jeho snažení.

Vydání časopisu Kardiologická revue – Interní medicína, které se Vám právě dostává do rukou, zčásti reflektuje široký záběr profesionálních zájmů profesora Veselky (diagnostika a léčba kardiovaskulárních onemocnění na podkladě aterosklerózy a hypertrofi cké kardiomyopatie). Příspěvky pochází od jeho spolupracovníků, na jejichž růstu se přímo i nepřímo podílí (tři z autorů se v loňském roce habilitovali docenty vnitřního lékařství, ostatní patří k mladé, rychle zrající generaci, které bude s velkou pravděpodobností patřit budoucnost motolské kardiologické kliniky).

Jménem všech spolupracovníků přejeme profesoru Veselkovi do dalších let pevné zdraví, mnoho úspěchů v osobním, profesionálním i sportovním životě. 

Ad multos annos.

Petr Hájek, Lucie Riedlbauchová a David Zemánek


Štítky
Dětská kardiologie Interní lékařství Kardiochirurgie Kardiologie

Článek vyšel v časopise

Kardiologická revue – Interní medicína

Číslo 1

2015 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se