Galerie autorů


Vyšlo v časopise: Kardiol Rev Int Med 2013, 15(2): 128-130
Kategorie: Galerie autorů

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESC


Promoval na LF MU v Brně (1985). Složil atestaci I. a II. stupně v oboru vnitřní lékařství (1987 a 2003) a specializační atestaci v oboru kardiologie (1993). Vědecká hodnost CSc. mu byla udělena v roce 1996. Habilitoval se na LF MU v roce 1998 a později byl tamtéž jmenován profesorem pro obor vnitřní lékařství (2002). Po promoci působil na II. interní klinice FN u sv. Anny v Brně. V současnosti působí jako přednosta Interní kardiologické kliniky LF MU a FN Brno-Bohunice (od 2004). Hlavní oblastí jeho odborného zájmu je akutní i chronické srdeční selhání a hypertenze. Je autorem či spoluautorem 20 učebnic, více než 700 odborných článků přehledných i s vlastními výsledky a 50 článků v časopisech s IF. Je místopředsedou České internistické společnosti. Je členem České kardiologické společnosti, České internistické společnosti a České společnosti pro hypertenzi. Je členem redakční rady časopisů Vnitřní lékařství, Kardiologická revue, Cor et Vasa a dalších. Je národním koordinátorem řady mezinárodních klinických studií.

prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., FESC

Promoval na LF MU v Brně (1975). Složil atestace I. a II. stupně v oboru vnitřní lékařství (1979 a 1982) a specializační atestace v oborech klinická farmakologie a kardiologie (1991 a 1997). Obhájil kandidátskou dizertační práci na téma Hemodynamika vazodilatační léčby srdečního selhání a byla mu udelěna vědecká hodnost CSc. (1988). Habilitoval se na MU prací Problematika hodnocení léčby srdečního selhání (1996) a pozdeji byl tamtéž jmenován profesorem vnitřního lékařství (2001). Od promoce pusobí ve FN u sv. Anny v Brně, nejprve pět let na I. interní klinice jako sekundární lékař a poté přešel na II. interní kliniku jako klinický farmakolog a vedoucí kardiologické JIP pod vedením prof. Štejfy (1981), v současnosti je přednostou I. interní kardioangiologické kliniky (od 2002). Byl proděkanem LF MU (1997–2002). Jeho hlavními odbornými a vědeckými zájmy jsou kardiovaskulární farmakologie, intenzivní kardiologická péče, srdeční selhání a hypertenze. Je autorem a spoluautorem 15 monografií a více než 200 publikací v odborném tisku. Je členem redakční rady časopisu Cor et Vasa, Kardiologické revue a elektronického portálu EUNI. Je členem International Society of Cardiovascular Pharmacotherapy, Fellow of European Society of Cardiology, členem výboru České společnosti pro hypertenzi a předsedou organizačního výboru sjezdu CKS.

doc. MU Dr. Petr Heinc, Ph.D.

Promoval na LF Univerzity Palackého v Olomo uci v roce 1979. V letech 1979– 1991 pracoval jako sekundární lékař na interním oddělení OÚNZ v Prostějově a od roku 1991 pracuje na I. interní klinice FN a LF Univerzity Palackého v Olomo uci. V letech 1991– 1996 působil jako odborný asistent a od roku 1996 vykonává funkci zástupce přednosty kliniky. Ve funkčním období 1995– 1997 byl zvolen předsedo u Pracovní skupiny pro arytmi e a kardi ostimulaci České kardi ologické společnosti a od roku 1999 je členem výboru této pracovní skupiny. Pracovní zaměření: kardi ologi e, invazivní elektro­fyzi ologi e, radi ofrekvenční katetrové ablace, kardi ostimulace, ICD, echokardi ografi e. Odborný růst: 1982 –  atestace I. stupně z vnitřního lékařství, 1987 –  atestace z kardi ologi e, 2000 –  obhájil dizertační práci –  Ph.D. Je autorem 47 publikací v odborných časopisech, z toho 1 v zahraničí.

doc. MUDr. Tomáš Kára, Ph.D.

Pracuje jako kardiolog na I. interní – kardioangiologické klinice FN u sv. Anny v Brně. Současně působí na Klinice kardiovaskulárních onemocnění Mayo Clinic Rochester. V oblasti klinické kardiologie i kardiovaskulárního výzkumu se věnuje zejména otázkám vývoje nových metod diagnostiky a léčby srdečního selhání, hypertenze a život ohrožujících forem poruch srdečního rytmu. Výsledky svých prací publikoval v časopisech Circulation, Journal of American College of Cardiology, Annals of Internal Medicine, European Heart Journal a dalších. V roce 2007 obhájil habilitaci v oboru vnitřního lékařství na Mayo Clinic. Je spoluzakladatelem Mezinárodního centra klinického výzkumu, kde v současné době působí jako vedoucí lékař.

MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D.

Promoval na LF MU v Brně (2000). Složil atestaci I. stupně v oboru vnitřní lékařství (2003) a specializační atestaci v oboru kardiologie (2007). Obhájil dizertační práci na téma Výskyt chronického srdečního selhání u nemocných v pravidelném hemodialyzačním programu a byl mu udělen akademický titul Ph.D. Po promoci působil na II. interní klinice FN u sv. Anny v Brně a v roce 2004 na Interní klinice ve FN Motol v Praze. V současnosti působí jako vedoucí JIP Interní kardiologické kliniky LF MU a FN Brno. Od 2007 působí jako asistent a školitel Ph.D. na LF MU v Brně. Hlavní oblastí jeho odborného zájmu jsou akutní a chronické srdeční selhání a poruchy dýchání ve spánku ve vztahu ke kardiovaskulárním onemocněním. Je řešitelem či spoluřešitelem 7 grantových projektů. Je autorem či spoluautorem 1 učebnice, 22 odborných článků v českých i zahraničních časopisech a 119 abstrakt v ČR a v zahraničí. Je členem České kardiologické společnosti, České společnosti pro hypertenzi a členem výboru pracovní skupiny Srdeční selhání. V roce 2009 a 2010 absolvoval odborné stáže na Mayo Clinic, Division of Cardiology, Rochester (MN) v USA.

MUDr. Pavel Matuška, Ph.D., FCCP

V roce 1994 absolvoval na Fakultě všeobecného lékařství UJEP v Brně, v letech 2000–2006 pak ještě obor Vnitřní lékařství na LF MU Brno. V roce 1997 složil 1. atestaci z vnitřního lékařství, v roce 2000 2. atestaci z oboru tuberkulóza a respirační nemoci. V roce 2006 mu byl udělen titul Ph.D. z vnitřního lékařství. Od roku 2008 je členem Fellowship American College of Chest Physician. Od roku 1994 do roku 1997 pracoval jako lékař na interním oddělení Nemocnice Blansko, v letech 1997 až 2006 a poté také od roku 2011 do roku 2012 jako lékař na Klinice nemocí plicních a TBC (jednotka intenzivní péče, specializovaná ambulance pro astma) ve FN Brno-Bohunice a v letech 2002 až 2006 jako odborný asistent na Klinice nemocí plicních a TBC LF MU v Brně. V letech 2006 až 2012 působil jako Resident Medical Officer v BMI Winterbourne Hospital, Sarum Road Hospital, Sloane Hospital a Chaucer Hospital (Velká Británie) a jako Senior Registrar Pulmonologist v Sultan Bin Abdulaziz Humanitarian City (Rijád, Saúdská Arábie). Od roku 2012 působí jako Junior Researcher v Internatinal Clinical Research Center v Brně a částečně jako lékař na Klinice tělovýchovného lékařství a rehabilitace. Je členem České pneumoftizeologické společnosti ČLS JEP, České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP, European Respiratory Society a American College of Chest Physicians.

MUDr. Hynek Říha, Ph.D., FCCP

Promoval na 1. LF UK v Praze v roce 1997. Atestaci I. a II. stupně z anesteziologie a resuscitace získal v roce 2000, resp. 2004; nástavbovou atestaci z intenzivní medicíny v roce 2007. V letech 2004 a 2007 také složil evropské atestace z anesteziologie (EDAIC) a intenzivní medicíny (EDIC). V roce 2012 absolvoval postgraduální doktorské studium biomedicíny na 1. LF UK. Po promoci pracoval na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Motol v Praze. Od roku 2000 působí na Klinice anesteziologie a resuscitace Kardiocentra IKEM v Praze, v současnosti jako zástupce přednosty. Je odborným asistentem Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK. Absolvoval zahraniční stáže zaměřené na problematiku mechanických srdečních podpor a transplantace srdce a plic (Texas Heart Institute, Houston, Texas, 2003; Hospital of the University of Pennsylvania, Philadelphia, Pennsylvania, 2008). V popředí jeho zájmu jsou mechanické srdeční podpory, management pravostranného srdečního selhání a plicní hypertenze v perioperačním období a kardioprotektivní účinky anestetik. V letech 2009–2012 byl zástupcem ČR v American College of Chest Physicians (ACCP).

MUDr. Michaela Mravcová

V letech 1995 až 2001 úspěšně absolvovala LF Univerzity Komenského v Bratislavě. Od roku 2001 do roku 2007 působila na Interním oddělení Podhorské nemocnice, a. s., v Bruntále. V roce 2005 získala atestaci I. stupně z vnitřního lékařství. Od roku 2008 pracuje na Kardiologickém oddělení Nemocnice Jihlava, p.o.

Mgr. Marta Šenkyříková

V roce 2006 ukončila navazující magisterské studium na LF Univerzity Palackého v Olomouci v oboru Dlouhodobá ošetřovatelská péče u dospělých. Po ukončení studia nastoupila na Interní kardiologickou kliniku FN Brno na pozici všeobecná sestra a na LF MU Katedru ošetřovatelství na pozici asistentky. Od roku 2013 působí na LF MU jako odborná asistentka, podílí se na výuce studentů LF MU – oboru všeobecná sestra, je členkou řešitelských týmů projektů realizovaných Katedrou ošetřovatelství a FN Brno. V současné době pracuje na Interní kardiologické klinice na pozici staniční sestra. Je členkou České kardiologické společnosti.

Ing. Miloš Bělehrad

V letech 2001–2006 studoval na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně obor Kybernetika, automatizace a měřící technika se specializací na biomedicínské inženýrství. Od roku 2008 do roku 2009 působil na Institut fur Hochfrequenztechnik (Aachen, GER) jako programátor. V roce 2009 absolvoval polysomnografické školení v Saint Marry‘s Hospital, Mayo Clinic (MN, USA) a v roce 2010 absolvoval školení na technologii pro magnetickou navigaci katetrů ve Stereotaxis, Inc. (St. Louis, MO, USA). Od roku 2009 pracuje v Mezinárodním centru klinického výzkumu – Kardiovaskulárním spánkovém výzkumném centru FN u sv. Anny v Brně, a to od roku 2009 jako biomedicínský inženýr se specializací na měření a zpracování polysomnografických signálů a od roku 2013 tamtéž jako spánkový specialista senior.


Štítky
Dětská kardiologie Interní lékařství Kardiochirurgie Kardiologie

Článek vyšel v časopise

Kardiologická revue – Interní medicína

Číslo 2

2013 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se