Galerie autorů


Vyšlo v časopise: Kardiol Rev Int Med 2010, 12(1): 59-61
Kategorie: Galerie autorů

prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc., FESC


Promovala na LF UK v Plzni (1979). Po promoci pracovala 5 let v plicní léčebně na Janově, poté na II. interní klinice LF UK a FN v Plzni: nejprve jako odborná asistentka (1985– 1989), dále jako vedoucí lékařka 3. lůžkového oddělení (1989– 2004) a nato jako vedoucí Centra preventivní kardiologie a zástupce přednosty pro výuku (2001– doposud). Získala atestaci I. stupně (1982) a II. stupně (1988) v oboru vnitřní lékařství a specializační atestaci v oboru kardiologie (2005). Obhájila kandidátskou dizertační práci Longitudinální primárně preventivní studie ischemické choroby srdeční u mužů středního věku v průmyslové populaci a poté doktorskou dizertační práci Úloha metabolického syndromu a mírné hyperhomocysteinémie pro koncepci prevence aterosklerózy a ICHS a byly jí uděleny vědecké hodnosti CSc. (1990) a DrSc. (2004). Habilitovala se prací Epidemiologie a kontrola arteriální hypertenze v populaci (1992). Byla jmenována profesorkou v oboru vnitřní lékařství (2004). Je autorkou více než 400 přednášek na domácích a zahraničních fórech, 190 recenzovaných publikací, je a utorkou a spoluautorkou 8 monografií. Byla dlouholetou předsedkyní výboru Pracovní skupiny Preventivní kardiologie ČKS, nyní pracuje ve výboru České kardiologické společnosti, České společnosti pro hypertenzi a České společnosti pro aterosklerózu. Je členkou European Society of Hypertension a European Associati on of Preventive Cardiology and Rehabilitation. Byla oceněna Reinišovou cenou za publikaci pro rok 1995, získala titul Fellow of the European Society of Cardiology a Diploma of Clinical hypertension. Působila či působí v redakčních radách European Heart Journal (1999 – 2003), Farmakoterapie (od 2004), Vnitřní lékařství (od 2005), Cor et Vasa (od 2008) a Kardiologická Revue (od 2008).

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESC


Promoval na LF MU v Brně (1985). Složil atestaci I. a II. stupně v oboru vnitřní lékařství (1987 a 2003) a specializační atestaci v oboru kardiologie (1993). Obhájil kandidátskou dizertační práci na téma Prognóza chronického srdečního selhání a byla mu udělena vědecká hodnost CSc. (1996). Habilitoval se na LF MU prací Význam RTG známek plicního městnání pro diagnózu a prognózu chronického srdečního selhání (1998) a později byl tamtéž jmenován profesorem pro obor vnitřní lékařství (2002). Po promoci působil na II. interní klinice FN u sv. Anny v Brně. V současnosti působí jako přednosta Interní kardiologické kliniky LF MU a FN Brno‑Bohunice (od 2004). Hlavní oblastí jeho odborného zájmu je akutní i chronické srdeční selhání a hypertenze. Je autorem či spoluautorem 15 učebnic a více než 500 odborných článků přehledných i s vlastními výsledky. Je vědecký sekretář České společnosti pro hypertenzi a předseda grantové komise 01 – kardiologie IGA MZ ČR. Je členem České kardiologické společnosti, České internistické společnosti a České společnosti pro hypertenzi. Je členem redakční rady časopisů Vnitřní lékařství, Kardiologická revue, Cor et Vasa.

prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc.


Promoval na Fakultě všeobecného lékařství v Praze v roce 1971. Po promoci pracoval na II. ústavu lékařské chemie a biochemie VFL v Praze, kde také v roce 1977 obhájil kandidátskou dizertační práci na téma Melanocyty stimulující hormony. Klinická a laboratorní studie. Od roku 1976 pracuje na III. interní klinice 1. LF UK a VFN v Praze, v současné době jako zástupce přednosty a vedoucí kardiologické skupiny. Složil atestace I. a II. stupně z vnitřního lékařství a z kardiologie. V letech 1986 – 1987 absolvoval šestiměsíční studijní pobyt v USA a v roce 1992 čtyřměsíční studijní pobyt v Londýně ve Velké Británii. Patří k průkopníkům echokardiografie u nás a je také spoluautorem první české učebnice o echokardiografii. Výzkumně se věnoval prolapsu mitrální chlopně, hormonálně podmíněným specifickým onemocněním myokardu a v posledních letech také chronickému srdečnímu selhání a obecně kardiovaskulární farmakoterapii. Je autorem nebo spoluautorem více než 300 odborných článků v českých i zahraničních odborných časopisech a řady kapitol v odborných monografiích a učebnicích. Pravidelně přednáší na českých i zahraničních kardiologických kongresech. Je autorem učebnice pro studenty lékařských fakult Kardiovaskulární onemocnění. Od roku 1995 je členem výboru České kardiologické společnosti, v letech 1999 – 2005 byl jejím předsedou, v současnosti je místopředsedou. V letech 2000 – 2002 byl členem výboru Evropské kardiologické společnosti (ESC). Za svoji práci pro ESC byl odměněn stříbrnou medailí ESC. Je také členem několika dalších zahraničních a mezinárodních odborných společností.

prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.


Promoval na FVL UK v Praze (1972). Složil atestaci I. a II. stupně v oboru vnitřní lékařství (1978 a 1981). Obhájil kandidátskou dizertační práci na téma Variantní angina pectoris a byla mu udělena vědecká hodnost CSc. (1991). Habilitoval se pro obor vnitřní lékařství prací Němá ischemie myokardu (1998). Byl jmenován profesorem pro obor vnitřní lékařství (2006). Po promoci nejprve působil v nemocnici v Hořovicích, v nemocnici na Strahově, v Interní nemocnici Oblouková v Praze (1972– 1979), poté na II. interní klinice VFN v Praze (1979 – 2007) a v současnosti na Ústavu farmakologie 3. LF UK (od 2007). Je autorem nebo spoluautorem přibližně 350 článků a kapitol v monografiích a 2 monografií. Je členem České kardiologické společnosti, European Society of Cardiology, International Society of Cardiovascular Pharmacotherapy. Je členem redakčních rad řady odborných časopisů.

prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.


Po promoci na Lékařské fakultě UK v Plzni roku 1985 nastoupil na II. interní kliniku LF a FN v Plzni, kde působí dosud. V letech 1990 – 1992 absolvoval dlouhodobé pobyty v Paříži, INSERM (Národní institut zdraví a lékařského výzkumu), kde pracoval ve Výzkumné jednotce kardiovaskulární epidemiologie a spolupracoval s týmem interní kliniky profesora Safara. Složil I. a II. atestaci z vnitřního lékařství (1988 a 1992) a atestaci z kardiologie (2005). Roku 1998 byl jmenován docentem a roku 2008 profesorem vnitřního lékařství na Univerzitě Karlově. Od roku 2001 je přednostou kliniky. Jeho hlavním odborným zájmem je arteriální hypertenze, především farmakologická léčba, vlastnosti tepenného řečiště ve vztahu ke krevnímu tlaku, metody měření krevního tlaku, hypertenze ve stáří, epidemiologie a genetika hypertenze; dalšími oblastmi zájmu jsou chronické srdeční selhání, neinvazivní vyšetřovací metody v kardiologii, kardiovaskulární prevence obecně. Je členem řídicího výboru Evropského projektu genetiky hypertenze a vede jedno z center Evropské sítě pro vyšetřování vlastností velkých tepen. Je autorem nebo spoluautorem asi 200 publikací, z toho 28 plných článků v časopisech s IF (články, jichž je prvním autorem, jsou citovány více než 250krát). Pracuje jako pokladník České společnosti pro hypertenzi a je zakládajícím členem evropské společnosti ARTERY: The Association for Research into Arterial Structure and Physiology. Dále je titulárním členem Francouzské společnosti arteriální hypertenze, členem Evropské společnosti pro hypertenzi a American Heart Association. Je členem redakčních rad čtyř mezinárodních časopisů včetně Journal of Hypertension, oficiálního časopisu Evropské a Mezinárodní společnosti pro hypertenzi.

doc. MUDr. Stanislav Janoušek, CSc.


Promoval na LF MU (v té době UJEP) v Brně (1976). Po promoci působil na I. interní klinice FN u sv. Anny v Brně (1976 – 1988), dále v univerzitní nemocnici Al‑Thawra, Sana‘a v Jemenu (1989– 1992) a poté na Interní kardiologické klinice FN Brno, pracoviště Bohunice (1993 – doposud). Získal atestaci I. a II. stupně v oboru vnitřní lékařství (1980 a 1983). Obhájil dizertační práci na téma C‑reaktivní protein u akutních forem ICHS a byla mu udělena vědecká hodnost CSc. (1989). Habilitoval se prací Trombolytická léčba akutního srdečního infarktu (1998). Je autorem nebo spoluautorem 260 publikovaných sdělení, z toho 105 v plném rozsahu, a spoluautorem celostátních v současnosti platných guidelines Léčba akutního infarktu myokardu. Je spoluzakladatelem pracovní skupiny Akutní kardiologie České kardiologické společnosti a členem jejího výboru, dále je členem výboru pracovní skupiny pro nukleární medicínu v kardiologii České kardiologické společnosti, členem Mezinárodní společnosti pro aterosklerózu, České internistické společnosti, České společnosti pro anestezii, resuscitaci a intenzivní péči a České společnosti pro hypertenzi. Působí v redakční radě časopisu Intervenční a akutní kardiologie.

doc. MUDr.Vladimír Pidrman, Ph.D.


Promoval na LF UK v Hradci Králové (1984). Atestaci I. a II. stupně v oboru psychiatrie složil v roce 1998 a 1999. V roce 1999 obhájil doktorskou dizertační práci na téma obsedantně kompulzivní poruchy a byla mu udělena vědecká hodnost Ph.D. Habilitoval v roce 2002 – téma antidepresiva u rizikových nemocných (včetně kardiaků a seniorů). Po promoci působil na psychiatrické klinice FN v Hradci Králové, nejprve jako sekundární lékař (1984 – 1991), poté jako asistent na LF UK (1991 – 2000). Od roku 2001 do roku 2008 pracoval na psychiatrické klinice UP v Olomouci, od roku 2008 je v soukromé praxi, externě přednáší. Je autorem nebo spoluautorem přibližně 65 odborných článků, 6 monografi í (nejvýznamnější: Deprese a kardiovaskulární onemocnění, Maxdorf 2004, Psychofarmaka v medicíně, Grada, 2005, Demence, Grada, 2007). Je členem České lékařské společnosti, místopředseda gerontopsychiatrické sekce České psychiatrické společnosti LS JEP, České neuropsychofarmakologické společnosti, Společnosti pro biologickou psychiatrii, Evropské psychiatrické společnosti a Evropské neuropsychofarmakologické společnosti.

MUDr. Michal Fejfuša, CSc.


Promoval na Lékařské fakultě MU v Brně (1963). Nastoupil na interní oddělení Krajské nemocnice v Ústí nad Labem, složil atestace I. a II. stupně z vnitřního lékařství a v roce 1972 nástavbovou atestaci z kardiologie. V letech 1969 až 1976 pracoval jako okresní kardiolog v OÚNZ v Ústí nad Labem, zastával funkci krajského kardiologa Severočeského kraje (1977 – 1989) a zástupce přednosty kliniky. V IKEM obhájil kandidátskou dizertační práci na téma Stavy po infarktu myokardu (1982). Nyní pracuje jako interní konziliář a kardiolog v Masarykově nemocnici v Ústí n. Labem. Byl členem výboru České kardiologické společnosti (1987 – 1989), obdržel diplom „Clinical hypertension specialist“ Evropské hypertenziologické společnosti (2001). Je členem redakční rady Kardiologické revue.

MUDr. Jiří Jež


V roce 2002 absolvoval LF MU v Brně. Po promoci působil na interním oddělení Nemocnice v Blansku (2002 – 2006), převážně na JIP, poté na I. interní kardioangiologické klinice FN u sv. Anny v Brně (2007 až doposud). V roce 2005 získal atestaci I. stupně v oboru vnitřní lékařství a nyní je v přípravě na specializační atestaci z kardiologie. Mezi hlavní oblasti jeho zájmu patří akutní kardiologie a echokardiografie.


Štítky
Dětská kardiologie Interní lékařství Kardiochirurgie Kardiologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se