Galerie autorů


Vyšlo v časopise: Kardiol Rev Int Med 2013, 15(3): 197-199
Kategorie: Galerie autorů

doc. MUDr. Kateřina Linhartová, Ph.D.

Promovala r. 1988 na LF UK v Plzni. Kardiologickou atestaci složila v roce 1997. Roku 2007 obájila dizertační práci na téma Rizikové faktory aortální stenózy u pacientů s koronární nemocí, srovnání pacientů s kalcifikovanou aortální stenózou a neobstrukční aortální sklerózou. Roku 2009 se habilitovala pro obor vnitřní lékařství na 1. LF UK s prací Rizikové faktory aortální stenózy. Pracovala na II. interní výzkumné základně IKEM, na II. a I. interní klinice v Plzni a od roku 2006 na Kardiologické klinice 2. LF UK a FN v Motole.  Je členkou výboru Pracovní skupiny echokardiografie a od roku 2013 předsedkyní Pracovní skupiny chlopenních a vrozených vad v dospělosti České kardiologické společnosti.

Dia­gnostika aortální stenózy. Kardiol Rev 2013; 15(3): 141–143.

doc. MU Dr. Aleš Mokráček, CSc.

Promoval v roce 1990 na LF UK Hradec Králové, atestaci z chirurgie I. stupně složil v roce 1993, atestaci z kardiochirurgie 1998. V roce 2001 obhájil kandidátskou dizertační práci na téma Léčba iatrogenní disekce sestupné hrudní psa implantací potaženého a nepotaženého stentu. Habilitační řízení z oboru chirurgie na UK bylo úspěšně ukončeno v roce 2012 na téma Léčba onemocnění aortální chlopně u dospělých nemocných s využitím aortálního alograftu a důrazem na léčbu bakteriální endokarditidy aortální chlopně. Je členem společností: The International Society for Cardiovascular Surgery (od roku 1996), The European Association for Cardiovascular and Thoracic Surgery (od roku 1998), Society for Heart Valve Disease (od roku 2004), The Society of Thoracic Surgeons (od 2007), České kardiologické společnosti (1996) a České společnosti kardiovaskulární chirurgie (od jejího vzniku). Je spoluautorem kapitol ve dvou monografiích, je autorem nebo spoluautorem několika desítek odborných článků. Od roku 2000 pracuje v Nemocnici České Budějovice.

Nové směry v chirurgické léčbě aortální stenózy. Kardiol Rev 2013; 15(3): 144–148.

as. MU Dr. Viktor Kočka, FESC

Po promoci v roce 1995 na 1. LF UK v Praze pracoval jako sekundární lékař na Interním oddělení Nemocnice Liberec a na Kardiologii na Bulovce. Po složení atestace z kardiologie v roce 2002 odešel do Irska, kde se nejprve školil v intervenční kardiologii a poté pracoval jako samostatný lékař– konzultant. Od roku 2007 je vedoucím lékařem Divize invazivní kardiologie III. interní kardiologické kliniky 3. LF UK a FN Královské Vinohrady. Mezi hlavní profesní zájmy patří katetrizační intervence na aortální a mitrální chlopni a vývoj koronárních stentů s použitím nanotechnologie. Publikoval řadu odborných prací, je autorem kapitoly o perkutánních koronárních intervencích při akutním koronárním syndromu v „The ESC Textbook of Intensive and Acute Cardiac Care“ a pravidelně přednáší na domácích a zahraničních odborných akcích.

Katetrizační implantace aortální chlopně (TAVI) –  současnost a novinky v roce 2013. Kardiol Rev 2013; 15(3): 149–152.

doc. MU Dr. Jana Popelová, CSc.

Od promoce v 1981 pracovala až do roku 2005 na Interní a později Kardiologické klinice 2. LF UK a FN v Motole. Zabývala se především echokardiografií a péčí o pacienty s vrozenými a získanými srdečními vadami. Od roku 2005 pracuje v Nemocnici Na Homolce na kardiochirurgickém oddělení jako vedoucí Centra pro vrozené srdeční vady v dospělosti.  Atestaci z vnitřního lékařství složila roku 1985, atestaci z kardiologie v roce 1993. Roku 2003 byla jmenována docentkou pro obor vnitřní nemoci. V minulosti byla osm let členkou výboru pracovní skupiny Evropské kardiologické společnosti pro vrozené srdeční vady v dospělosti (GUCH). V současné době je členkou výboru České kardiologické společnosti, výboru pracovní skupiny echokardiografie, pracovní skupiny chlopenních a vrozených srdečních vad v dospělosti a pracovní skupiny plicní cirkulace ČKS. Dále je členkou výboru Registry of pregnancy and cardiac disease (ROPAC) Evropské kardiologické společnosti a členkou redakční rady Cor et Vasa. Napsala monografii o vrozených srdečních vadách v dospělosti v českém i anglickém jazyce, je autorkou kapitol v pěti monografiích a učebnicích kardiologie, autorkou nebo spoluautorkou více než 50 původních prací, z toho 11 s IF. Byla hlavní řešitelkou nebo spoluřešitelkou šesti grantových projektů a výzkumných záměrů.

Těhotenství u pacientek s chlopenními náhradami. Kardiol Rev 2013; 15(3): 153–158.

MUDr. Petra Antonová

Promovala v roce 1995. Od roku 1996 do 2013 pracovala ve Fakultní nemocnici v Motole, postupně jako sekundární lékařka interní kliniky a od roku 2007 na Kardiologické klinice FN a 2. LF UK Praha. V roce 2011 nastoupila na kliniku kardiochirurgie. V letech 2000 a 2001 pracovala jako „cardiology fellow“ v Ahmanson Adult Congenital Heart Disease Center, UCLA, Los Angeles v rámci Fullbrightova stipendia. Atestaci z interního lékařství složila v roce 1998 a atestaci z kardiologie v roce 2003. Roku 2008 obhájila dizertační práci a závěrečný projekt na Pražské mezinárodní manažerské škole při VŠE. V současné době pracuje jako vedoucí poradny pro vrozené srdeční vady v dospělosti Kliniky kardiochirurgie FN v Motole.

Těhotenství u pacientek s vrozenými srdečními vadami. Kardiol Rev 2013; 15(3): 159–162.

doc. MU Dr. Petr Heinc, Ph.D.

Promoval na LF Univerzity Palackého v Olomo uci v roce 1979. V letech 1979– 1991 pracoval jako sekundární lékař na interním oddělení OÚNZ v Prostějově a od roku 1991 pracuje na I. interní klinice FN a LF Univerzity Palackého v Olomo uci. V letech 1991– 1996 působil jako odborný asistent a od roku 1996 vykonává funkci zástupce přednosty kliniky. Ve funkčním období 1995– 1997 byl zvolen předsedo u Pracovní skupiny pro arytmi e a kardi ostimulaci České kardi ologické společnosti a od roku 1999 je členem výboru této pracovní skupiny. Pracovní zaměření: kardi ologi e, invazivní elektro­fyzi ologi e, radi ofrekvenční katetrové ablace, kardi ostimulace, ICD, echokardi ografi e. Odborný růst: 1982 –  atestace I. stupně z vnitřního lékařství, 1987 –  atestace z kardi ologi e, 2000 –  obhájil dizertační práci –  Ph.D. Je autorem 47 publikací v odborných časopisech, z toho 1 v zahraničí.

Extrasystoly – arytmie a možnosti léčby v kontextu chlopenních vad. Kardiol Rev 2013; 15(3): 163–167.

prof. MU Dr. Roman Čerbák, CSc.

Promoval v roce 1958 na Lékařské fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně –  dnes MU v Brně. Po promoci nastoupil umístěnkovým řízením na Interní oddělení v Okresním ústavu národního zdraví ve Svitavách. V roce 1961 složil atestaci z vnitřního lékařství 1. stupně v Hradci Králové. Roku 1963 byl na základě konkurzu přijat na I. interní kliniku FN Brno a v roce 1964 složil atestaci z vnitřního lékařství 2. stupně v Praze. V roce 1967 nastoupil jako interní konziliář na I. chirurgické klinice v Brně. V roce 1969 následovala atestace z kardiologie u prof. Herlese. Kandidátskou dizertační práci na téma Hydrodynamické čerpadlo v asistující cirkulaci obhájil roku 1976. O rok později přešel na Kardiochirurgické centrum, které bylo později nazváno Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně, kde pracuje dodnes. V roce 1990 habilitoval a roku 1994 byl jmenován profesorem vnitřního lékařství. Po osvobození byl v roce 1995 zvolen předsedou České kardiologické společnosti. Ve funkci pracoval po dvě období do roku 1999. V roce 2007 vydal se spoluautory monografii „Nejčastější chlopenní vady“.

Několik poznámek k historii kardiochirurgie. Kardiol Rev 2013; 15(3): 168–171.

MUDr. Helena Podroužková

Roku 2007 dokončila studium oboru Všeobecné lékařství na LF MU v Brně a dále pokračovala studiem v oboru kardiologie. Od r. 2007 působí jako sekundární lékařka na I. interní kardio-angiologické klinice FN u sv. Anny v Brně. Aktivně se účastní odborných sjezdů a publikuje články v odborných kardiologických (českých i zahraničních) časopisech.

Mid‑ diastolic flow and mid‑ diastolic mitral annular motion – relation to pulmonary capillary wedge pressure in dilated cardiomyopathy patients. Kardiol Rev 2013; 15(3): 172–176.

doc. MUDr. Filip Málek, Ph.D., MBA

Promoval v roce 1991. Od roku 1991 do roku 2008 pracoval ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, postupně jako sekundární lékař I. interní kliniky a od roku 2001 na III. interní – kardiologické klinice FN KV a 3. LF UK Praha. Od roku 1995 je odborným asistentem v oboru vnitřní lékařství 3. LF UK. V letech 2004 až 2008 působil jako primář I. interní kliniky FN KV. Od 1. 3. 2008 do 28. 2. 2009 pracoval jako Medical Advisor ve společnosti Astra Zeneca, s. r. o. Atestace I. a II. stupně z interního lékařství složil v letech 1994 a 2004. Atestace z kardiologie složil v roce 1999. V roce 2008 obhájil dizertační práci a závěrečný projekt na Pražské mezinárodní manažerské škole při VŠE. V současné době pracuje na Kardiologickém oddělení Nemocnice Na Homolce. Jeho hlavním zaměřením je epidemiologie a prevence kardiovaskulárních onemocnění a akutní a chronické srdeční selhání. Je prvním autorem deseti původních vědeckých prací v domácím i zahraničním tisku, autorem 20 přehledových článků, spoluřešitelem tří zahraničních a tří domácích grantových projektů a dvou výzkumných záměrů.

Levosimendan a renální funkce. Kardiol Rev 2013; 15(3): 178–180.

Mgr. Bc. Roman Adamczyk

Po maturitě na gymnáziu absolvoval magisterský obor Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů a poté bakalářské studium zdravotnického managementu (obor Ekonomika ve zdravotnictví – Ošetřovatelská péče). Od roku 2000 působil jako pedagog na středních a vysokých školách, publikoval Slovník zdravotnických zkratek a časopisecké články z oblasti lingvistiky, etiky a širšího kontextu zdravotnických disciplín. Podílí se na grantových projektech a překladatelské činnosti.

Vybrané aspekty filozofie kardiologické péče. Kardiol Rev 2013; 15(3): 181–184.

MUDr. Michal Fejfuša, CSc.

Promoval na LF MU v Brně (1963). Nastoupil na interní oddělení Krajské nemocnice v Ústí nad Labem, složil atestace I. a II. stupně z vnitřního lékařství a v roce 1972 nástavbovou atestaci z kardiologie. V letech 1969 až 1976 pracoval jako okresní kardiolog v OÚNZ v Ústí nad Labem, zastával funkci krajského kardiologa Severočeského kraje (1977–1989) a zástupce přednosty kliniky. V IKEM obhájil kandidátskou dizertační práci na téma Stavy po infarktu myokardu (1982). Nyní pracuje jako interní konziliář a kardiolog v Masarykově nemocnici v Ústí n. Labem. Byl členem výboru České kardiologické společnosti (1987–1989), obdržel diplom „Clinical hypertension specialist“ Evropské hypertenziologické společnosti (2001). Je členem redakční rady Kardiologické revue.

Congress ESC Heart Failure –  Lisabon 2013. Kardiol Rev 2013; 15(3): 185–187.


Štítky
Dětská kardiologie Interní lékařství Kardiochirurgie Kardiologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se