Galerie autorů


Vyšlo v časopise: Kardiol Rev Int Med 2009, 11(4): 212-213

prof. MUDr. Milan Kvapil CSc., MBA


V letech 1975–1981 absolvoval LF UJEP Brno. Atestaci z interního lékařství I. stupně složil v roce 1985, atestaci z interního lékařství II. stupně roku 1989, atestaci z diabetologie pak roku 1995. V roce 1996 obhájil kandidátskou dizertační práci, v roce 1997 habilitační práci, profesura mu byla udělena v roce 2006. V letech 1981–1983 pracoval jako sekundární lékař (interna, chirurgie, infekční choroby) ve Fakultní nemocnici U sv. Anny v Brně. V letech 1983–1984 působil v pražské Fakultní nemocnici v Motole na oddělení infekčních žloutenek. Od roku 1984 do současnosti pracuje na Interní klinice FN Motol, napřed do roku 1990 jako sekundární lékař, od roku 1990 do roku 1999 jako vedoucí lékař JIMP. Od roku 1992 do současnosti působí také na 2. LF UK, zprvu jako odborný asistent, od roku 1997 jako docent, od roku 1999 přednosta Interní kliniky 2. LF UK a FN v Motole. V roce 1990 absolvoval zahraniční stáž na Klinice diabetologie Univerzitní nemocnice Düsseldorf (prof. Berger), v roce 1996 Kurz terapeutické edukace pod vedením prof. Assala, DESG. Je předsedou České diabetologické společnosti, členem České společnosti parenterální a enterální výživy a intenzivní medicíny, České revmatologické společnosti a European Assotiation for the Study of Diabetes (EASD).

doc. MUDr. Václav Chaloupka, CSc.


Po promoci na LF UJEP (nyní MU) v Brně v roce 1971 nastoupil na interní oddělení v Jihlavě. Po dvou letech se vrátil do Brna, na I. interní kliniku FNsP u sv. Anny, kde se začal věnovat kardiologii. Po ročním pobytu v zahraničí přechází v roce 1981 do bohunické nemocnice na Oddělení funkčního vyšetřování, kde se intenzivně věnoval echokardiografii. Od roku 1993 byl přednostou oddělení. Od roku 2005 je vedoucím Neinvazivní diagnostiky Interní kardiologické kliniky FN Brno. Tématem kandidátské dizertační práce byla diagnostika ICHS (Izometrická zátěž v diagnostice ICHS), stejně jako později habilitační práce (Zátěžová echokardiografie u nemocných po infarktu myokardu). Hlavním odborným zájmem je vedle echokardiografie také sekundární prevence a rehabilitace nemocných po infarktu myokardu. Je autorem či spoluautorem několika desítek publikací a knižních publikací: Základy funkčního vyšetřování srdce a krevního oběhu, Klinická echokardiografie, Zátěžová echokardiografie, Zátěžové metody v kardiologii, Epidemiologie ischemické choroby srdeční, Echokardiografie, Ischemická choroba srdeční. Je členem pracovní skupiny pro echokardiografii a pracovní skupiny pro kardiovaskulární rehabilitaci, pracovní skupiny pro echokardiografii Evropské kardiologické společnosti. Je členem redakční rady Cor et Vasa, Kardiológie a Lékařských listů. Je zástupcem ČKS v U.E.M.S. V současné době je předsedou České kardiologické společnosti.

doc. MUDr. František Salajka, CSc.


Promoval LF UJEP Brno v roce 1977. Atestaci z oboru vnitřní lékařství složil v roce 1981, atestaci z oboru tuberkulóza a respirační nemoci pak v roce 1984. V roce 1990 získal titul CSc., v roce 1999 mu byl udělen titul docent. V letech 1977–2002 působil na Klinice TRN ve FN Brno Bohunice jako docent, bronchologický ordinář a starší sekundární lékař. Od roku 2002 pracuje na Plicní klinice ve FN Hradec Králové jako přednosta kliniky. Je členem České pneumologické a ftizeologické společnosti (člen výboru), European Respiratory Society, American College of Chest Physicians, České internistické společnosti, Českého občanského sdružení proti obstrukční plicní nemoci (člen výboru), České iniciativy pro astma (člen kolegia ředitele).

MUDr. Pavel Jansa


V roce 1996 absolvoval 1. LF UK v Praze. V letech 1996–1999 pracoval na 1. plicní klinice VFN a 1. LF UK v Praze. Od roku 1999 působí na II. interní klinice VFN a 1. LF UK v Praze, od roku 2005 jako odborný asistent. Soustřeďuje se zejména na problematiku plicní cirkulace. V roce 1999 inicioval vznik Centra pro plicní hypertenzi na II. interní klinice VFN v Praze, které se tak stalo prvním pracovištěm v ČR, jež se věnuje systematicky a komplexně léčbě chronické plicní hypertenze. Podílel se na iniciaci, přípravě a realizaci programu plicních endarterektomií v ČR. V letech 2005–2008 byl předsedou nově konstituované Pracovní skupiny Plicní cirkulace České kardiologické společnosti. Je hlavním autorem Doporučení České kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu plicní arteriální hypertenze v ČR a autorem řady dalších publikací o problematice plicní hypertenze.

MUDr. Michal Fejfuša, CSc.


Promoval na Lékařské fakultě MU v Brně (1963). Nastoupil na interní oddělení Krajské nemocnice v Ústí nad Labem, složil atestace I. a II. stupně z vnitřního lékařství a v roce 1972 nástavbovou atestaci z kardiologie. V letech 1969 až 1976 pracoval jako okresní kardiolog v OÚNZ v Ústí nad Labem, zastával funkci krajského kardiologa Severočeského kraje (1977–1989) a zástupce přednosty kliniky. V IKEM obhájil kandidátskou dizertační práci na téma „Stavy po infarktu myokardu“ (1982). Nyní pracuje jako interní konziliář a kardiolog v Masarykově nemocnici v Ústí n. Labem. Byl členem výboru České kardiologické společnosti (1987–1989), obdržel diplom „Clinical hypertension specialist“ Evropské hypertenziologické společnosti (2001). Je členem redakční rady Kardiologické revue.

MUDr. Zdeněk Merta, CSc.


V roce 1976 absolvoval LF MU v Brně. Atestaci I. stupně v oboru Vnitřní lékařství složil v roce 1981, atestaci v oboru Tuberkulóza a respirační nemoci v roce 1984. Kandidátskou dizertační práci na téma Plicní funkce u skoliózy obhájil v roce 1993. V letech 1976 až 1986 pracoval jako mladší sekundář na Klinice tuberkulózy a respiračních nemocí FN Brno Bohunice, v letech1982 až 1988 jako starší sekundář na Oddělení funkčního vyšetřování FN Brno Bohunice. V letech1988 až 1990 pracoval jako asistent na Klinice nemocí z povolání. Od roku 1991 působil jako vedoucí ambulance funkčního vyšetřování na Klinice nemocí plicních a tuberkulózy LF MU v Brně. Publikoval přes 90 prací v domácích i zahraničních periodicích, je spoluautorem několika učebnic. Aktivně se účastní domácích i zahraničních vědeckých kongresů a konferencí zaměřený většinou na plicní funkci. Participoval na řadě mezinárodních kontrolovaných studiích.

MUDr. Ivo Hofírek


Promoval na LF MU (v té době UJEP) v Brně (1984). Po promoci působil na interním oddělení Nemocnice Vyškov (1984–1987), nato jako lékař JIP Nemocnice Tišnov (1987–1989), poté v Brně, nejprve jako lékař interní části ARO Nemocnice Milosrdných bratří (1989–1991), později na cévním oddělení I. interní kardioangiologické kliniky FN U sv. Anny (od 1991), ve funkci zástupce přednosty kliniky pro LPP (1993–2001). Získal atestaci I. a II. stupně v oboru vnitřní lékařství (1987 a 1991) a specializační atestaci v oboru angiologie (2005). Zabývá se vaskulitidami, trombózami, hematologickou a imunologickou problematikou cévních chorob, angiologickou problematikou a spolupracuje na endovaskulárních intervencích. Publikuje v odborném tisku, podílí se na pregraduální a postgraduální výuce vnitřního lékařství a angiologie, pracuje ve výzkumných programech.

MUDr. Tomáš Zatočil


V roce 1999 absolvoval LF MU v Brně. Atestaci z Vnitřního lékařství I. stupně složil v roce 2003, atestaci II. stupně z Kardiologie v roce 2006. Od roku 1999 působí na Interní kardiologické klinice FN Brno Bohunice jako echokardiografista a vedoucí programu Vrozené srdeční vady v dospělosti. Je autorem článků v časopisu Vnitřní lékařství a dalších odborných periodicích. Přednáší na českých i zahraničních odborných sympoziích. Od roku 2000 je členem České kardiologické společnosti.

MUDr. Viktor Musil


V roce 2005 absolvoval LF MU Brno, obor všeobecné lékařství. Nyní studuje postgraduální studium na LF MU, obor kardiologie. Od roku 2005 pracuje na I. interní kardiologické klinice FN Brno jako sekundární lékař. Od roku 2007 je hlavním řešitelem grantu České kardiologické společnosti na téma „Výskyt rizikových faktorů ICHS a kardiovaskulárního rizika dle HeartSCORE u lékařské populace“. V roce 2007 absolvoval zahraniční stáž na Mayo Clinic, Rochester, Minessota, USA v Echocardiographic Laboratory u garanta Patricia Pellikka MD, PhD. Od roku 2005 je členem České kardiologické společnosti a České lékařské komory. Je autorem nebo spoluautorem 10 článků v odborných periodicích.


Štítky
Dětská kardiologie Interní lékařství Kardiochirurgie Kardiologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se