Galerie autorů


Vyšlo v časopise: Kardiol Rev Int Med 2012, 14(3): 220-223
Kategorie: Galerie autorů

prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc., FESC

Promovala na LF UK v Plzni (1979). Po promoci pracovala 5 let v plicní léčebně na Janově, poté na II. interní klinice LF UK a FN v Plzni: nejprve jako odborná asistentka (1985– 1989), dále jako vedo ucí lékařka 3. lůžkového oddělení (1989– 2004) a nato jako vedo ucí Centra preventivní kardi ologi e a zástupce přednosty pro výuku (2001– doposud). Získala atestaci I. stupně (1982) a II. stupně (1988) v oboru vnitřní lékařství a speci alizační atestaci v oboru kardi ologi e (2005). Obhájila kandidátsko u dizertační práci Longitudinální primárně preventivní studi e ischemické choroby srdeční u mužů středního věku v průmyslové populaci a poté doktorsko u dizertační práci Úloha metabolického syndromu a mírné hyperhomocysteinémi e pro koncepci prevence aterosklerózy a ICHS a byly jí uděleny vědecké hodnosti CSc. (1990) a DrSc. (2004). Habilitovala se prací Epidemi ologi e a kon­trola arteri ální hypertenze v populaci (1992). Byla jmenována profesorko u v oboru vnitřní lékařství (2004). Je a utorko u více než 400 přednášek na domácích a zahraničních fórech, 190 recenzovaných publikací, je a utorko u a spolu a utorko u 8 monografi í. Byla dlo uholeto u předsedkyní výboru Pracovní skupiny Preventivní kardi ologi e ČKS, nyní pracuje ve výboru České kardi ologické společnosti, České společnosti pro hypertenzi a České společnosti pro aterosklerózu. Je členko u Europe an Soci ety of Hypertensi on a Europe an Associ ati on of Preventive Cardi ology and Rehabilitati on. Byla oceněna Reinišovo u ceno u za publikaci pro rok 1995, získala titul Fellow of the Europe an Soci ety of Cardi ology a Diploma of Clinical hypertensi on. Působila či působí v redakčních radách Europe an He art Jo urnal (1999– 2003), Farmakoterapi e (od 2004), Vnitřní lékařství (od 2005), Cor et Vasa (od 2008) a Kardi ologická Revue (od 2008).

prof. MUDr. Helena Vaverková, CSc.

V letech 1959 až1965 studovala LF UP v Olomo uci obor vše obecné lékařství. V roce 1969 složila atestaci z vnitřního lékařství I. stupně, v roce 1972 pak atestaci z vnitřního lékařství II. stupně. V roce 1979 získala titul CSc. v oboru vnitřního lékařství. Ve stejném oboru habilitovala roku 1990. Roku 1999 byla jmenována profesorko u v oboru vnitřního lékařství. V letech 1965 až 1976 pracovala ve FN Olomo uc jako sekundární lékařka, od roku 1976 do roku 1990 tamtéž jako zástupce přednosty kliniky pro LPP. V letech 1990 až 1991 působila jako odborný asistent na LF UP Olomo uc, od roku 1991 do roku 2000 tamtéž jako docent. Od roku 2000 dosud je profesorko u na III. interní klinice LF UP a FN Olomo uc. Jejím pedagogickým a výzkumným zaměřením je vnitřní lékařství, ateroskleróza, poruchy metabolizmu lipidů a preventivní kardi ologi e. Je spolu a utorko u 6 celostátních doporučení a 3 monografi í a a utorko u více než 200 publikací v domácích a zahraničních časopisech a více než 250 přednášek na domácích i mezinárodních konferencích. Získala Národní cenu prof. J. Charváta (1995) za so ubor prací z oblasti lipoproteinového metabolizmu. Je čestno u členko u České kardi ologické společnosti (2002), členko u České internistické společnosti, České společnosti pro aterosklerózu (od roku 1996 je členko u výboru a místopředsedkyně), členko u Internati onal Atherosclerosis Soci ety, Etické komise LF UP a Fakultní nemocnice Olomo uc, oborové komise IGA MZ ČR a držitelko u Zlaté medaile Univerzity Palackého v Olomo uci (2002).

prof. MUDr. Vladimír Bláha, CSc.

V roce 1988 promoval na LF UK v Hradci Králové, v letech 1988 až 1991 pracoval jako interní vědecký aspirantur a posléze jako asistent na Katedře normální a patologické fyziologie LF UK v Hradci Králové. V roce 1991 obdržel titul CSc. Od roku 1991 pracuje na Klinice gerontologické a metabolické FN v Hradci Králové v oboru vnitřní lékařství, metabolizmus, výživa, lipidologie a diabetologie, t.č. jako vedoucí oddělení. Roku 1993 složil atestaci z interního lékařství I. stupně, v roce 1998 atestaci z interního lékařství II. stupně, v roce 2002 specializační atestaci z diabetologie a v roce 2012 specializační atestaci z klinické výživy a intenzivní metabolické péče. V roce 1999 habilitoval v oboru vnitřní lékařství na LF UK v Hradci Králové. V roce 2004 se stal profesorem v oboru vnitřní nemoci. V roce 1996 absolvoval roční studijní pobyt na State University of New York v USA. Je hlavním autorem více než 360 původních odborných prací domácích i zahraničních. Řešil 12 výzkumných úkolů a v současné době je hlavním řešitelem a spoluřešitelem 5 grantů IGA MZ ČR. Je členem ČLS JEP, Internistické společnosti ČLS JEP, Diabetologické společnosti ČLS JEP, Společnosti parenterální a enterální výživy ČLS JEP, Patofyziologické společnosti ČLS JEP, České společnosti pro aterosklerosu, International Atherosclerosis Society, European Atherosclerosis Society, European Society of Parenteral and Enteral Nutrition, členem akreditační komise pro obor gerontologie a geriatrie a vnitřní nemoci FN a LF UK Hradec Králové a členem oborové rady v oboru klinická a radiační onkologie.

prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.

Promoval na FVL UK v Praze (1972). Složil atestaci I. a II. stupně v oboru vnitřní lékařství (1978 a 1981). Obhájil kandidátskou dizertační práci na téma Variantní angina pectoris a byla mu udělena vědecká hodnost CSc. (1991). Habilitoval se pro obor vnitřní lékařství prací Němá ischemie myokardu (1998). Byl jmenován profesorem pro obor vnitřní lékařství (2006). Po promoci nejprve působil v nemocnici v Hořovicích, v nemocnici na Strahově, v Interní nemocnici Oblouková v Praze (1972– 1979), poté na II. interní klinice VFN v Praze (1979– 2007) a v současnosti na Ústavu farmakologie 3. LF UK (od 2007). Je autorem nebo spoluautorem přibližně 350 článků a kapitol v monografiích a 2 monografií. Je členem České kardiologické společnosti, European Society of Cardiology, International Society of Cardiovascular Pharmacotherapy. Je členem redakčních rad řady odborných časopisů.

prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Od ukončení Fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v roce 1994 pracuje s výjimkou tříleté stáže v National Institutes of Health v USA na III. interní klinice 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Klinicky se zabývá diabetologií a obezitologií, výzkumně pak mechanizmy vzniku inzulinové rezistence, diabetu 2. typu a jejich ovlivněním, dále výzkumem endokrinní funkce tukové tkáně a gastrointestinálního traktu. Je autorem 5 knih, 12 kapitol v českých a anglických monografiích, více než 180 odborných a řady populárně vědeckých článků.

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESC

Promoval na LF MU v Brně (1985). Složil atestaci I. a II. stupně v oboru vnitřní lékařství (1987 a 2003) a specializační atestaci v oboru kardiologie (1993). Vědecká hodnost CSc. mu byla udělena v roce 1996. Habilitoval se na LF MU v roce 1998 a později byl tamtéž jmenován profesorem pro obor vnitřní lékařství (2002). Po promoci působil na II. interní klinice FN u sv. Anny v Brně. V současnosti působí jako přednosta Interní kardiologické kliniky LF MU a FN Brno-Bohunice (od 2004). Hlavní oblastí jeho odborného zájmu je akutní i chronické srdeční selhání a hypertenze. Je autorem či spoluautorem 20 učebnic, více než 700 odborných článků přehledných i s vlastními výsledky a 50 článků v časopisech s IF. Je místopředseda České internistické společnosti. Je členem České kardiologické společnosti, České internistické společnosti a České společnosti pro hypertenzi. Je členem redakční rady časopisů Vnitřní lékařství, Kardiologická revue, Cor et Vasa a dalších. Je národním koordinátorem řady mezinárodních klinických studií.

prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., FESC

Promoval na LF MU v Brně (1975). Složil atestace I. a II. stupně v oboru vnitřní lékařství (1979 a 1982) a specializační atestace v oborech klinická farmakologie a kardiologie (1991 a 1997). Obhájil kandidátskou dizertační práci na téma Hemodynamika vazodilatační léčby srdečního selhání a byla mu udelěna vědecká hodnost CSc. (1988). Habilitoval se na MU prací Problematika hodnocení léčby srdečního selhání (1996) a pozdeji byl tamtéž jmenován profesorem vnitřního lékařství (2001). Od promoce působí ve FN u sv. Anny v Brně, nejprve pět let na I. interní klinice jako sekundární lékař a poté přešel na II. interní kliniku jako klinický farmakolog a vedoucí kardiologické JIP pod vedením prof. Štejfy (1981), v současnosti je přednostou I. interní kardioangiologické kliniky (od 2002). Byl proděkanem LF MU (1997–2002). Jeho hlavními odbornými a vědeckými zájmy jsou kardiovaskulární farmakologie, intenzivní kardiologická péče, srdeční selhání a hypertenze. Je autorem a spoluautorem 15 monografií a více než 200 publikací v odborném tisku. Je členem redakční rady časopisu Cor et Vasa, Kardiologické revue a elektronického portálu EUNI. Je členem International Society of Cardiovascular Pharmacotherapy, Fellow of European Society of Cardiology, členem výboru České společnosti pro hypertenzi a předsedou organizačního výboru sjezdu CKS.

doc. MUDr. Lubomír Křivan, Ph.D.

V roce 1994 absolvoval LF MU Brno, v roce 1997 složil atestaci z Vnitřního lékařství I. stupně, v roce 2001 pak atestaci z Kardiologie. Postgraduální studium ukončil v roce 2003 a v roce 2011 se habilitoval v oboru vnitřní lékařství na LF MU. Od roku 1994 je zaměstnán na IKK FN Brno, nyní jako vedoucí oddělení. V letech 1999 až 2011 byl odborným asistentem LF MU Brno. Od roku 2011 zde působí jako docent. V rámci pracovního zařazení na LF MU vede pravidelnou výuku 3 předmětů. Je autorem nebo spoluautorem 41 původních a přehledových prací, více než 100 přednášek, 9 učebních textů a 1 audiovizuální webové odborné prezenace. Byl řešitelem 5 grantů IGA MZ, ve dvou případech ve funkci hlavního řešitele. Je členem České kardiologické společnosti, PS pro arytmie a kardiostimulaci, PS srdečního selhání, EHRA. V letech 2001 až 2009 byl členem výboru PS pro arytmie a katdiostimulaci. Zaměřuje se na srdeční arytmie, kardiostimulace, náhlou srdeční smrt, implantabilní kardiovertery-defibrilátory.

doc. MUDr. Tomáš Štulc, Ph.D.

Studium na Fakultě všeobecného lékařství UK ukončil v roce 1990. Po promoci absolvoval roční studijní pobyt na Oddělení lékařské kybernetiky Fyziologického ústavu 1. LF UK. V roce 2001 nastoupil na 3. interní kliniku 1. LF UK, kde působí dosud – v současné době jako docent. V roce 1994 absolvoval studijní pobyt v Institue for General and Experimental Pathology University ve Vídni. V roce 2006 obhájil doktorskou dizertační práci v oboru fyziologie a patofyziologie člověka a v roce 2008 obhájil habilitační práci v oboru vnitřní lékařstí. V odborné oblasti se věnuje problematice aterosklerózy, lipidologie a preventivní kardiologie; je autorem mnoha zahraničních i domácích publikací a řešitelem několika výzkumných grantů a projektů. Je členem výboru České společnosti pro aterosklerózu a členem České internistické společnosti.

as. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.

V roce 1997 absolvoval 1. LF UK v Praze. Poté absolvoval odbornou stáž v laboratoři molekulární biologie Biologického ústavu 1. LF UK Praha. V roce 1998 nastoupil jako sekundární lékař na III. interní kliniku 1. LF UK a VFN v Praze. Atestaci I. stupně z vnitřního lékařství složil v roce 2001. V témže roce obhájil doktorandskou dizertační práci. V roce 2005 složil atestaci II. stupně z vnitřního lékařství. V letech 2001–2003 působil jako odborný pracovník a od roku 2003 jako odborný asistent na III. interní klinice 1. LF UK a VFN v Praze. V roce 2005 mu bylo uděleno stipendium ČKS, které mu umožnilo roční pobyt v Healthy Heart Clinic, St. Paul’s Hospital v kanadském Vancouveru. Od roku 2006 pracuje jako zástupce vedoucího lůžkového oddělení a současně v Centru preventivní kardiologie VFN. Od prosince 2011 je předsedou České společnosti pro aterosklerózu, členem ČKS a ČIS a Evropské společnosti pro aterosklerózu. Jeho odborným zájmem jsou poruchy metabolizmu lipidů ve vztahu k ateroskleróze, genetické aspekty dyslipidemie, stanovení kardiovaskulárního rizika a jeho ovlivnění v rizikových populacích. Publikoval více než 100 odborných prací, pravidelně přednáší na domácích i zahraničních vzdělávacích akcích, kongresech a konferencích. Byl řešitelem a spoluřešitelem 15 grantových výzkumných úkolů.

MUDr. Mgr. Jiří Pařenica, Ph.D.

V roce 1994 promoval na Přírodovědecké fakultě (obor biochemie) a v roce 1998 na Lékařské fakultě MU v Brně. Atestaci I. stupně z vnitřního lékařství složil v roce 2001, atestaci z kardiologie v roce 2005. Pracoval na II. interní klinice FN u sv. Anny v Brně (1998–2002), od roku 2002 pracuje na Interní kardiologické klinice FN Brno, v současné době jako vedoucí lékař koronární jednotky. Ve spolupráci s Ústavem patologické fyziologie a Biochemickým ústavem LF MU Brno se zabývá možností využití biomarkerů k diagnostice a predikci prognózy u pacientů s akutním srdečním selháním a akutním koronárním syndromem.

MUDr. Petra Vysočanová

V roce 1995 absolvovala LF MU Brno. V roce 1998 složila atestaci I. stupně z vnitřního lékařství, v roce 2002 atestaci z kardiologie. Od roku 1995 působí na Interní kardiologické klinice FN Brno-Bohunice jako sekundární lékařka. Od roku 2001 se věnuje problematice arteriální hypertenze, zvláště hypertenze rezistentní k léčbě. V současné době vede poradnu pro léčbu hypertenze.

MUDr. Viktor Talafa

Vystudoval obor Všeobecné lékařství na LF UP Olomouci, kterou absolvoval v roce 2000. Atestaci I. stupně z vnitřního lékařství složil v roce 2003, v roce 2004 byl zařazen do vzdělávacího oboru kardiologie, v roce pak 2008 do vzdělávacího oboru intenzivní medicína. V roce 2005 získal licenci ČLK pro výkon soukromé lékařské praxe, pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb v oboru interní lékařství. V roce 2008 získal specializovanou způsobilost v oboru vnitřní lékařství. V roce 2009 složil atestaci z intenzivní medicíny. V roce 2010 získal licenci ČLK pro výkon vedoucího lékaře a primáře v oboru intenzivní medicíny, o rok později pak funkční licenci v oboru umělá výživa a intenzivní metabolická péče. V letech 2000 až 2002 pracoval jako lékař na interním oddělení Okresní nemocnice ve Vsetíně, od roku 2002 je lékařem na interním oddělení Nemocnice ve Frýdku Místku, kde působí od roku 2007 jako vedoucí lékař jednotky intenzivní péče. Od roku 2005 pracuje také v kardiologické/interní ambulanci v soukromém lékařském centru Sagena s.r.o. ,Frýdek Místek. Současně studuje třetím rokem postgraduální doktorantské studium na LF Olomouc.

MUDr. Roman Štípal

V roce 2007 složil státní rigorózní zkoušku ze Všeobecného lékařství na LF UP v Olomouci. Během studia absolvoval v letech 2004 až 2005 zahraniční studijní pobyt v rámci programu ERASMUS na LF Univerzität Leipzig, Spolková republika Německo. Od roku 2007 studuje v doktorském studijním programu na LF MU obor Kardiologie a zároveň se jako sekundární lékař účastní předatestační přípravy v oboru Kardiologie na Interní kardiologické klinice ve FN Brno. Odbornou praxi absolvoval také v CKTCH Brno, na Neurologické klinice FN Brno, Klinice infekčních nemocí FN Brno, Chirurgické klinice FN Brno a Klinice nemocí plicních a tuberkulózy. V roce 2009 absolvoval společný interní kmen na IPVZ. Je autorem nebo spoluautorem 1 publikace a 3 článků v odborných periodicích.


Štítky
Dětská kardiologie Interní lékařství Kardiochirurgie Kardiologie

Článek vyšel v časopise

Kardiologická revue – Interní medicína

Číslo 3

2012 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se