Galerie autorů


Vyšlo v časopise: Kardiol Rev Int Med 2012, 14(2): 133-135
Kategorie: Galerie autorů

prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., FESO

jp_37813_f_1
jp_37813_f_1

V roce 1992 promoval na LF UP v Olomouci. Složil atestaci I. a II. stupně v oboru neurologie (1995 a 1998). Vědecká hodnost Ph.D. mu byla udělena v roce 2003. Habilitoval se na LF UP v roce 2007 a později byl tamtéž jmenován profesorem pro obor neurologie (2011). Po promoci působil od roku 1992 do roku 1996 na Neurologickém oddělení Nemocnice Přerov. Od roku 1996 působí na Neurologické klinice LF UP a FN Olomouc, a to v současné době jako zástupce přednosty pro výuku. Hlavními oblastmi jeho odborného zájmu jsou cerebrovaskulární onemocnění a neurosonologie. Je autorem či spoluautorem 90 původních vědeckých publikací (z toho 70 v časopisech s IF), 23 přehledných vědeckých publikací (z toho 5 v časopisech s IF), 1 monografie, 4 kapitol v monografiích, 2 skript a 1 kapitoly ve skriptech a více než 400 abstrakt z konferencí. Jeho práce byly citovány více než 200krát, z toho 140krát v SCI. Je předsedou International Liaison Committee European Stroke Organisation, členem European Neurological Society a České neurologické společnosti ČLS JEP, ve které působí jako člen výboru Cerebrovaskulární sekce a Neurosonologické komise. Je členem redakce časopisu Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie a pravidelným recenzentem řady českých i mezinárodních časopisů.

prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.

jp_37813_f_2
jp_37813_f_2

V roce 1966 promoval na lékařské fakultě UK v Praze. Poté nastoupil do Krajské nemocnice v Ústí nad Labem. Po atestaci I. stupně z vnitřního lékařství v roce 1969 a hematologie v roce 1972 se věnoval hematologii. V roce 1980 se stal primářem oddělení klinické hematologie ve FN v Praze 2. V roce 1986 získal vědeckou hodnost CSc. pro obor vnitřní lékařství, v roce 2000 získal hodnost DrSc. pro obor vnitřní lékařství. V roce 1988 byl jmenován docentem pro obor vnitřního lékařství a v roce 2002 profesorem vnitřního lékařství UK v Praze. Je dlouholetým předsedou Spolku českých lékařů v Praze, předsedou České společnosti pro trombózu a hemostázu. Je čestným členem České kardiologické společnosti, České hematologické společnosti, České angiologické společnosti, Spolku slovenských lekárov v Bratislavě a Bavorských internistů v Mnichově. Působil jako expert Evropské kardiologické společnosti při přípravě Doporučení protidestičkové léčby u nemocných s aterosklerotickými kardiovaskulárními chorobami, nyní je národním koordinátorem European Task Force for Expertise in Thrombosis. Je profesorem 1. interní kliniky a Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK v Praze. V současné době je vedoucím Trombotického centra a Centrální hematologické laboratoře VFN v Praze. Věnuje se zejména problematice poruch hemostázy. Publikoval dosud 3 monografie, 21 kapitol v monografiích, 3 učební texty, 191 původních prací, z toho 55 v časopise s IF. Jejich citační ohlas dle ISI WEB of Knowledge je 428, index dle Hirsche 15.

prof. MUDr. Ján Murín, CSc., FESC

jp_37813_f_3
jp_37813_f_3

V roce 1973 ukončil LF UK v Bratislavě. V roce 1980 atestoval z interní medicíny II. stupně a v roce 1983 z kardiologie. Kandidátskou dizertační práci z problematiky předsíňové fibrilace obhájil v roce 1985. Habilitovalv roce 1992 v oblasti problematiky léčby akutního infarktu myokardu pomocí trombolytické léčby. V roce 2002 byl jmenován profesorem interní medicíny. Od roku 1976 pracuje na I. internej klinike LF UK a UN v Bratislavě. Publikoval 170 článků a dalších 42 ve spolupráci se zahraničními pracovišti v časopisech s IF. Je spoluřešitelem grantů, Past-prezidentem Slovenskej internistickej spoločnosti a Slovenskej kardiologickej spoločnosti a zástupcem vedoucího redaktora časopisu Vnitřní lékařství.

prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.

jp_37813_f_4
jp_37813_f_4

LF Univerzity J. E. Purkyně ukončil v roce 1976. V roce 1980 složil atestaci z vnitřního lékařství I. stupně, v roce 1983 atestaci z hematologie a krevní transfuze. V roce 1990 obhájil dizertační práci s názvem Klinický význam proteinu C, v roce 1993 se habilitoval. Téma habilitační práce Koagulační změny u nemocných po transplantaci kostní dřeně, bylo zpracováno za studijního pobytu v Bruselu. Zde také na Svobodné bruselské univerzitě v témže roce získal Licence speciále en cancerologie a v roce 1995 atestaci z klinické onkologie. V roce 1998 byl jmenován profesorem vnitřního lékařství. Působil nejprve na III. interní klinice a následně na Oddělení klinické hematologie ve FN u sv. Anny, a od roku 1989 ve FN Brno, nejprve na II. interní, později hematoonkologické klinice a od roku 1998 na Oddělení klinické hematologie, které od zmíněného roku vede. Je autorem více než 220 prací a autorem či spoluautorem 10 monografií. Je místopředsedou České hematologické společnosti, koordinátorem Českého národního programu a členem řady dalších výborů, komisí a rad. Jeho odborným zájmem je problematika krevního srážení.

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESC

jp_37813_t_5
jp_37813_t_5

Promoval na LF MU v Brně (1985). Složil atestaci I. a II. stupně v oboru vnitřní lékařství (1987 a 2003) a specializační atestaci v oboru kardiologie (1993). Vědecká hodnost CSc. mu byla udělena v roce 1996. Habilitoval se na LF MU v roce 1998 a později byl tamtéž jmenován profesorem pro obor vnitřní lékařství (2002). Po promoci působil na II. interní klinice FN u sv. Anny v Brně. V současnosti působí jako přednosta Interní kardiologické kliniky LF MU a FN Brno-Bohunice (od 2004). Hlavní oblastí jeho odborného zájmu je akutní i chronické srdeční selhání a hypertenze. Je autorem či spoluautorem 20 učebnic, více než 700 odborných článků přehledných i s vlastními výsledky a 50 článků v časopisech s IF. Je místopředseda České internistické společnosti. Je členem České kardiologické společnosti, České internistické společnosti a České společnosti pro hypertenzi. Je členem redakční rady časopisů Vnitřní lékařství, Kardiologická revue, Cor et Vasa a dalších. Je národním koordinátorem řady mezinárodních klinických studií.

prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., FESC

jp_37813_f_6
jp_37813_f_6

Promoval na LF MU v Brně (1975). Složil atestace I. a II. stupně v oboru vnitřní lékařství (1979 a 1982) a specializační atestace v oborech klinická farmakologie a kardiologie (1991 a 1997). Obhájil kandidátskou dizertační práci na téma Hemodynamika vazodilatační léčby srdečního selhání a byla mu udelěna vědecká hodnost CSc. (1988). Habilitoval se na MU prací Problematika hodnocení léčby srdečního selhání (1996) a pozdeji byl tamtéž jmenován profesorem vnitřního lékařství (2001). Od promoce pusobí ve FN u sv. Anny v Brně, nejprve pět let na I. interní klinice jako sekundární lékař a poté přešel na II. interní kliniku jako klinický farmakolog a vedoucí kardiologické JIP pod vedením prof. Štejfy (1981), v současnosti je přednostou I. interní kardioangiologické kliniky (od 2002). Byl proděkanem LF MU (1997–2002). Jeho hlavními odbornými a vědeckými zájmy jsou kardiovaskulární farmakologie, intenzivní kardiologická péče, srdeční selhání a hypertenze. Je autorem a spoluautorem 15 monografií a více než 200 publikací v odborném tisku. Je členem redakční rady časopisu Cor et Vasa, Kardiologické revue a elektronického portálu EUNI. Je členem International Society of Cardiovascular Pharmacotherapy, Fellow of European Society of Cardiology, členem výboru České společnosti pro hypertenzi a předsedou organizačního výboru sjezdu CKS.

doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.

jp_37813_f_7
jp_37813_f_7

Od promoce pracuje na II. interní klinice 1. LF UK a VFN v Praze, v současnosti jako vedoucí lékař a zástupce přednosty pro výuku mediků. Věnuje se neinvazivní diagnostice, prevenci a léčbě kardiovaskulárních chorob, zejména v oboru angiologie. Težištem jejího zájmu jsou metabolické aspekty aterosklerózy, problémy spojené s tromboembolickou nemocí, farmakoterapie ischemické choroby končetin a žilní trombózy. Je autorkou více než 100 článku, prednáší na domácím i zahraničním fóru, je autorkou řady kapitol v učebnicích vnitřního lékařství, hlavní autorkou 3 monografií v oboru angiologie. V rámci mezinárodních klinických studií působí i jako národní koordinátor. Ve výboru České angiologické společnosti JEP zastává funkci vědeckého sekretáře.

doc. MUDr. Růžena Lábrová, Ph.D.

jp_37813_f_8
jp_37813_f_8

Promovala na LF MU (tehdy UJEP) v Brně (1987). Složila atestaci I. stupně v oboru vnitřní lékařství (1992) a specializační atestaci v oboru kardiologie (1999). Obhájila dizertační práci na téma Zhodnocení výsledků radiofrekvenčních katetrových ablací supraventrikulárních tachyarytmií a byl jí udělen titul Ph.D. (2005). Pracuje na Interní kardiologické klinice LF MU a FN Brno, pracoviště Bohunice, specializuje se na klinickou elektrofyziologii a katetrové ablace. Od roku 2007 je vedoucí lékařkou invazivní arytmologické laboratoře. Byla řešitelkou nebo spoluřešitelkou několika grantových projektů a výzkumných záměrů. Absolvovala krátké stáže na invazivních elektrofyziologických pracovištích v Německu (Hamburk a Bad Krozingen) a v Rakousku (Innsbruck). Je členkou České kardiologické společnosti – pracovní skupiny pro arytmie a kardiostimulaci, České internistické společnosti ČLS JEP a České společnosti pro hypertenzi. Ve své publikační činnosti se zabývá převážně arytmologickou problematikou.

prim. MUDr. Petr Kessler

jp_37813_p_9
jp_37813_p_9

Po promoci na FVL UK Praha v roce 1982 nastoupil na interní kliniku ILF v Ústí n. L. V letech 1991–1997 pracoval na interním odd. Nemocnice Jihlava a od roku 1997 dosud pracuje na odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov, od roku 2000 ve funkci primáře. Složil atestaci z interny I. stupně v roce 1985, atestaci z interny II. stupně v roce 1991 a atestaci z hematologie a transfuzní služby v roce 1996. Hlavními odbornými zájmy jsou hematoonkologie, problematika profylaxe a léčby trombózy a poruch hemostázy. Je členem předsednictva České myelomové skupiny, Spolku pro trombózu a hemostázu a sekce pro trombózu a hemostázu České hematologické společnosti. Je autorem 1 monografie, spoluautorem dalších 2 monografií, autorem nebo spoluautorem 44 článků v odborných časopisech a 136 přednášek a posterů na sjezdech u nás a v zahraničí.

MUDr. Alena Buliková, Ph.D.

jp_37813_f_10
jp_37813_f_10

V roce 1985 promovala na LF MU v Brně. V roce 1990 složila atestaci I. stupně z vnitřního lékařství a v roce 1994 specializační atestaci v oboru hematologie a transfuzní služba. V roce 2006 obhájila doktorskou dizertační práci na téma Systém komplexní péče u pacientů s antifosfolipidovými protilátkami a byl jí udělen titul Ph.D. Po promoci působila na Interní klinice ve Zlíně a před interní atestací na Interní hemato-onkologické klinice FN Brno. Od roku 1990 pracuje na Oddělení klinické hematologie FN Brno v současné době na pozici zástupce primáře. Oblastí jejího zájmu je morfologická diagnostika v hematologii a poruchy krevního srážení, zejména imunitně navozené. Je spoluautorkou 14 knih a editorkou publikace Antiphospholipid syndrome (In Tech 2012). Je autorkou či spoluautorkou více než 200 publikací včetně zahraničních.

MUDr. Roman Štípal, CSc.

jp_37813_f_11
jp_37813_f_11

Atestaci I. stupně z vnitřního lékařství složil v roce 1982, atestaci II. stupně v roce 1986. V roce 1995 pak atestoval z kardiologie. V oblasti kardiologie obhájil v roce 1993 kandidátskou dizertační práci a získal titul CSc. V letech 1978–2008 pracoval jako sekundární lékař, poté jako vedoucí lékař koronární jednotky, následně jako zástupce přednosty interní kliniky a vedoucí lékař oddělení intervenční kardiologie FN Ostrava. V letech 2008–2010 působil jako primář interního oddělení Nemocnice Nový Jičín. Od roku 2010 je vedoucím lékařem intervenční kardiologie I. interní kliniky – kardiologické FN Olomouc a dále odborným asistentem LF UP Olomouc. Je autorem asi 100 publikací, pravidelně se účastní a přednáší na domácích i zahraničních kardiologických kongresech, je také hlavním zkoušejícím více než 30 mezinárodních klinických studií. Jeho hlavní pracovní náplní je koronární intervence a implantace TAVI. Je členem redakční rady časopisu Intervenční a akutní kardiologie.

MUDr. Pavol Šajgalík

jp_37813_f_12
jp_37813_f_12

Promoval na LF MU v Brně v roce 2007, následně nastoupil jako sekundární lékař na I. interní kardioangiologickou kliniku FN u sv. Anny v Brně. Zkoušku z interního základu složil v roce 2010. Je členem České kardiologické společnosti, pracovní skupiny pro srdeční selhání. Současně je studentem doktorského studia na LF MU v Brně v oboru kardiologie, podílí se na tvorbě registru transplantovaných pacientů. Aktivně se účastní kardiologických kongresů doma i v zahraničí. Absolvoval krátkodobé zahraniční stáže v Německu a Rakousku. Mezi jeho hlavní zájmy patří oblast srdečního selhání a transplantologie. Je členem mezinárodního centra klinického výzkumu (ICRC), toho času na dlouhodobé stáži na Mayo Clinic v USA, kde se zapojil do výzkumných projektů zaměřených na mechanické srdeční podpory.


Štítky
Dětská kardiologie Interní lékařství Kardiochirurgie Kardiologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se