Galerie autorů


Vyšlo v časopise: Kardiol Rev Int Med 2012, 14(1): 52-53

prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.


Vystudovala všeobecné lékařství na Univerzitě J. E. Purkyně (nynější MU) v Brně v letech 1976–1982, v letech 1982–1987 pracovala jako sekundární lékařka II. interní kliniky FN Brno, v roce 1985 složila I. atestaci z interního lékařství, od roku 1989 do1993 pracovala jako sekundární lékařka FN Brno na interní hematoonkologické klinice, v roce 1991 složila II. atestaci z vnitřního lékařství, v roce 1993 ukončila doktorské studium v oboru vnitřní lékařství, od roku 1993 byla na pozici odborné asistentky LF MU. V roce 1997 se habilitovala, v roce 2003 byla jmenována profesorkou, od 1999 vykonává funkci přednostky Kliniky interní, geriatrie a praktického lékařství LF MU a FN Brno. Publikovala 120 odborných a pedagogických publikací, byla a je řešitelkou 15 projektů a grantů.

prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.


Absolvoval lékařskou fakultu UJEP Brno v letech 1970–1976. Atestaci I. stupně z vnitřního lékařství složil v roce 1980 a atestaci II. stupně v roce 1984. Hodnost kandidáta věd obhájil v roce 1987 na téma Cévní mozkové příhody. Habilitoval v roce1997 s prací o monitoraci krevního tlaku u zdravých jedinců. Profesorem vnitřního lékařství se stal v roce 2008. Od roku 1977 do roku 2002 pracoval na I. kardioangiologické klinice a v roce 2003 přešel na II. interní kliniku MU a FN u sv. Anny v Brně, kde působí jako přednosta dosud. Publikoval 161 článků, z toho 52 v časopisech s IF. Přednesl 350 přednášek především z oblasti hypertenze. Je prvním autorem 2 knih Klinická patofyziologie hypertenze a Vnitřní lékařství pro stomatology a dále publikoval 34 kapitol v dalších knihách. Je členem výboru ČIS a ČSH. Je členem redakční rady časopisu Vnitřní lékařství a předsedou redakční rady Interní medicína pro praxi. Předmětem jeho zájmu je metabolický syndrom, vysoký krevní tlak a zvýšená aktivita sympatického nervového systému.

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESC


Promoval na LF MU v Brně (1985). Složil atestaci I. a II. stupně v oboru vnitřní lékařství (1987 a 2003) a specializační atestaci v oboru kardiologie (1993). Vědecká hodnost CSc. mu byla udělena v roce 1996. Habilitoval se na LF MU v roce 1998 a později byl tamtéž jmenován profesorem pro obor vnitřní lékařství (2002). Po promoci působil na II. interní klinice FN u sv. An­ny v Brně. V současnosti působí jako přednosta Interní kardiologické kliniky LF MU a FN Brno-Bohunice (od 2004). Hlavní oblastí jeho odborného zájmu je akutní i chronické srdeční selhání a hypertenze. Je autorem či spoluautorem 15 učebnic a více než 500 odborných článků přehledných i s vlastními výsledky. Je vědecký sekretář České společnosti pro hypertenzi a předseda grantové komise 01 – kardiologie IGA MZ ČR. Je členem České kardiologické společnosti, České internistické společnosti a České společnosti pro hypertenzi. Je členem redakční rady časopisů Vnitřní lékařství, Kardiologická revue, Cor et Vasa.

prof. MUDr. Pavel Weber, CSc.


Promoval v roce 1976 na LF MU. Atestoval postupně z interny I. a II. stupně, geriatrie a diabetologie. Vědecká hodnost CSc. mu byla udělena v 1993 za práci Poruchy glukózové tolerance ve stáří. Habilitoval na LF MU v roce 2001 na téma Pozdní stáří, dysaptibilita a diabetes. V roce 2010 byl jmenován profesorem pro obor vnitřního lékařství. Je autorem 130 publikací a 13 monografií. Přednesl celkem 258 přednášek na odborných sympoziích (146 vyzvaný řečník). Je prvním a dosud jediným absolventem z bývalého Československa EAMA (Evropská akademie medicíny stárnutí) ve Švýcarsku, která sdružuje přední evropské geriatry. Od 1995 pracuje jako primář KIGPL ve FN a LF MU Brno. Předmětem jeho zájmu je diabetes ve stáří, pády a změny soběstačnosti.

doc. MUDr. Jiří Špác, CSc.


Promoval na LF MU (tehdy UJEP) v Brně (1982). Složil atestaci I. a II. stupně v oboru vnitřní lékařství (1985, 1989). Po promoci nastoupil na II. interní kliniku FN u sv. Anny v Brně, kde s výjimkou let 2003–2004, kdy pracoval na I. interní kardiologické klinice, pracuje dosud. Obhájil kandidátskou dizertační práci (CSc.) v roce1992 a habilitoval se v roce1996. V letech 1994–2001 spolupracoval s klinikou farmakologie lékařské fakulty Lyon, Francie, byl rešitelem grantu EU programu PECO v letech 1993–1996. Hlavními profesními a vědeckými zájmy je problematika neinvazivních vyšetrovacích metod zvláště echokardiografie, srdečního selhání, farmakologie v interním lékařství, intenzivní kardiologické péče a hypertenze. Je členem výboru pracovní skupiny Akutní kardiologie ČKS, v předchozích letech byl členem výboru pracovní skupiny Kardiovaskulární rehabilitace a Srdečního selhání, členem ČIS, ČSH.

as. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.


V roce 1997 absolvoval 1. LF UK v Praze. Poté absolvoval odbornou stáž v laboratoři molekulární biologie Biologického ústavu 1. LF UK Praha. V roce 1998 nastoupil jako sekundární lékař na III. interní kliniku 1. LF UK a VFN v Praze. Atestaci I. stupně z vnitřního lékařství složil v roce 2001. V témže roce obhájil doktorandskou dizertační práci. V roce 2005 složil atestaci II. stupně z vnitřního lékařství. V letech 2001–2003 působil jako odborný pracovník a od roku 2003 jako odborný asistent na III. interní klinice 1. LF UK a VFN v Praze. V roce 2005 mu bylo uděleno stipendium ČKS, které mu umožnilo roční pobyt v Healthy Heart Clinic, St. Paul‘s Hospital v kanadském Vancouveru. Od roku 2006 pracuje jako zástupce vedoucího lůžkového oddělení a současně v Centru preventivní kardiologie VFN. Od prosince 2011 je předsedou České společnosti pro aterosklerózu, členem ČKS a ČIS a Evropské společnosti pro aterosklerózu. Jeho odborným zájmem jsou poruchy metabolizmu lipidů ve vztahu k ateroskleróze, genetické aspekty dyslipidemie, stanovení kardiovaskulárního rizika a jeho ovlivnění v rizikových populacích. Publikoval více než 100 odborných prací, pravidelně přednáší na domácích i zahraničních vzdělávacích akcích, kongresech a konferencích. Byl řešitelem a spoluřešitelem 15 grantových výzkumných úkolů.

MUDr. Jitka Vlašínová, Ph.D.


V roce 1984 absolvovala UJEP Brno (nyní MU), atestaci z vnitřní lékařství I. stupně složila v roce 1990, atestaci z kardiologie v roce 1995. Dizertační práci obhájila v roce 2004. V letech 1984–1989 pracovala jako sekundární lékař na Oddělení klinické hematologie FN Brno-Bohunice, v letech 1989–1997 na Interní kardiologické klinice FN Brno-Bohunice. Od roku 1997 pusobí jako odborný asistent na Masarykově univerzitě v Brně. Od roku 1998 také pusobí jako vedoucí kardiostimulčního centra Interní kardiologické kliniky FN Brno. Hlavní oblastí jejího odborného zájmu je arytmologie a trvalá kardiostimulace. Je autorkou 60 publikací včetně publikovaných abstrakt, z toho u 22 je uvedena jako první autorka. Od roku 2004 je členkou výboru pracovní skupiny pro arytmie a trvalou kardiostimulaci.

MUDr. Peter Šeliga, PhD.


V roce 2000 promoval na LF UPJŠ v Košicích. Od tohoto roku pracuje na Oddelení cievnej chirurgie FNsP J. A. Reimana v Prešově. V roce 2003 složil specializační zkoušku v oboru chirurgie prvního stupně a v roce 2007 získal specializaci v oboru cévní chirurgie. V rámci vědeckého výzkumu se věnuje speciálně cévní rekonstrukční chirurgii a chirurgickým onemoceněním cév. V roce 2008 obhajobou dizertační práce úspěšně ukončil doktorandské studium na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. Publikoval 13 odborně-vědeckých prací a odpřednášel 17 odborných prednášek.

MUDr. Klaudia Židová


V letech 2002–2008 absolvovala LF MU v Brně. Od roku 2008 pracuje jako sekundární lékařka na I. interní kardio-angiologické klinice FN u sv. Anny v Brně, současně čtvrtým rokem studuje v rámci doktorského studia na LF MU v Brně obor kardiologie. Zkoušku z povinného interního základu složila v roce 2011. Je členkou České kardiologické společnosti a European Heart Rhythm Association ESC. Je spoluřešitelkou grantového projektu AHEAD, aktivně participuje na kardiologických kongresech s mezinárodní účastí. Mezi její odborné zájmy patří akutní srdeční selhání, arytmie a trvalá kardiostimulace.

MUDr. Jiří Žižka


Absolvoval FVL LF UK Praha (1990), v roce 1995 složil 1. atestaci z vnitřního lékařství, v roce 2005 atestaci z angiologie. V letech 1990–1997 pracoval na Klinice kardiologie IKEM Praha. Od roku 2001 působí na I. interní klinice FTN Praha. Je prvním autorem zhruba 10 článků v periodicích jako Vnitřní lékařství, Cor Vasa, Farmakoterapie atd.


Štítky
Dětská kardiologie Interní lékařství Kardiochirurgie Kardiologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se