Galerie autorů


Vyšlo v časopise: Kardiol Rev Int Med 2006, 8(3): 148
Kategorie: Galerie autorů

prof. MUDr. Ště­pán Sva­či­na,DrSc. (1952)

jp_31955_f_1
jp_31955_f_1

Pro­mo­val na FVL UK v Pra­ze (1978). Slo­žil atesta­ci 1. a 2. stup­ně v obo­ru vnitř­ní lé­kař­ství (1983 a 1987) a zís­kal li­cen­ci v obo­ru diabe­to­lo­gie a endokri­no­lo­gie a kli­nic­ká vý­ži­va. Ohá­jil kan­di­dát­skou di­ser­tač­ní prá­ci na té­ma Po­čí­tač v pa­to­fy­zio­lo­gii a kli­ni­ce me­ta­bo­lických one­moc­ně­ní a by­la mu udě­le­na vě­dec­ká hod­nost CSc. (1987) a po­slé­ze dok­tor­skou di­ser­tač­ní prá­ci na té­ma Dy­na­mic­ké tes­ty, ma­te­ma­tic­ké mo­de­ly a pre­diktivní vý­poč­ty u diabe­tu a me­ta­bo­lické­ho synd­ro­mu a by­la mu udě­le­na vě­dec­ká hod­nost DrSc. (2001). Ha­bi­li­to­val se na 1. LF UK pro obor vnitř­ní lé­kař­ství pra­cí Ma­te­ma­tic­ké mo­de­lo­vá­ní ve vniřním lé­kař­ství (1992) a tam­též byl po­zdě­ji jme­no­ván pro­fe­so­rem pro obor vnitř­ní lé­kař­ství (2002). Po pro­mo­ci pů­so­bil v Pra­ze, nej­prve ve Fy­zio­lo­gickém ústa­vu 1. LF UK (1978–1981) a po­té na III. in­ter­ní kli­ni­ce 1. LF UK (1981–do­po­sud). Je au­to­rem ne­bo spo­lu­auto­rem při­bliž­ně 250 člán­ků (z to­ho asi 30 s impakto­vým fak­to­rem), při­bliž­ně 10 mo­no­gra­fií (např. Obe­zi­ta a dia­be­tes, Maxdorf 2000; Me­ta­bo­lický syn­drom, 3 vy­dá­ní tri­ton a Gra­da 2002–2006; Lé­kař­ská in­for­ma­ti­ka, Ka­ro­li­num 1998; Internet a me­di­cí­na, Ka­ro­li­num 2001) a asi 20 ka­pi­tol v mo­no­gra­fiích. Je čle­nem vý­bo­ru Čes­ké diabe­to­lo­gické spo­leč­nos­ti, Čes­ké spo­leč­nos­ti zdra­vot­nic­ké informa­ti­ky, Čes­ké spo­leč­nos­ti kli­nic­ké vý­ži­vy a inten­ziv­ní me­ta­bo­lické pé­če, Čes­ké obe­zi­to­lo­gické spo­leč­nos­ti ČLS JEP. Je před­se­dou re­dakč­ní ra­dy ča­so­pi­su Me­di­cí­na po pro­mo­ci, pů­so­bí v re­dakč­ní ra­dě Journal of Dia­be­tes and its Compli­ca­tions.

doc. MUDR. Mi­lan Kva­pil, CSc.,MBA (1956)

jp_31955_f_2
jp_31955_f_2

Pro­mo­val na LF MU (teh­dy UJEP) v Br­ně (1981). Slo­žil atesta­ci 1. a 2. stup­ně v obo­ru vnitř­ní lé­kař­ství (1985 a 1989) a spe­cia­li­zační atesta­ci v obo­ru diabe­to­lo­gie (1995). Ohá­jil kan­di­dát­skou di­ser­tač­ní prá­ci na té­ma Kvan­ti­fi­ka­ce inzu­lí­no­vé sen­zi­ti­vi­ty a inzu­lí­no­vé se­kre­ce s vy­uži­tím intra­ve­nózní­ho glu­kó­zo­vé­ho to­le­ranč­ní­ho tes­tu s frekventním odbě­rem vzor­ků a by­la mu udě­le­na vě­dec­ká hod­nost CSc. (1996). Ha­bi­li­to­val se na 2. LF UK pro obor vnitř­ní lé­kař­ství pra­cí Dia­gnos­ti­ka inzu­lí­no­vé re­zi­sten­ce a je­jí kli­nic­ké vy­uži­tí (1997) Po pro­mo­ci nej­prve pů­so­bil ja­ko se­kun­dár­ní lé­kař po­stup­ně na in­ter­ní, chi­rur­gic­ké a in­fekč­ní kli­ni­ce FN U sv An­ny v Br­ně (1981–1983) a po­té ve FN v Mo­to­le v Pra­ze, nej­prve na od­dě­le­ní in­fek­čních žlou­te­nek, po­slé­ze na in­ter­ním kli­ni­ce (od 1984), kde byl po­zdě­ji ve­dou­cím lé­ka­řem JIMP (1990–1999); ja­ko od­bor­ný asis­tent (1992–1997), po­té do­cent (od 1997) a po­slé­ze před­nos­ta in­ter­ní kli­ni­ky 2. LF UK (1999–do­po­sud). Je au­to­rem ne­bo spo­lu­auto­rem při­bliž­ně 70 člán­ků (z to­ho asi 10 s impakto­vým fak­to­rem), při­bliž­ně 1 mo­no­gra­fií (např.) a asi 15 ka­pi­tol v mo­no­gra­fiích. Je před­se­dou Čes­ké diabe­to­lo­gické spo­leč­nos­ti, Čes­ká spo­leč­nost pa­rente­rální a ente­rální vý­ži­vy a inten­ziv­ní me­di­cí­ny, Čes­ká revma­to­lo­gická spo­leč­nos­ti ČLS JEP a Euro­pean Asso­tia­tion for the Stu­dy of Dia­be­tes.

doc. MUDr. He­le­na Něm­co­vá,CSc. (1948)

jp_31955_f_3
jp_31955_f_3

Pro­mo­va­la na LF MU (teh­dy J. E. Pur­ky­ně) v Br­ně (1977). Slo­ži­la atesta­ci 1. a 2. stup­ně v obo­ru vnitř­ní lé­kař­ství (1980 a 1985). Ohá­ji­la kan­di­dát­skou di­ser­tač­ní prá­ci na té­ma Vý­znam po­hy­bo­vé­ho re­ži­mu v léč­bě hy­per­ten­ze a by­la jí udě­le­na vě­dec­ká hod­nost CSc. (1987). Ha­bi­li­to­va­la se na LF MU pro obor vnitř­ní lé­kař­ství pra­cí na té­ma Fy­zio­lo­gic­ké a pa­to­lo­gic­ké for­my zbyt­ně­ní le­vé ko­mo­ry (1996). Od pro­mo­ce pů­so­bi­la na II. in­ter­ní kli­ni­ce ve FN U sv. An­ny v Br­ně, nej­prve ja­ko se­kun­dár­ní lé­kař­ka (1977–1980), po­té tam­též ja­ko od­bor­ná asis­tent­ka LF MU (1980–1996) a po­slé­ze ja­ko do­cent­ka (1996–do­po­sud). Je au­tor­kou ne­bo spo­luau­torkou při­bliž­ně 145 pub­li­ka­cí in extenso (u 41 ja­ko prv­ní au­tor, z to­ho 16 uve­řej­ně­no v impakto­va­ných ne­bo excerpo­va­ných ča­so­pi­sech), spo­luau­torkou 3 mo­no­gra­fií. Je člen­kou vý­bo­ru Pra­cov­ní sku­pi­ny Kardio­vasku­lární re­ha­bi­li­ta­ce a Pra­cov­ní sku­pi­ny Pre­ven­tiv­ní­ho lé­kař­ství, a dá­le je člen­kou Pra­cov­ní sku­pi­ny Echo­kardiogra­fie Čes­ké kardio­lo­gické spo­leč­nos­ti, člen­kou Čes­ké internistické spo­leč­nos­ti ČLS JEP a Čes­ké spo­leč­nos­ti pro hy­pertenzi.

doc. MUDr. Jiří Špác, CSc. (1957)

jp_31955_f_4
jp_31955_f_4

Promoval na LF MU (v té době UJEP) v Brně (1982). Po promoci působil a dosud působí ve FN U sv. Anny v Brně, a to nejprve na II. interní klinice (1982–2002), poté na I. interní klinice (2002–2003) a pak znovu na I. interní klinice (2004–doposud). Získal atestace 1. a 2. stupně v oboru vnitřní lékařství (1985 a 1989). Obhájil disertační práci Význam dlouhodobého tělesného tréninku u nemocných po rekonstrukční operaci koronárního řečiště a byla mu udělena vědecká hodnost CSc. (1992). Habilitoval se prací Nové možnosti ultrazvukového vyšetření při rozpoznání poškozené funkce levé komory srdeční (1996). Jako první autor je uveden u 33 článků a jeho 14 článků bylo uveřejněno v impaktovaných časopisech. Je členem České kardiologické společnosti.

MUDr. Jo­la­na Li­poldo­vá (1974)

jp_31955_f_5
jp_31955_f_5

Pro­mo­va­la na LF MU v Br­ně (1999). Slo­ži­la atesta­ci 1. stup­ně v obo­ru vnitř­ní lé­kař­ství (1999). V rám­ci postgra­duální­ho dokto­randské­ho stu­dia při­pra­vu­je di­ser­tač­ní prá­ci na té­ma Echo­kardiogra­fie při bi­ventri­ku­lární kardiosti­mu­la­ci. Od pro­mo­ce pů­so­bí na I. in­ter­ní kardio–angio­lo­gické kli­ni­ce FN U sv. An­ny v Br­ně. Je au­tor­kou a spo­luau­torkou 11 od­bor­ných člán­ků (u 2 je prv­ní au­tor­ka), ví­ce než 50 před­ná­šek (z to­ho 18 ja­ko prv­ní au­tor­ka). Je člen­kou Čes­ké kardio­lo­gické spo­leč­nos­ti.


Štítky
Dětská kardiologie Interní lékařství Kardiochirurgie Kardiologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se