Galerie autorů


Vyšlo v časopise: Kardiol Rev Int Med 2011, 13(4): 265-266

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESC


Promoval na LF MU v Brně (1985). Složil atestaci I. a II. stupně v oboru vnitřní lékařství (1987 a 2003) a specializační atestaci v oboru kardiologie (1993). Vědecká hodnost CSc. mu byla udělena v roce 1996. Habilitoval se na LF MU v roce 1998 a později byl tamtéž jmenován profesorem pro obor vnitřní lékařství (2002). Po promoci působil na II. interní klinice FN u sv. Anny v Brně. V současnosti působí jako přednosta Interní kardiologické kliniky LF MU a FN Brno-Bohunice (od 2004). Hlavní oblastí jeho odborného zájmu je akutní i chronické srdeční selhání a hypertenze. Je autorem či spoluautorem 15 učebnic a více než 500 odborných článků přehledných i s vlastními výsledky. Je vědecký sekretář České společnosti pro hypertenzi a předseda grantové komise 01 – kardiologie IGA MZ ČR. Je členem České kardiologické společnosti, České internistické společnosti a České společnosti pro hypertenzi. Je členem redakční rady časopisů Vnitřní lékařství, Kardiologická revue, Cor et Vasa.

prof. MUDr. Josef Veselka, CSc.


Promoval v roce 1989 na FVL UK v Praze, složil atestace z vnitřního lékařství a kardiologie, je kandidátem věd, od roku 2002 docentem a od roku 2007 profesorem UK v oboru vnitřních nemocí. V rámci odborných společností obdržel tituly European Cardiologist, Fellow of European Society of Cardiology, Fellow of Society for Cardiovascular Angiography and Interventions a Fellow of International College of Angiology. Je autorem nebo spoluautorem čtyř monografií, jedné učebnice kardiologie a 240 článků, z toho 60 v časopisech s IF. V současné době je přednostou Kardiologické kliniky 2. LF UK a FN v Motole.

doc. MUDr. Kateřina Linhartová, Ph.D.


Obor všeobecné lékařství vystudovala na LF UK v Plzni. Zde složila atestaci z v oboru všeobecné lékařství a v roce 1997 atestaci z kardiologie. Od srpna 2006 dosud působí na Kardiologické klinice 2. LF UK a FN v Motole. V letech 2005–2009 byla zodpovědnou řešitelkou grantu IGA MZ na téma Rizikové faktory kalcifikace aortální chlopně. Je Fellow European Society of Cardiology a členkou výboru Pracovních skupin Chlopenních a vrozených vad v dospělosti, Echokardiografie a Chorob myokardu a perikardu, což se kryje i s jejími oblastmi zájmu a publikací.

doc. MUDr. Tomáš Paleček, Ph.D.


V roce 1995 promoval na 1. LF UK a od té doby pracuje na II. interní klinice – klinice kardiologie a angiologie VFN a 1. LF UK, kde od roku 2005 vede echokardiografickou laboratoř a zároveň je vedoucím Referenčního centra VFN pro výzkum, diagnostiku a léčbu kardiomyopatií. V roce 2008 ukončil postgraduální studium na 1. LF UK obhajobou dizertační práce a byl mu udělen titul Ph.D. V roce 2010 se habilitoval před Vědeckou radou 1. LF UK. Doposud publikoval více než 70 odborných publikací, z toho více než třetinu v zahraničních časopisech s IF. Je spoluautorem učebnice Echokardiografie pro praxi. Absolvoval řadu stáží na zahraničních pracovištích, především jednoroční pobyt v echokardiografické výzkumné laboratoři v belgickém Leuvenu, vedené prof. Sutherlandem. Je členem výborů pracovních skupin echokardiografie a chorob myokardu a perikardu. Hlavní oblasti jeho vědeckého a klinického zájmu představují zobrazovací metody v kardiologii (především echokardiografie a magnetická rezonance) a problematika kardiomyopatií.

MUDr. Michal Fejfuša, CSc.


Promoval na LF MU v Brně (1963). Nastoupil na interní oddělení Krajské nemocnice v Ústí nad Labem, složil atestace I. a II. stupně z vnitřního lékařství a v roce 1972 nástavbovou atestaci z kardiologie. V letech 1969 až 1976 pracoval jako okresní kardiolog v OÚNZ v Ústí nad Labem, zastával funkci krajského kardiologa Severočeského kraje (1977–1989) a zástupce přednosty kliniky. V IKEM obhájil kandidátskou dizertační práci na téma Stavy po infarktu myokardu (1982). Nyní pracuje jako interní konziliář a kardiolog v Masarykově nemocnici v Ústí n. Labem. Byl členem výboru České kardiologické společnosti (1987–1989), obdržel diplom „Clinical hypertension specialist“ Evropské hypertenziologické společnosti (2001). Je členem redakční rady Kardiologické revue.

MUDr. Jan Krejčí, Ph.D.


Promoval na LF MU v Brně v roce 1994. Atestaci I. stupně v oboru vnitřního lékařství složil v roce 1997, kardiologickou atestaci v roce 2001, v roce 2004 mu byl udělen titul Ph.D. za práci Intervenční kardiologické metody léčby hypertrofické obstrukční kardiomyopatie. Od roku 1994 pracuje na 1. interní kardioangiologické klinice FN u sv. Anny v Brně, věnuje se problematice srdečního selhání, kardiomyopatií, transplantace srdce a plicní hypertenze. Je autorem či spoluautorem více než 180 publikací a abstrakt v naší i zahraniční literatuře (prvním autorem ve 42 případech), autorem kapitol v 5 monografiích. Je členem České kardiologické společnosti a Evropské kardiologické společnosti, od roku 2011 je místopředsedou pracovní skupiny Onemocnění myokardu a perikardu ČKS.

MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D.


Promoval na LF MU v Brně (2000). Složil atestaci I. stupně v oboru vnitřní lékařství (2003) a specializační atestaci v oboru kardiologie (2007). Obhájil dizertační práci na téma Výskyt chronického srdečního selhání u nemocných v pravidelném hemodialyzačním programu a byl mu udělen akademický titul Ph.D. Po promoci působil na II. interní klinice FN u sv. Anny v Brně a v roce 2004 na Interní klinice ve FN Motol v Praze. V současnosti působí jako vedoucí JIP Interní kardiologické kliniky LF MU a FN Brno. Od 2007 působí jako asistent a školitel Ph.D. na LF MU v Brně. Hlavní oblastí jeho odborného zájmu jsou akutní a chronické srdeční selhání a poruchy dýchání ve spánku ve vztahu ke kardiovaskulárním onemocněním. Je řešitelem či spoluřešitelem 7 grantových projektů. Je autorem či spoluautorem 1 učebnice, 22 odborných článků v českých i zahraničních časopisech a 119 abstrakt v ČR a v zahraničí. Je členem České kardiologické společnosti, České společnosti pro hypertenzi a členem výboru pracovní skupiny Srdeční selhání. V roce 2009 a 2010 absolvoval odborné stáže na Mayo Clinic, Division of Cardiology, Rochester (MN) v USA.

MUDr. Irena Andršová


V letech 2001 až 2007 absolvovala LF MU Brno. Od roku 2007 je postgraduální studentkou v oboru kardiologie. Od roku 2007 pusobí jako sekundární lékař Interní kardiologické kliniky FN Brno. V roce 2009 složila zkoušku z povinného interního kmene. Je členkou České kardiologické společnosti. Podílí se na výuce českých a zahraničních studentů LF MU Brno od roku 2010. Jako odborná pracovnice LF MU Brno pusobí od roku 2011. Aktivně se úcastní na kardiologických kongresech s mezinárodní účastí. Je spolurešitelkou 3 grantových projektu a autorkou či spoluautorkou 15 článků či abstrakt v českých a i zahraničních recenzovaných časopisech.

MUDr. Tereza Mikušová


Po promoci na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 2008 nastoupila na I. interní kardioangiologickou kliniku Fakultní nemocnice u svaté Anny Brno a zahájila postgraduální studium v oboru kardiologie na Lékařské fakultě Masarykovy Univerzity Brno. Na jaře 2011 absolvovala zkoušku z interního základu. Je členkou České kardiologické společnosti, spoluřešitelkou 3 grantů, klinických studií a dalších projektů.

MUDr. David Zemánek


Promoval v roce 1996 na FVL UK v Praze. Atestaci z vnitřního lékařství I. stupně složil v roce 2000 a atestaci z kardiologie v roce 2004. V letech 1996 až 1998 pracoval na Klinice nefrologie IKEM, poté v letech 1998 až 2003 na Klinice kardiologie IKEM. V současné době pracuje jako vedoucí lékař na Kardiologické klinice 2. LF UK a FN Motol a současně je odborným asistentem 2. LF UK Praha. Ve své práci se zaměřuje na invazivní kardiologii a problematiku hypertrofické kardiomyopatie obecně. Je autorem 7 zahraničních článků, 10 zahraničních sdělení a řady domácích článků a sdělení.

MUDr. Jiří Žižka


Absolvoval FVL LF UK Praha (1990), v roce 1995 složil 1. atestaci z vnitřního lékařství, v roce 2005 atestaci z angiologie. V letech 1990–1997 pracoval na Klinice kardiologie IKEM Praha. Od roku 2001 působí na I. interní klinice FTN Praha. Je prvním autorem zhruba 10 článků v periodicích jako Vnitřní lékařství, Cor Vasa, Farmakoterapie atd.


Štítky
Dětská kardiologie Interní lékařství Kardiochirurgie Kardiologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se