Galerie autorů


Vyšlo v časopise: Kardiol Rev Int Med 2011, 13(1): 66-68

prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC

jp_34910_f_1
jp_34910_f_1

Promovala na LF MU (tehdy UJEP) v Brně (1985). Složila atestaci I. stupně v oboru vnitřní lékařství (1989) a specializační atestaci v oboru kardiologie (1993). Obhájila kandidátskou dizertační práci na téma Tělesná aktivita u pacientů se srdečním selháním a byla jí udělena hodnost Ph.D. (2000). Habilitovala se prací Humorální aktivace u srdečního selhání (2002), byla jmenována profesorkou pro obor vnitřní lékařství (2005). Po promoci nejprve působila na interním oddělení NsP Ivančice (1985–1988), v současnosti pracuje na I. interní kardioangiologické klinice FN u sv. Anny v Brně (od 1988). Je autorkou nebo spoluautorkou 29 článků v zahraničních impaktovaných časopisech (u 4 jako první autorka), 93 článků v českých odborných časopisech (u 34 jako první autorka), 100 abstrakt v zahraničí a 194 abstrakt v České republice. Je spoluautorkou 10 monografií. Je členkou výboru České kardiologické společnosti, předsedkyní pracovní skupiny Srdeční selhání, členkou pracovní skupiny Kardiovaskulární rehabilitace, České společnosti pro hypertenzi, České transplantační společnosti, Heart Failure Association ESC. Je členkou redakční rady časopisu Kardiologická revue, recenzentkou časopisu European Journal of Heart Failure, International Journal of Cardiology, Vnitřní lékařství.


prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc., FESC, FACC

jp_34910_f_2
jp_34910_f_2

V roce 1969 absolvoval FVL UK Praha, složil atestaci I. a II. stupně z vnitřního lékařství (1972 a 1976) a atestaci z kardiologie (1980). V roce 1988 obhájil kandidátskou dizertační práci, habilitoval v roce 1991, v roce 1997 obhájil doktorskou dizertační práci a v roce 1999 byl jmenován profesorem. V letech 1998 až 2005 působil jako přednosta II. interní kliniky 1. LF a VFN Praha a vedoucí interní části KARDIOCENTRA VFN Praha, od roku 2005 je zástupcem přednosty téže kliniky pro vědu a výzkum. Je autorem a spoluautorem 744 publikací v časopisech, více než 300 abstrakt z domácích i zahraničních kongresů, 6 monografií, kapitol v dalších 21 monografiích a spoluautorem 6 skript. Pravidelně přednáší na kongresech CIS, CKS, pracovní skupiny invazivní kardioangiologie a na významných zahraničních kongresech. Je členem CIS, CKS, Spolku lékařů českých J. E. P. Praha, Scientific Committee of European Society of Cardiology, European Society of Cardiology, Working Group of Interventional Cardiology, WG of pulmonary circulation and right ventricular function, International Andreas Gruentzig Society, New York Heart Association, Council on Thrombosis, International Society and Federation of Cardiology. Od roku 2001 je Fellow of European Society of Cardiology (FESC), od roku 2007 Fellow of American College of Cardiology (FACC). V období 2005–2008 byl prezidentem České kardiologické spolčcnosti, od roku 2008 je past-prezidentem CKS a předsedou PS Plicní cirkulace CKS.


prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc.

jp_34910_f_3
jp_34910_f_3

Promoval na Fakultě všeobecného lékařství v Praze v roce 1971. Po promoci pracoval na II. ústavu lékařské chemie a biochemie VFL v Praze, kde také v roce 1977 obhájil kandidátskou dizertační práci na téma Melanocyty stimulující hormony. Klinická a laboratorní studie. Od roku 1976 pracuje na III. interní klinice 1. LF UK a VFN v Praze, v současné době jako zástupce přednosty a vedoucí kardiologické skupiny. Složil atestace I. a II. stupně z vnitřního lékařství a z kardiologie. V letech 1986–1987 absolvoval šestiměsíční studijní pobyt v USA a v roce 1992 čtyřměsíční studijní pobyt v Londýně ve Velké Británii. Patří k průkopníkům echokardiografie u nás a je také spoluautorem první české učebnice o echokardiografii. Výzkumně se věnoval prolapsumitrální chlopně, hormonálně podmíněným specifickým onemocněním myokardu a v posledních letech také chronickému srdečnímu selhání a obecně kardiovaskulární farmakoterapii. Je autorem nebo spoluautorem více než 300 odborných článků v českých i zahraničních odborných časopisech a řady kapitol v odborných monografiích a učebnicích. Pravidelně přednáší na českých i zahraničních kardiologických kongresech. Je autorem učebnice pro studenty lékařských fakult Kardiovaskulární onemocnění. Od roku 1995 je členem výboru České kardiologické společnosti, v letech 1999–2005 byl jejím předsedou, v současnosti je místopředsedou. V letech 2000–2002 byl členem výboru Evropské kardiologické společnosti (ESC). Za svoji práci pro ESC byl odměněn stříbrnou medailí ESC. Je také členem několika dalších zahraničních a mezinárodních odborných společností.


prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

jp_34910_f_4
jp_34910_f_4

Absolvoval lékařskou fakultu UJEP Brno v letech 1970–1976. Atestaci I. stupně z vnitřního lékařství složil v roce 1980 a atestaci II. stupně v roce 1984. Hodnost kandidáta věd obhájil v roce 1987 na téma Cévní mozkové příhody. Habilitoval v roce1997 s prací o monitoraci krevního tlaku u zdravých jedinců. Profesorem vnitřního lékařství se stal v roce 2008. Od roku 1977 do roku 2002 pracoval na I. kardioangiologické klinice a v roce 2003 přešel na II. interní kliniku MU a FN u sv. Anny, kde působí jako přednosta dosud. Publikoval 161 článku, z toho 52 v časopisech s IF. Přednesl 350 přednášek především z oblasti hypertenze. Je prvním autorem 2 knih Klinická patofyziologie hypertenze a Vnitřní lékařství pro stomatology a dále publikoval 34 kapitol v dalších knihách. Je členem výboru CIS a CSH. Je členem redakční rady časopisu Vnitřní lékařství a předsedou redakční rady Interní medicína pro praxi. Předmětem jeho zájmu je metabolický syndrom, vysoký krevní tlak a zvýšená aktivita sympatického nervového systému.


prof. MUDr. Jiří Widimský jr., CSc.

jp_34910_f_5
jp_34910_f_5

Absolvoval 1. LF UK Praha (promoce v roce 1981). Atestaci I. stupně z vnitřního lékařství složil v roce 1984, atestaci II. stupně v roce 1990. V roce 1998 získal atestaci z kardiologie. Kandidátskou práci obhájil v roce 1993, habilitační práci v roce 1997 a v roce 2004 byl jmenován profesorem. V současné době působí na III. interní klinice 1. LF UK a VFN Praha jako vedoucí centra pro hypertenzi VFN. Je předsedou České společnosti pro hypertenzi, 1. místopředsedou České internistické společnosti, členem České kardiologické společnosti a European and International Society of Hypertension. Publikoval 170 článku, z nichž 50 vyšlo v impaktovaných časopisech.


prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC

jp_34910_f_6
jp_34910_f_6

Promoval na FVL Univerzity Karlovy v Praze v roce 1979. I. a II. atestaci z vnitřního lékařství složil v letech 1982 a 1987. Specializační atestaci složil z kardiologie v roce 1992. V roce 1983 získal titul CSc. a v roce 1991 habilitoval. Docentem vnitřního lékařství byl jmenován v roce 1992. V roce 1995 získal titul DrSc. a v roce 1998 byl jmenován profesorem vnitřního lékařství. V letech 1979–1990 pracoval jako sekundární lékař/odb. asistent II. interní kliniky FNKV v Praze. Od 1990 do 1991 absolvoval roční stáž na University Rotterdam (Thoraxcenter) a od 1992–1993 výcvik v PCI na Cardiology Dept. Zwolle v Nizozemí. V letech 1993–1996 byl docentem 3. LF UK, vedoucím lékařem koronární jednotky II. interní kliniky FN KV a 3. LF UK v Praze. Od roku 1996 je vedoucím lékařem Kardiocentra FN KV a 3. LF UK a od roku 2001 přednostou III. interní-kardiologické kliniky Kardiocentra 3. LF UK a FN KV. Od roku 2003 je členem Vědecké rady UK a členem Vědecké rady 3. LF UK. Je autorem více než 190 publikací registrovaných v PubMed, dalších asi 260 publikací v tuzemských odborných časopisech a asi 20 monografií (z toho min. 5 monografií v zahraničí). V roce 1988 jako jeden z prvních evropských kardiologů obdržel čestný titul Founding FESC, je členem České kardiologické společnosti, členem redakčních rad časopisů European Heart Journal, Acute Cardiac Care, Cor et Vasa, Cardiology, členem Steering Committees a národním koordinátorem pro ČR mnoha mezinárodních výzkumných projektů. V roce 2007 byl jmenován čestným členem Britské kardiologické společnosti (BCS Honorary Member). V roce 2008 byl za čtyřletou práci ve výboru ESC oceněn Stříbrnou pamětní medailí Evropské kardiologické společnosti. Od roku 2009 je vedoucím pracovní skupiny Intervenční medicíny CKS a od roku 2010 prezidentem CKS.


doc. MUDr. Eva Gonçalvesová, CSc.

jp_34910_f_7
jp_34910_f_7

Vysokoškolské studium na LF UK v Bratislavě ukončila v roce 1986. Od srpna 1986 do prosince 1991 působila jako asistent a poté jako odborný asistent na Klinice geriatrie LF UK v Bratislavě. V letech 1992 až 1997 pracovala jako odborný asistent na I. interní klinice Inštitútu pre dalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve. Od roku 1997 dosud pracuje na Oddelení zlyhávania a transplantácie srdca Národného ústavu srdcových a cievnych chôrob, od roku 2007 ve funkci primáře. V roce 1989 absolvovala atestaci I. stupně a v roce 1994 atestaci II. stupně z vnitřního lékařství. V roce 2000 atestovala z kardiologie. V roce 1994 obhájila kandidátskou dizertační práci a v roce 2003 byla jmenována docentkou LF UK v oboru Vnitřní choroby. V roce 2003 byla zvolena do výboru Slovenskej kardiologickej spoločnosti (SKS). V letech 2004–2006 byla členkou Výboru pre vztahy s Európskou úniou Európskej kardiologickej spoločnosti (Committee for EU Relations, European Society of Cardiology). V roce 2008 byla zvolena do funkce prezidenta SKS (2010–2012). Od listopadu 2009 zastává funkci předsedy Vedeckej rady Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb. Je členkou redakčních rad odborných časopisů doma i v zahraničí. Je autorkou nebo spoluautorkou tří monografií, více než 120 odborných článků v domácích i zahraničních periodicích, 160 abstraktů odborných a vědeckých prací a 250 přednášek.


doc. MUDr. Ivan Málek, CSc.

jp_34910_f_8
jp_34910_f_8

Absolvent 1. LF UK v Praze (1966). Po získání odborné kvalifikace z oboru vnitřního lékařství a kardiologie se zaměřil na problematiku srdečního selhání a transplantace srdce. V dalších letech zastával funkci vedoucího lůžkového oddělení a zástupce přednosty Kliniky kardiologie, od roku 2005 je ve funkci vedoucího oddělení srdečního selhání Kliniky kardiologie. V letech 1975–1976 absolvoval roční stáž Světové zdravotnické organizace na Univerzitní Klinice v Gothenburgu ve Švédsku. V roce 1976 obhájil kandidátskou práci (CSc.), v roce 2001 získal titul docent vnitřního lékařství na 3. LF UK v Praze, kde je externím učitelem. Je čestným členem České kardiologické společnosti, členem České transplantační společnosti a Pracovní skupiny Srdečního selhání. Je autorem nebo spoluautorem řady vědeckých a vzdělávacích přednášek a publikací s kardiologickou a transplantační problematikou. Je spoluautorem Doporučení pro diagnostiku a léčbu srdečního selhání, spoluautorem monografie Klinická kardiologie a jedním ze dvou hlavních autorů monografie Transplantace srdce.


doc. MUDr. Jiří Špác, CSc.

jp_34910_f_9
jp_34910_f_9

Promoval na LF MU (tehdy UJEP) v Brně (1982). Složil atestaci I. a II. stupně v oboru vnitřní lékařství (1985, 1989). Po promoci nastoupil na II. interní kliniku FN u sv. Anny v Brně, kde s výjimkou let 2003–2004, kdy pracoval na I. interní kardiologické klinice, pracuje dosud. Obhájil kandidátskou dizertační práci (CSc.) na téma Význam dlouhodobého tělesného tréninku u nemocných po rekonstrukční operaci koronárního řečište (1992). Habilitoval se prací Ultrazvukové vyšetření v dg. poškozené funkce levé komory srdeční (1996). V letech 1994–2001 spolupracoval s klinikou farmakologie lékařské fakulty Lyon, Francie, byl řešitelem grantu EU programu PECO v letech 1993–1996 (Dg. diastolické dysfunkce pomocí dobutaminové echokardiografie). Hlavními profesními a vědeckými zájmy je problematika neinvazivních vyšetřovacích metod zvláště echokardiografie, srdečního selhání, farmakologie v interním lékařství, intenzivní kardiologické péče a hypertenze. Je členem výboru pracovní skupiny Akutní kardiologie CKS, v předchozích letech byl členem výboru pracovní skupiny Kardiovaskulární rehabilitace a Srdečního selhání, členem CIS, CSH.


MUDr. Helena Bedáňová, Ph.D.

jp_34910_f_10
jp_34910_f_10

Promovala na LF MU v Brně 1986. Složila atestaci I. stupně v oboru vnitřní lékařství (1995) a z kardiologie (1997). V roce 2004 obhájila kandidátskou dizertační práci na téma Indukční imunosupresivní terapie pacientů po ortotopické transplantaci srdce daclizumabem – monoklonální protilátkou proti IL-2 receptoru. Od roku 1995 působí v Centru kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně. Je autorkou nebo spoluautorkou 16 publikací, z toho 6 v časopise s IF. Přednesla či prezentovala jako postery 42 prací, z toho 11 na zahraničních kongresech. Je členkou České kardiologické společnosti a České transplantační společnosti.


MUDr. Mgr. Jiří Pařenica, Ph.D.

V roce 1994 promoval na Přírodovědecké fakultě (obor biochemie) a v roce 1998 na Lékařské fakultě MU v Brně. Atestaci I. stupně z vnitřního lékařství složil v roce 2001, atestaci z kardiologie v roce 2005. Pracoval na II. interní klinice FN u sv. Anny v Brně (1998–2002), od roku 2002 pracuje na Interní kardiologické klinice FN Brno, v současné době jako vedoucí lékař koronární jednotky. Ve spolupráci s Ústavem patologické fyziologie a Biochemickým ústavem LF MU Brno se zabývá významem metabolizmu extracelulární matrix a neurohumorální aktivity na kardiovaskulární systém, především na akutní srdeční selhání. Podílel se nebo se podílí na řešení 10 grantů IGA MZ.


MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D.

jp_34910_f_11
jp_34910_f_11

Promoval na LF MU v Brně (2000). Složil atestaci I. stupně v oboru vnitřní lékařství (2003) a specializační atestaci v oboru kardiologie (2007). Získal specializovanou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oboru vnitřní lékařství a v oboru kardiologie (2007, 2007), licenci pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru kardiologie (2010), funkční licenci k provádění transesofageální echokardiografie (2008). Obhájil dizertační práci na téma Výskyt chronického srdečního selhání u nemocných v pravidelném hemodialyzačním programu a byl mu udělen akademický titul Ph.D. Po promoci působil na II. interní klinice FN u sv. Anny v Brně a v roce 2004 na Interní klinice ve FN Motol v Praze. V současnosti působí jako vedoucí JIP Interní kardiologické kliniky LF MU a FN Brno. Od 2007 působí jako asistent a školitel Ph.D. na LF MU v Brně. Hlavní oblastí jeho odborného zájmu jsou akutní a chronické srdeční selhání a poruchy dýchání ve spánku ve vztahu ke kardiovaskulárním onemocněním. Je řešitelem či spoluřešitelem 7 grantových projektů. Je autorem či spoluautorem 1 učebnice, 22 odborných článků v českých i zahraničních časopisech a 119 abstrakt v České republice a v zahraničí. Je členem České kardiologické společnosti, České společnosti pro hypertenzi a členem výboru pracovní skupiny Srdeční selhání. V roce 2009 a 2010 absolvoval odborné stáže na Mayo Clinic, Division of Cardiology, Rochester (MN) v USA.


MUDr. Karol Čurila

jp_34910_f_12
jp_34910_f_12

V letech 1998–2004 absolvoval Lékařskou fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích. Od roku 2004 je postgraduálním studentem v oboru patofyziologie (III. interní-kardiologická klinika FN KV a 3. LF UK, Praha), V 2007 složil zkoušku z povinného interního základu. Od roku 2004 pracuje jako sekundární lékař na III. interní-kardiologické klinice FN KV a 3. LF UK. Je členem České Kardiologické společnosti. Aktivně se účastní na kardiologických kongresech s mezinárodní účastí. Je hlavním autorem 4 článků a spoluautorem 4 článků v odborných recenzovaných kardiologických časopisech.


Štítky
Dětská kardiologie Interní lékařství Kardiochirurgie Kardiologie

Článek vyšel v časopise

Kardiologická revue – Interní medicína

Číslo 1

2011 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se