Galerie autorů


Vyšlo v časopise: Kardiol Rev Int Med 2009, 11(1): 38-39

doc. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA (1962)

V roce 1986 absolvoval 1. LF UK v Praze. Atestaci z vnitřního lékařství složil roce 1990, kardiologickou atestaci pak v roce 1995. Kandidátskou dizertační práci obhájil v roce 2001. Habilitoval se v roce 2006 v oboru vnitřního lékařství na MU v Brně. Titul MBA získal na UJAK v Praze v roce 2008. V letech 1986–1989 působil na 1. Interní klinice FVL UK. Od roku 1989 dosud pracuje v Kardiocentru Nemocnice Na Homolce, nyní jako přednosta. Je autorem více než 90 článků, z toho 15 v impaktovaných časopisech. Jeho nejvýznamnější publikací je: Reddy VY, Reynolds MR, Neuzil P et al. Prophylactic catheter ablation for the prevention of defibrillator therapy. NEJM 2007; 357: 2657–2665 (spoluautor práce). Je členem redakčních rad Cor Vasa a Kardiologická revue, členem ČKS, ESC, Deutsche Kardiollogische Gesellschaft, American Electrophysiology Society, Heart Rhythm (USA). Absolvoval zahraniční stáže na univerzitách v Munsteru, Lipsku v SRN a MGH Boston (USA).

prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., FESC (1951)

Promoval na LF MU v Brně (1975). Složil atestace I. a II. stupně v oboru vnitřní lékařství (1979 a 1982) a specializační atestace v oborech klinická farmakologie a kardiologie (1991 a 1997). Obhájil kandidátskou dizertační práci na téma Hemodynamika vazodilatační léčby srdečního selhání a byla mu udělena vědecká hodnost CSc. (1988). Habilitoval se na MU prací Problematika hodnocení léčby srdečního selhání (1996) a později byl tamtéž jmenován profesorem vnitřního lékařství (2001). Od promoce působí ve FN u sv. Anny v Brně, nejprve pět let na I. interní klinice jako sekundární lékař a poté přešel na II. interní kliniku jako klinický farmakolog a vedoucí kardiologické JIP pod vedením prof. Štejfy (1981), v současnosti je přednostou I. interní kardioangiologické kliniky (od 2002). Byl proděkanem LF MU (1997–2002). Jeho hlavními odbornými a vědeckými zájmy jsou kardiovaskulární farmakologie, intenzivní kardiologická péče, srdeční selhání a hypertenze. Je autorem a spoluautorem 15 monografií a více než 200 publikací v odborném tisku. Je členem redakční rady časopisů Cor et Vasa, Kardiologická revue a elektronického portálu EUNI. Je členem International Society of Cardiovascular Pharmacotherapy, Fellow of European Society of Cardiology, členem výboru České společnosti pro hypertenzi a předsedou organizačního výboru sjezdů ČKS.

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESC (1960)

Promoval na LF MU v Brně (1985). Složil atestaci I. a II. stupně v oboru vnitřní lékařství (1987 a 2003) a specializační atestaci v oboru kardiologie (1993). Obhájil kandidátskou dizertační práci na téma Prognóza chronického srdečního selhání a byla mu udělena vědecká hodnost CSc. (1996). Habilitoval se na LF MU prací Význam RTG známek plicního městnání pro diagnózu a prognózu chronického srdečního selhání (1998) a později byl tamtéž jmenován profesorem pro obor vnitřní lékařství (2002). Po promoci působil na II. interní klinice FN u sv. Anny v Brně. V současnosti působí jako přednosta Interní kardiologické kliniky LF MU a FN Brno-Bohunice (od 2004). Hlavní oblastí jeho odborného zájmu je akutní i chronické srdeční selhání a hypertenze. Je autorem či spoluautorem 15 učebnic a více než 500 odborných článků přehledných i s vlastními výsledky. Je vědecký sekretář České společnosti pro hypertenzi a předseda grantové komise 01 – kardiologie IGA MZ ČR. Je členem České kardiologické společnosti, České internistické společnosti a České společnosti pro hypertenzi. Je členem redakční rady časopisů Vnitřní lékařství, Kardiologická revue, Cor et Vasa.

doc. MUDr. Jan Sitar, CSc. (1932)

Promoval v roce 1957 v Brně. Od roku 1962 do roku 1974 pracoval na III. interní klinice prof. Pojera. Roku 1968 spoluzakládá Koronární klub v Brně. V roce 1974 byl donucen k odchodu z kliniky. Publikoval 87 prací. Po změně politického systému mohl složit atestaci II. stupně z vnitřního lékařství. Roku 1991 byl habilitován. V posledních desetiletích se intenzivně zabývá vlivy počasí a vlivy mimozemskými na zdravého, a zvláště na nemocného člověka a také studiemi chronobiologickými. V roce 1991 vyšla jeho knížka „Jak předejít infarktu“ a v roce 1997 knížka Jak si zachovat zdraví?

doc. MUDr. Petr Němec, CSc. (1954)

V roce 1979 absolvoval FVL UK Praha. Atestaci I. stupně v oboru chirurgie složil v roce 1984, specializační atestaci z kardiochirurgie složil v roce 1991. Vědecká hodnost CSc. mu byla udělena v roce 1984. Habilitoval se v roce 2002 prací Mechanická srdeční podpora. V letech 1984–1996 pracoval jako sekundární lékař CKTCH Brno, v letech 1997–2001 jako zástupce ředitele pro LPP CKTCH Brno. Od roku 2002 působil jako primář Oddělení kardiochirurgie ve FN Olomouc, od roku 2003 pak jako přednosta Kardiochirurgické kliniky FN a LF Olomouc. Od roku 2007 je ředitel CKTCH Brno. Je autorem nebo spoluautorem 87 publikací a 221 přednášek a řešitelem nebo spoluřešitelem 21 výzkumných úkolů nebo grantových projektů. Je členem České transplantační společnosti (1998–2002 místopředseda), České kardiologické společnosti, České společnosti kardiovaskulární chirurgie (od roku 2001 člen výboru), The European Association for Cardio–thoracic surgery, The Society of Thoracic Surgeons. V roce 1990 absolvoval stáž na Kardiochirurgickém oddělení nemocnice Nijmegen, Nizozemí. V roce 1994 na Oddělení srdeční chirurgie St. George’s Hospital, Londýn a v Hospital for Sick Children, Londýn.

MUDr. Michal Fejfuša, CSc. (1940)

Promoval na Lékařské fakultě MU v Brně (1963). Nastoupil na interní oddělení Krajské nemocnice v Ústí nad Labem, složil atestace I. a II. stupně z vnitřního lékařství a v roce 1972 nástavbovou atestaci z kardiologie.V letech 1969 až 1976 pracoval jako okresní kardiolog v OÚNZ v Ústí nad Labem, zastával funkci krajského kardiologa Severočeského kraje (1977–1989) a zástupce přednosty kliniky. V IKEM obhájil kandidátskou disertační práci na téma „Stavy po infarktu myokardu“ (1982). Nyní pracuje jako interní konziliář a kardiolog v Masarykově nemocnici v Ústí n. Labem. Byl členem výboru České kardiologické společnosti (1987–1989), obdržel diplom „Clinical hypertension specialist“ Evropské hypertenziologické společnosti (2001). Je členem redakční rady Kardiologické revue.

doc. MUDr. Petr Heinc, Ph.D. (1954)

Promoval na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v roce 1979. V letech 1979–1991 pracoval jako sekundární lékař na interním oddělení OÚNZ v Prostějově a od roku 1991 pracuje na I. interní klinice Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V letech 1991–1996 působil jako odborný asistent a od roku 1996 vykonává funkci zástupce přednosty kliniky. Ve funkčním období 1995–1997 byl zvolen předsedou Pracovní skupiny pro arytmie a kardiostimulaci České kardiologické společnosti a od roku 1999 je členem výboru této pracovní skupiny. Pracovní zaměření: kardiologie, invazivní elektrofyziologie, radiofrekvenční katétrové ablace, kardiostimulace, ICD, echokardiografie. Odborný růst: 1982 – atestace I. stupně z vnitřního lékařství, 1987 – atestace z kardiologie, 2000 – obhájil disertační práci – Ph.D. Je autorem 47 publikací v odborných časopisech, z toho 1 v zahraničí.

doc. MUDr. Petr Ošťádal, Ph.D., FESC (1972)

V roce 1996 absolvoval na 2. LF UK v Praze. Složil atestaci z vnitřního lékařství (1999) a z kardiologie (2003). Dizertační práci na téma „Vliv ischemie a reperfuze na expresi izoforem Na+–K+ ATPázy v srdečním svalu“ obhájil na 2. LF UK v roce 2004. Prací „Statiny v léčbě akutního koronárního syndromu“ se zde v roce 2006 habilitoval pro obor vnitřní lékařství. V letech 1996 až 2004 pracoval na Interní klinice UK 2. LF a FN v Motole, od roku 2004 do roku 2006 pak na Kardiologické klinice UK 2. LF a FN v Motole. V letech 2006 až 2008 působil na III. interní-kardiologické klinice UK 3. LF a FN Královské Vinohrady. Od roku 2008 dosud pracuje na kardiologickém oddělení Kardiocentra Nemocnice Na Homolce. Je autorem 36 původních prací v domácí a zahraniční literatuře, z toho 9 v časopisech s IF. Publikoval 46 abstraktů. Je členem České kardiologické společnosti, European Society of Cardiology a European Society of Intensive Care Medicine. Absolvoval zahraniční stáže ve Fletcher Allen Hospital (Cardiology Unit), University of Vermont, USA a v Institute for Cardiovascular Sciences, St. Boniface General Hospital, University of Manitoba, Kanada.

MUDr. Martin Fiala, Ph.D. (1963)

Promoval na LF Univerzity Palackého v Olomouci (1988). Získal 1. atestaci v oboru vnitřní lékařství (1991) a 2. atestaci v oboru kardiologie (1997). Obhájil dizertační práci na téma Katétrová ablace flutteru síní I. typu a byl mu udělen titul Ph.D. (2001). Po studiích působil jako sekundární lékař nejprve na interním oddělení nemocnice v Moravské Třebové (1998–1990), poté na I. interní klinice LF UP a FN Olomouc (1990–2001) a posléze jako odborný asistent tamtéž (2001–2004), přitom souběžně pracoval na kardiologického oddělení Nemocnice Podlesí v Třinci (od roku 2001) a nyní souběžně působí na Interní kardiologické klinice LF MU a FN Brno (od roku 2004). Působil také jako výzkumný pracovník v Department of Cardiological Sciences, St. George’s Hospital Medical School v Londýně (1996–1997). Zaměřuje se na kardiologii a především klinickou elektrofyziologii, kardiostimulaci a ICD. Je autorem českých Doporučení pro diagnostiku a léčbu supraventrikulárních tachyarytmií. Je členem České lékařské společnosti, dále České kardiologické společnosti (Pracovní skupina pro arytmie a kardiostimulaci) a je členem redakční rady časopisu Intervenční a akutní kardiologie.


Štítky
Dětská kardiologie Interní lékařství Kardiochirurgie Kardiologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se