Galerie autorů


Vyšlo v časopise: Kardiol Rev Int Med 2008, 10(3): 129-130
Kategorie: Galerie autorů

prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., FESC (1951)

jp_31817_f_1
jp_31817_f_1

Promoval na LF MU v Brně (1975). Složil atestace I a II. stupně v oboru vnitřní lékařství (1979 a 1982) a specializační atestace v oborech klinická farmakologie a kardiologie (1991 a 1997). Obhájil kandidátskou dizertační práci na téma Hemodynamika vazodilatační léčby srdečního selhání a byla mu udělena vědecká hodnost CSc. (1988). Habilitoval se na MU prací Problematika hodnocení léčby srdečního selhání (1996) a později byl tamtéž jmenován profesorem vnitřního lékařství (2001). Od promoce působíve FN u sv. Anny v Brně, nejprve pět let na I. interní klinice jako sekundární lékař a poté přešel na II. interní kliniku jako klinický farmakolog a vedoucí kardiologické JIP pod vedením prof. Štejfy (1981), v současnosti je přednostou I. interní kardioangiologické kliniky (od 2002). Byl proděkanem LF MU (1997–2002). Jeho hlavními odbornými a vědeckými zájmy jsou kardiovaskulární farmakologie, intenzivní kardiologická péče, srdeční selhání a hypertenze. Je autorem a spoluautorem 15 monografií a více než 200 publikací v odborném tisku. Je členem redakční rady časopisů Cor et Vasa, Kardiologické revue a elektronického portálu EUNI. Je členem International Society of Cardiovascular Pharmacotherapy, Fellow of European Society of Cardiology, členem výboru České společnosti pro hypertenzi a předsedou organizačního výboru sjezdů ČKS.

prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc. (1947)

jp_31817_f_2
jp_31817_f_2

Promoval na Fakultě všeobecného lékařství v Praze v roce 1971. Po promoci pracoval na II. ústavu lékařské chemie a biochemie VFL v Praze, kde také v roce 1977 obhájil kandidátskou dizertační práci na téma Melanocyty stimulující hormony. Klinická a laboratorní studie. Od roku 1976 pracuje na III. interní klinice 1. LF UK a VFN v Praze, v současné době jako zástupce přednosty a vedoucí kardiologické skupiny. Složil atestace I. a II. stupně z vnitřního lékařství a z kardiologie. V letech 1986– 1987 absolvoval šestiměsíční studijní pobyt v USA a v roce 1992 čtyřměsíční studijní pobyt v Londýně ve Velké Británii. Patří k průkopníkům echokardiografie u nás a je také spoluautorem první české učebnice o echokardiografii. Výzkumně se věnoval prolapsu mitrální chlopně, hormonálně podmíněným specifickým onemocněním myokardu a v posledních letech také chronickému srdečnímu selhání a obecně kardiovaskulární farmakoterapii. Je autorem nebo spoluautorem více než 300 odborných článků v českých i zahraničních odborných časopisech a řady kapitol v odborných monografiích a učebnicích. Pravidelně přednáší na českých i zahraničních kardiologických kongresech. Je autorem učebnice pro studenty lékařských fakult Kardiovaskulární onemocnění. Od roku 1995 je členem výboru České kardiologické společnosti, v letech 1999– 2005 byl jejím předsedou, v současnosti je místopředsedou. V letech 2000– 2002 byl členem výboru Evropské kardiologické společnosti (ESC). Za svoji práci pro ESC byl odměněn stříbrnou medailí ESC. Je také členem několika dalších zahraničních a mezinárodních odborných společností.

doc. MUDr. Václav Chaloupka, Csc.

jp_31817_f_3
jp_31817_f_3

Po promoci na LF UJEP (nyní MU) v Brně v roce 1971 nastoupil na interní oddělení v Jihlavě. Po dvou letech se vrátil do Brna, na I. interní kliniku FNsP u sv. Anny, kde se začal věnovat kardiologii. Po ročním pobytu v zahraničí přechází v roce 1981 do bohunické nemocnice na Oddělení funkčního vyšetřování, kde se intenzivně věnoval echokardiografii. Od roku 1993 byl přednostou oddělení. Od roku 2005 je vedoucím Neinvazivní diagnostiky Interní kardiologické kliniky FN Brno. Tématem kandidátské dizertační práce byla diagnostika ICHS (Isometrická zátěž v diagnostice ICHS), stejně jako později habilitační práce (Zátěžová echokardiografie u nemocných po infarktu myokardu). Hlavním odborným zájmem je vedle echokardiografie také sekundární prevence a rehabilitace nemocných po infarktu myokardu. Je autorem či spoluautorem několika desítek publikací a knižních publikací: Základy funkčního vyšetřování srdce a krevního oběhu, Klinická echokardiografie, Zátěžová echokardiografie, Zátěžové metody v kardiologii, Epidemiologie ischemické choroby srdeční, Echokardiografie, Ischemická choroba srdeční. Je členem pracovní skupiny pro echokardiografii a pracovní skupiny pro kardiovaskulární rehabilitaci, pracovní skupiny pro echokardiografii Evropské kardiologické společnosti. Je členem redakční rady Cor et Vasa, Kardiológie a Lékařských listů. Je zástupcem ČKS v U.E.M.S. V současné době je předsedou České kardiologické společnosti.

doc. MUDr. Stanislav Janoušek, CSc. (1951)

jp_31817_f_4
jp_31817_f_4

Promoval na LF MU (v té době UJEP) v Brně (1976). Po promoci působil na 1. interní klinice FN u sv. Anny v Brně (1976– 1988), dále v univerzitní nemocnici Al- Thawra, Sana‘a v Jemenu (1989– 1992) a poté na Interní kardiologické klinice FN Brno, pracoviště Bohunice (1993– doposud). Získal atestaci I. a II. stupně v oboru vnitřní lékařství (1980 a 1983). Obhájil dizertační práci na téma C‑reaktivní protein u akutních forem ICHS a byla mu udělena vědecká hodnost CSc. (1989). Habilitoval se prací Trombolytická léčba akutního srdečního infarktu (1998). Je autorem nebo spoluautorem 260 publikovaných sdělení, z toho 105 v plném rozsahu, a spoluautorem celostátních v současnosti platných guidelines Léčba akutního infarktu myokardu. Je spoluzakladatelem pracovní skupiny Akutní kardiologie České kardiologické společnosti a členem jejího výboru, dále je členem výboru pracovní skupiny pro nukleární medicínu v kardiologii České kardiologické společnosti, členem Mezinárodní společnosti pro aterosklerózu, České internistické společnosti, České společnosti pro anestezii, resuscitaci a intenzivní péči a České společnosti pro hypertenzi. Působí v redakční radě časopisu Intervenční a akutní kardiologie.

MUDr. Růžena Lábrová, Ph.D. (1960)

jp_31817_f_5
jp_31817_f_5

Promovala na LF MU (tehdy UJEP) v Brně (1987). Složila atestaci I. stupně v oboru vnitřní lékařství (1992) a specializační atestaci v oboru kardiologie (1999). Obhájila dizertační práci na téma Zhodnocení výsledků radiofrekvenčních katetrových ablací supraventrikulárních tachyarytmií a byl jí udělen titul Ph.D. (2005). Pracuje na Interní kardiologické klinice LF MU a FN Brno, pracoviště Bohunice, specializuje se na klinickou elektrofyziologii a katetrové ablace. Od roku 2007 je vedoucí lékařkou invazivní arytmologické laboratoře. Byla řešitelkou nebo spoluřešitelkou několika grantových projektů a výzkumných záměrů. Absolvovala krátké stáže na invazivních elektrofyziologických pracovištích v Německu (Hamburk a Bad Krozingen) a v Rakousku (Innsbruck). Je členkou České kardiologické společnosti – pracovní skupiny pro arytmie a kardiostimulaci, České internistické společnosti ČLS JEP a České společnosti pro hypertenzi. Ve své publikační činnosti se zabývá převážně arytmologickou problematikou.

MUDr. Aleš Tomášek (1978)

jp_31817_f_6
jp_31817_f_6

Absolvent LF MU v Brně působí od roku 2003 jako sekundární lékař na Interní kardiologické klinice FN Brno a student doktorského programu, v rámci něhož se zabývá problematikou akutních koronárních syndromů u žen. K odborným zájmům patří zejména intenzivní medicína a echokardiografie. Je členem České lékařské komory, České kardiologické společnosti, PS akutníkardiologie.


Štítky
Dětská kardiologie Interní lékařství Kardiochirurgie Kardiologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se