Galerie autorů


Vyšlo v časopise: Kardiol Rev Int Med 2013, 15(4): 258-259
Kategorie: Galerie autorů

prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc., FESC


Promovala na LF UK v Plzni (1979). Po promoci pracovala 5 let v plicní léčebně na Janově, poté na II. interní klinice LF UK a FN v Plzni: nejprve jako odborná asistentka (1985– 1989), dále jako vedoucí lékařka 3. lůžkového oddělení (1989– 2004) a nato jako vedoucí Centra preventivní kardiologie a zástupce přednosty pro výuku (2001– doposud). Získala atestaci I. stupně (1982) a II. stupně (1988) v oboru vnitřní lékařství a specializační atestaci v oboru kardiologie (2005). Obhájila kandidátskou dizertační práci Longitudinální primárně preventivní studie ischemické choroby srdeční u mužů středního věku v průmyslové populaci a poté doktorsko u dizertační práci Úloha metabolického syndromu a mírné hyperhomocysteinémie pro koncepci prevence aterosklerózy a ICHS a byly jí uděleny vědecké hodnosti CSc. (1990) a DrSc. (2004). Habilitovala se prací Epidemiologie a kontrola arteriální hypertenze v populaci (1992). Byla jmenována profesorkou v oboru vnitřní lékařství (2004). Je autorkou více než 400 přednášek na domácích a zahraničních fórech, 190 recenzovaných publikací, je autorkou a spoluautorkou 8 monografií. Byla dlouholetou předsedkyní výboru Pracovní skupiny Preventivní kardiologie ČKS, nyní pracuje ve výboru České kardiologické společnosti, České společnosti pro hypertenzi a České společnosti pro aterosklerózu. Je členkou Europe an Society of Hypertension a Europe an Association of Preventive Cardiology and Rehabilitation. Byla oceněna Reinišovou cenou za publikaci pro rok 1995, získala titul Fellow of the Europe an Society of Cardiology a Diploma of Clinical hypertension. Působila či působí v redakčních radách Europe an Heart Journal (1999– 2003), Farmakoterapie (od 2004), Vnitřní lékařství (od 2005), Coret Vasa (od 2008) a Kardiologická Revue (od 2008).

Preventivní kardiologie a důležitost spolupráce mezi odborníky – editorial. Kardiol Rev 2013; 15(4): 208–209.

doc. MUDr. Jan Václavík, Ph.D.


34 let, absolvoval s vyznamenáním LF Univerzity Palackého v Olomouci v roce 2003. Od září 2003 do ledna 2007 pracoval jako lékař na Interním oddělení Nemocnice Šternberk. Společný interní základ ukončil v březnu 2006. Od února 2007 dosud pracuje na I. interní klinice – kardiologické FN Olomouc a LF Univerzity Palackého v Olomouci. V prosinci 2009 ukončil atestací specializaci v oboru kardiologie. Doktorské studium (Ph.D.) v oboru Vnitřní nemoci ukončil na LF Univerzity Palackého v roce 2010. Od roku 2010 je vedoucím lékařem Centra pro diagnostiku a léčbu hypertenze FN Olomouc. Jeho hlavním výzkumným zaměřením je arteriální hypertenze, srdeční selhání, ischemická choroba srdeční a antiagregační léčba. Je členem České kardiologické společnosti, Evropské kardiologické společnosti, České společnosti pro hypertenzi a Evropské společnosti pro hypertenzi. Je kooptovaným členem výboru České internistické společnosti JEP, vedoucím Pracovní skupiny mladých internistů ČIS JEP a členem výboru a vědeckým sekretářem pracovní skupiny Kardio 35 České kardiologické společnosti.

Orgánové komplikace arteriální hypertenze a riziko kardiovaskulárních onemocnění. Kardiol Rev 2013; 15(4): 211–217.

MUDr. Vladimír Rohan, Ph.D.


Po promoci v roce 2006 na 1. LF UK v Plzni nastoupil do FN Plzeň jako sekundární lékař na Neurochirurgické oddělení složil atestaci z chirurgie I. st. roku 1999. V roce 2005 přestoupil jako sekundární lékař na Iktovou jednotku Neurologické kliniky FN, v roce 2007 složil atestaci v oboru neurologie. V roce 2011 obhájil doktorskou dizertační práci na téma Určení jádra mozkového infarktu pomocí zdrojových řezů výpočetní tomografické angiografie u pacientů s akutní ischemickou cévní mozkovou příhodou. Od roku 2010 působí jako odborný asistent na Neurologické klinice LF UK v Plzni a Fakultě zdravotnických studií ZČU v Plzni. Je členem České neurologické společnosti, České neurochirurgické společnosti a České společnosti intenzivní medicíny. Publikoval řadu odborných prací, pravidelně přednáší na domácích i zahraničních vzdělávacích akcích, kongresech a konferencích. Jeho hlavním odborným zájmem je cerebrovaskulární problematika a intenzivní péče v neurologii.

Aktuální pohled na možnosti primární a sekundární prevence ischemických cévních mozkových příhod. Kardiol Rev 2013; 15(4): 218–223.

MUDr. Jan Baxa, Ph.D.


Po dokončení studia na plzeňské lékařské fakultě nastoupil v roce 2004 na Radiologickou kliniku FN Plzeň (později přejmenována na Kliniku zobrazovacích metod). V roce 2010 zakončil specializační vzdělání a v roce 2011 obhájil dizertační práci postgraduálního studia na téma Zobrazení srdce pomocí výpočetní tomografie. Od roku 2010 pracuje jako asistent na Lékařské fakultě. Jeho hlavním odborným zaměřením je diagnostika kardiovaskulárních chorob (v roce 2009 absolvoval stáž na oddělení intervenční a kardiovaskulární diagnostiky AKH ve Vídni) a problematika zobrazení nádorových onemocnění. Je členem Evropské radiologické společnosti, pravidelným autorem časopisu Česká radiologie a autorem monografie o CT vyšetření srdce.

Význam zobrazovacích metod v prevenci kardiovaskulárních onemocnění. Kardiol Rev 2013; 15(4): 224–229.

MUDr. Jiří Podlipný, Ph.D. 


Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy absolvoval v roce 1993. Svoji specializační dráhu v psychiatrii započal roku 1994 na Psychiatrické klinice LF UK a FN v Plzni, kde působí doposud jako odborný asistent. Od počátku se zajímal o psychosomatickou medicínu. V letech 2000–2004 absolvoval psychoterapeutický výcvik v rodinné systemické terapii psychosomatických poruch ve Středisku komplexní terapie v Liberci pod vedením dr. Chvály a dr. Trapkové. V roce 2005 ukončil specializační vzdělávání v psychiatrii dospělých a dále se zaměřil na dětskou a adolescentní psychiatrii, ve které atestoval v roce 2011. Dlouhodobě vědecky spolupracuje s II. interní klinikou LF UK v Plzni a s Kardiologickým oddělením FN Plzeň. V roce 2010 úspěšně obhájil dizertační práci zaměřenou na vliv farmakoterapie sertralinem na metabolizmus depresivních osob.

Psychosociální rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění a možnosti jejich ovlivnění. Kardiol Rev 2013; 15(4): 230–233.

MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D.


Promoval na LF MU v Brně (2000). Složil atestaci I. stupně v oboru vnitřní lékařství (2003) a specializační atestaci v oboru kardiologie (2007). Obhájil dizertační práci na téma Výskyt chronického srdečního selhání u nemocných v pravidelném hemodialyzačním programu a byl mu udělen akademický titul Ph.D. Po promoci působil na II. interní klinice FN u sv. Anny v Brně a v roce 2004 na Interní klinice ve FN Motol v Praze. V současnosti působí jako vedoucí JIP Interní kardiologické kliniky LF MU a FN Brno. Od 2007 působí jako asistent a školitel Ph.D. na LF MU v Brně. Hlavní oblastí jeho odborného zájmu jsou akutní a chronické srdeční selhání a poruchy dýchání ve spánku ve vztahu ke kardiovaskulárním onemocněním. Je řešitelem či spoluřešitelem sedmi grantových projektů. Je autorem či spoluautorem jedné učebnice, 22 odborných článků v českých i zahraničních časopisech a 119 abstrakt v ČR a v zahraničí. Je členem České kardiologické společnosti, České společnosti pro hypertenzi a členem výboru pracovní skupiny Srdeční selhání. V roce 2009 a 2010 absolvoval odborné stáže na Mayo Clinic, Division of Cardiology, Rochester (MN) v USA.

Akutní kardiogenní poškození jater a levosimendan. Kardiol Rev 2013; 15(4): 234–237.

MUDr. Marie Pavlušová


Studium všeobecného lékařství na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně ukončila v roce 2012, poté nastoupila na Interní kardiologickou kliniku FN Brno jako sekundární lékař a zároveň je studentkou postgraduálního doktorského studia oboru kardiologie na LF MU v Brně. Tématem její postgraduální práce je léčba pacientů hospitalizovaných pro akutní srdeční selhání. Je členkou České kardiologické společnosti, podílí se na řešení dvou grantových projektů a na výuce českých i zahraničních studentů LF MU.

Léčba levosimendanem jako „bridge therapy“ u pacienta s metastatickým tumorem varlete a těžkým systolickým srdečním selháním. Kardiol Rev 2013; 15(4): 240–246.

MUDr. Hana Moravcová


Studovala Lékařskou fakultu MU v Brně. V rámci studia absolvovala v letech 2006–2007 dvousemestrální pobyt na Université de Bourgogne v Dijonu ve Francii díky programu Erasmus. Po promoci v roce 2008 nastoupila jako sekundární lékařka na Interní oddělení Nemocnice Blansko. V roce 2010 složila zkoušku z povinného interního základu. Od roku 2011 pracuje jako sekundární lékařka na 1. kardioangiologické klinice FN u sv. Anny v Brně. Je členkou České kardiologické společnosti a postgraduální studentkou v oboru kardiologie.

Synkopa multifaktoriální etiologie nebo několik příznaků jedné choroby? Kardiol Rev 2013; 15(4): 247–251.

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESC


Promoval na LF MU v Brně (1985). Složil atestaci I. a II. stupně v oboru vnitřní lékařství (1987 a 2003) a specializační atestaci v oboru kardiologie (1993). Vědecká hodnost CSc. mu byla udělena v roce 1996. Habilitoval se na LF MU v roce 1998 a později byl tamtéž jmenován profesorem pro obor vnitřní lékařství (2002). Po promoci působil na II. interní klinice FN u sv. Anny v Brně. V současnosti působí jako přednosta Interní kardiologické kliniky LF MU a FN Brno-Bohunice (od 2004). Hlavní oblastí jeho odborného zájmu je akutní i chronické srdeční selhání a hypertenze. Je autorem či spoluautorem 20 učebnic, více než 700 odborných článků přehledných i s vlastními výsledky a 50 článků v časopisech s IF. Je místopředseda České internistické společnosti. Je členem České kardiologické společnosti, České internistické společnosti a České společnosti pro hypertenzi. Je členem redakční rady časopisů Vnitřní lékařství, Kardiologická revue, Cor et Vasa a dalších. Je národním koordinátorem řady mezinárodních klinických studií.

Zasnouben se špičkovou kočkou aneb ENGAGEd to TOPCAT. Kardiol Rev 2013; 15(4): 252–253.


Štítky
Dětská kardiologie Interní lékařství Kardiochirurgie Kardiologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se