Galerie autorů


Vyšlo v časopise: Kardiol Rev Int Med 2013, 15(1): 67-68
Kategorie: Galerie autorů

prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.


Promoval na FVL UK v Praze (1972). Složil atestaci I. a II. stupně v oboru vnitřní lékařství (1978 a 1981). Obhájil kandidátskou dizertační práci na téma Variantní angina pectoris a byla mu udělena vědecká hodnost CSc. (1991). Habilitoval se pro obor vnitřní lékařství prací Němá ischemie myokardu (1998). Byl jmenován profesorem pro obor vnitřní lékařství (2006). Po promoci nejprve působil v nemocnici v Hořovicích, v nemocnici na Strahově, v Interní nemocnici Oblouková v Praze (1972– 1979), poté na II. interní klinice VFN v Praze (1979– 2007) a v současnosti působí jako přednosta Ústavu farmakologie 3. LF UK v Praze. Je autorem nebo spoluautorem přibližně 350 článků a kapitol v monografiích a 2 monografií. Je členem České kardiologické společnosti, European Society of Cardiology, International Society of Cardiovascular Pharmacotherapy. Je členem redakčních rad řady odborných časopisů.

prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.


Absolvoval LF UJEP Brno v letech 1970–1976. Atestaci I. stupně z vnitřního lékařství složil v roce 1980 a atestaci II. stupně v roce 1984. Hodnost kandidáta věd obhájil v roce 1987 na téma Cévní mozkové příhody. Habilitoval v roce1997 s prací o monitoraci krevního tlaku u zdravých jedinců. Profesorem vnitřního lékařství se stal v roce 2008. Od roku 1977 do roku 2002 pracoval na I. kardioangiologické klinice a v roce 2003 přešel na II. interní kliniku LF MU a FN u sv. Anny v Brně, kde působí jako přednosta dosud. Publikoval 161 článků, z toho 52 v časopisech s IF. Přednesl 350 přednášek především z oblasti hypertenze. Je editorem rozsáhlé monografie Vnitřní lékařství a dále publikoval 38 kapitol v dalších knihách. Je místopředsedou výboru ČIS a vědeckým sekretářem ČSH. Je členem redakční rady časopisu Vnitřní lékařství a předsedou redakční rady Interní medicína pro praxi. Předmětem jeho zájmu je metabolický syndrom, vysoký krevní tlak a zvýšená aktivita sympatického nervového systému.

doc. MU Dr. Petr Heinc, Ph.D.


Promoval na LF Univerzity Palackého v Olomo uci v roce 1979. V letech 1979– 1991 pracoval jako sekundární lékař na interním oddělení OÚNZ v Prostějově a od roku 1991 pracuje na I. interní klinice FN a LF Univerzity Palackého v Olomo uci. V letech 1991– 1996 působil jako odborný asistent a od roku 1996 vykonává funkci zástupce přednosty kliniky. Ve funkčním období 1995– 1997 byl zvolen předsedo u Pracovní skupiny pro arytmi e a kardi ostimulaci České kardi ologické společnosti a od roku 1999 je členem výboru této pracovní skupiny. Pracovní zaměření: kardi ologi e, invazivní elektro­fyzi ologi e, radi ofrekvenční katetrové ablace, kardi ostimulace, ICD, echokardi ografi e. Odborný růst: 1982 –  atestace I. stupně z vnitřního lékařství, 1987 –  atestace z kardi ologi e, 2000 –  obhájil dizertační práci –  Ph.D. Je autorem 47 publikací v odborných časopisech, z toho 1 v zahraničí.

MUDr. David Goldemund


V roce 1999 ukončil LF MU v Brně a v roce 2005 složil atestaci II. stupně z neurologie. Od roku 1999 pracuje na 1. neurologické klinice MU a FN u sv. Anny v Brně. Podílí se na provozu iktové jednotky a cerebrovaskulární a neurosonologické ambulance.

MUDr. Petr Pavlík


Po absolvování LF UJEP v Brně v roce 1985 nastoupil na Interní kliniku 1. LF ve Zlíně, kde v roce 1988 získal atestaci I. stupně z vnitřního lékařství. V letech 1991 až 1996 pokračoval v postgraduálním studiu ve Francii na LF Univerzity Jules Verne v Amiens, kde získal v roce 1996 specializační diplom v pneumologii, současně se začal věnovat intenzivní medicíně. Atestaci z pneumologie a respiračních nemocí v České republice získal v roce 1997, atestace I. a II. stupně z anesteziologie a intenzivní medicíny složil v letech 1999, resp. 2003, atestaci z intenzivní medicíny v roce 2009. Od roku 1996 pracuje na pooperační JIP Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně, od roku 2002 na pozici vedoucího lékaře oddělení. Věnuje se problematice hemodynamického monitoringu, sepse a infekčních komplikací, respiračních komplikací, orgánového selhání a náhrady orgánových funkcí. S touto tématikou souvisí jeho přednášková a publikační činnost.

MUDr. Michal Reif

V letech 1993 až 2000 studoval na LF MU Brno. Od roku 2000 dosud pracuje jako lékař na I. neurologické klinice FN U sv. Anny v Brně. Je členem „iktového týmu“, pracovníkem na JIP, v cévní ambulanci a v neurosonologické laboratoři.

MUDr. Daniel Václavík


V roce 1992 promoval na LF UP v Olomouci. Od té doby pracuje na neurologickém oddělení Vítkovické nemocnice Ostrava, kde působil na elektromyografii, v ultrazvukové laboratoři a na intenzivní péči, od roku 2002 je primářem oddělení. Atestaci II. stupně z neurologie složil v roce 1998. Jeho hlavním zaměřením jsou cévní mozkové příhody a neurosonologie. V letech 1999–2000 absolvoval postgraduální stáž v neurologii a iktové péči v Tel Aviv Sourasky Medical Center v Izraeli. Je členem cerebrovaskulárního výboru neurologické společnosti, od roku 2013 se podílí na výuce na LF Ostravské univerzity. Je spolu­autorem 2 monografií a autorem nebo spoluautorem 16 publikací v impaktovaných časopisech.


Štítky
Dětská kardiologie Interní lékařství Kardiochirurgie Kardiologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se