Galerie autorů


Vyšlo v časopise: Kardiol Rev Int Med 2012, 14(4): 282-284
Kategorie: Galerie autorů

prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.


Po absolvování LF UK v Plzni v roce 1993 nastoupil na Hemato-onkologické oddělení FN v Plzni. Po ročním působení přešel na 1. interní kliniku FN a LF UK v Plzni, kde působil na jednotce intenzivní péče. V letech 1997–1998 absolvoval část Ph.D. studia na univerzitě Ulm v Německu. Po svém návratu působil jako asistent LF UK a získal specializovanou způsobilost v oborech vnitřního lékařství a intenzivní medicíny. V roce 2004 byl jmenován docentem a v roce 2009 profesorem vnitřního lékařství. Od roku 2006 je přednostou 1. interní kliniky FN a LF UK v Plzni. Je autorem nebo spoluautorem více než 250 publikací, jež byly více než 400krát citovány, a 2 monografií. Je držitelem The European Society of Intensive Care Medicine Yearly Award for Young ICU Investigators a nositelem prestižních zahraničních stipendií. Je místopředsedou výboru České společnosti intenzivní medicíny, působí jako Council Member Evropské společnosti intenzivní medicíny, je členem redakční rady časopisu Anestezie a intenzivní medicína, Aktuality v nefrologii, Postgraduální nefrologie a ko-editorem rady „Edice Intenzivní Medicína“ při nakladatelství Maxdorf. Působí jako pravidelný recenzent mezinárodních časopisů v oboru intenzivní medicína. Je zvaným řečníkem výročního kongresu The European Society of Intensive Care Medicine, International Symposium of Intensive Care and Emergency Medicine a americké International Conference on Continuous Renal Replacement Threapies.

prof. MUDr. Václav Monhart, CSc.


Promoval v roce 1965 na LF UK v Hradci Králové. Získal atestace z vnitřního lékařství I. a II. stupně (1969, 1976) a nefrologie (1992). V roce 1981 obhájil kandidátskou disertační práci na 3. LF UK v Praze. Profesorem pro obor vnitřní lékařství byl jmenován v roce 1994. Od roku 1973 nepřetržitě pracuje v Ústřední vojenské nemocnice v Praze. V letech 1985–2003 zastával funkci primáře III. interního oddělení s jednotkou dialyzační léčby. V současnosti má částečné pracovní úvazky na Interní klinice 1. LF UK a ÚVN Praha a v Synlab s.r.o. v Praze. Je členem výborů a čestným členem České nefrologické společnosti a České společnosti pro hypertenzi, a také členem České internistické společnosti ČLS JEP. Členství v zahraničních společnostech: European Dialysis and Transplant Association – ERA, European Society of Hypertensiology a New York Academy of Science. V roce 2001 získal osvědčení Euro­pean Hypertension Specialist. Je autorem 4 monografií a autorem/spoluautorem kapitol v 18 monografiích. V odborných časopisech publikoval více než 250 sdělení. Je předsedou redakční rady časopisu Postgraduální medicina a členem redakční rady časopisu Aktuality v nefrologii.

prof. MUDr. Ján Murín, CSc., FESC


V roce 1973 ukončil LF UK v Bratislavě. V roce 1980 atestoval z interní medicíny II. stupně a v roce 1983 z kardiologie. Kandidátskou dizertační práci z problematiky předsíňové fibrilace obhájil v roce 1985. Habilitoval v roce 1992 v oblasti problematiky léčby akutního infarktu myokardu pomocí trombolytické léčby. V roce 2002 byl jmenován profesorem interní medicíny. Od roku 1976 pracuje na I. internej klinike LF UK a UN v Bratislavě. Publikoval 170 článků a dalších 42 ve spolupráci se zahraničními pracovišti v časopisech s IF. Je spoluřešitelem grantů, Past-prezidentem Slovenskej internistickej spoločnosti a Slovenskej kardiologickej spoločnosti a zástupcem vedoucího redaktora časopisu Vnitřní lékařství.

prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., FESC


Promoval na LF MU v Brně (1975). Složil atestace I. a II. stupně v oboru vnitřní lékařství (1979 a 1982) a specializační atestace v oborech klinická farmakologie a kardiologie (1991 a 1997). Obhájil kandidátskou dizertační práci na téma Hemodynamika vazodilatační léčby srdečního selhání a byla mu udelěna vědecká hodnost CSc. (1988). Habilitoval se na MU prací Problematika hodnocení léčby srdečního selhání (1996) a pozdeji byl tamtéž jmenován profesorem vnitřního lékařství (2001). Od promoce pusobí ve FN u sv. Anny v Brně, nejprve pět let na I. interní klinice jako sekundární lékař a poté přešel na II. interní kliniku jako klinický farmakolog a vedoucí kardiologické JIP pod vedením prof. Štejfy (1981), v současnosti je přednostou I. interní kardioangiologické kliniky (od 2002). Byl proděkanem LF MU (1997–2002). Jeho hlavními odbornými a vědeckými zájmy jsou kardiovaskulární farmakologie, intenzivní kardiologická péče, srdeční selhání a hypertenze. Je autorem a spoluautorem 15 monografií a více než 200 publikací v odborném tisku. Je členem redakční rady časopisu Cor et Vasa, Kardiologické revue a elektronického portálu EUNI. Je členem International Society of Cardiovascular Pharmacotherapy, Fellow of European Society of Cardiology, členem výboru České společnosti pro hypertenzi a předsedou organizačního výboru sjezdu CKS.

doc. MUDr. Filip Málek, Ph.D., MBA


Promoval v roce 1991. Od roku 1991 do roku 2008 pracoval ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, postupně jako sekundární lékař I. interní kliniky a od roku 2001 na III. interní – kardiologické klinice FNKV a 3. LF UK Praha. Od roku 1995 je odborným asistentem v oboru vnitřní lékařství 3. LF UK. V letech 2004 až 2008 působil jako primář I. interní kliniky FNKV. Od 1. 3. 2008 do 28. 2. 2009 pracoval jako Medical Advisor ve společnosti Astra Zeneca, s. r. o. Atestace I. a II. stupně z interního lékařství složil v letech 1994 a 2004. Atestace z kardiologie složil v roce 1999. V roce 2008 obhájil dizertační práci a závěrečný projekt na Pražské mezinárodní manažerské škole při VŠE. V současné době pracuje na Kardiologickém oddělení Nemocnice Na Homolce. Jeho hlavním zaměřením je epidemiologie a prevence kardiovaskulárních onemocnění a akutní a chronické srdeční selhání. Je prvním autorem 10 původních vědeckých prací v domácím i zahraničním tisku, autorem 20 přehledových článků, spoluřešitelem 3 zahraničních a 3 domácích grantových projektů a 2 výzkumných záměrů.

MUDr. Kateřina Helánová


V roce 2009 promovala na LF MU Brno. Pracuje jako sekundární lékař Interní kardiologické kliniky FN Brno. Je postgraduální studentkou v oboru kardiologie. V roce 2011 složila zkoušku ze základního interního kmene. Je členkou České kardiologické společnosti. Aktivně se účastní na kardiologických kongresech. V roce 2011 získala 3. místo v soutěži Mladých kardiologů na IXX. sjezdu České kardiologické společnosti. V letošním roce absolvovala čtyřměsíční vědeckou stáž na Klinice kardiovaskulárních onemocnění Mayo clinic v Rochesteru MN, USA.

MUDr. Barbora Řepová


V roce 2011 složila státní rigorózní zkoušku ze všeobecného lékařství na 3. LF UK v Praze. Během studia absolvovala v letech 2009 až 2010 dvousemestrální studijní pobyt v rámci programu Erasmus na LF Universidade de Lisboa v Portugalsku. Od roku 2012 studuje v doktorském studijním programu na 1. LF UK obor Fyziologie a patofyziologie člověka a zároveň se jako sekundární lékař účastní předatestační přípravy v oboru nefrologie na Klinice nefrologie v Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze. Věnuje se problematice těhotenství po transplantaci ledviny a na toto téma přednáší na odborných seminářích a konferencích.

MUDr. Klaudia Židová


V letech 2002 až 2008 absolvovala Lékařskou fakultu MU v Brně. Od roku 2008 pracuje jako sekundární lékařka na I. interní kardioangiologické klinice FN u sv. Anny v Brně, současně čtvrtým rokem studuje v rámci doktorského studia na Lékařské fakultě MU v Brně obor kardiologie. Zkoušku z povinného interního základu složila v roce 2011. Je členkou České kardiologické společnosti a European Heart Rhythm Association ESC. Je spoluřešitelkou dvou grantových projektů, aktivně participuje na kardiologických kongresech s mezinárodní účastí.

MUDr. David Alan


Narozen 26. října 1966 v Přerově. Vzdělání a profesionální kariéra: 1992 – 3. lékařská fakuta, Universita Karlova, Praha, titul MUDr., 1994 – interní oddělení nemocnice s poliklinikou, Mladá Boleslav, 1996 – interní klinika 2. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Motole, Praha, 1995 – první atestace z interní medicíny, 1998 – kardiologická atestace, 1996–2001 – koronární jednotka, sekundární lékař, Interní (od r. 2004 Kardiologická) klinika 2. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Motole, Praha, 2001 – vedoucí lékař koronární jednotky Interní (od r. 2004 Kardiologické) kliniky 2. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Motole, Praha. Pregraduální stáže: 1990 – San Raphalle University, Milano, Itálie, (kardiologie, měsíc), 1991 – University of Birmingham, Medical Faculty, UK, ( kardiologie, 2 měsíce). Postgraduální stáže: 1998 – Texas Heart Institute, Houston, Texas, U.S.A ( kardiologie, 3 měsíce)

MUDr. Michal Fejfuša, CSc.


Promoval na LF MU v Brně (1963). Nastoupil na interní oddělení Krajské nemocnice v Ústí nad Labem, složil atestace I. a II. stupně z vnitřního lékařství a v roce 1972 nástavbovou atestaci z kardiologie. V letech 1969 až 1976 pracoval jako okresní kardiolog v OÚNZ v Ústí nad Labem, zastával funkci krajského kardiologa Severočeského kraje (1977–1989) a zástupce přednosty kliniky. V IKEM obhájil kandidátskou dizertační práci na téma Stavy po infarktu myokardu (1982). Nyní pracuje jako interní konziliář a kardiolog v Masarykově nemocnici v Ústí n. Labem. Byl členem výboru České kardiologické společnosti (1987–1989), obdržel diplom „Clinical hypertension specialist“ Evropské hypertenziologické společnosti (2001). Je členem redakční rady Kardiologické revue.

MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.


Po promoci v roce 2002 na 1. LF UK v Praze nastoupil jako sekundární lékař na III. interní kliniku 1. LF UK a VFN v Praze. Zde během doktorandského studia absolvoval stáž v laboratoři pro endokrinologii a metabolizmus, a v roce 2008 obhájil doktorskou dizertační práci v oboru fyziologie a patofyziologie člověka. Atestaci I. stupně z vnitřního lékařství složil v roce 2005 o 3 roky později získal odbornou způsobilost v oboru vnitřní lékařství. Od roku 2008 působí jako odborný asistent na III. interní klinice 1. LF UK a VFN v Praze a současné době je zástupcem přednosty pro výuku bakalářských a magisterských oborů, současně je školským tutorem oboru Nutriční terapeut. Je členem České internistické společnosti, České společnosti pro aterosklerózu a členem ČKS. Publikoval řadu odborných prací, pravidelně přednáší na domácích i zahraničních vzdělávacích akcích, kongresech a konferencích. Byl spoluřešitelem 10 grantových výzkumných úkolů. Jeho odborným zájmem jsou poruchy metabolizmu lipidů, ateroskleróza a její rizikové faktory, stanovení kardiovaskulárního rizika dětí a dospělých.

Mgr. Kristýna Čillíková


Po absolvování Střední zdravotnické školy a oboru psychologie, pedagogiky a českého jazyka na Pedagogické fakultě začala roku 2003 působit jako manažerka časopisu pro praktické lékaře Practicus, od roku 2006 pracovala v odborném týdeníku Medical Tribune jako redaktorka a vedoucí přílohy Kompendium ambulantní medicíny. V posledních letech je redaktorkou na volné noze, v současnosti spolupracuje především se Zdravotnickými novinami a společností MedicaHealthworld a.s., pro niž jako šéfredaktorka spravuje odborné webové stránky zaměřené na diabetologii a preventivní a neinvazivní kardiologii (www.dm2t.cz a www.e-interna.cz) a s nimi související pacientské stránky „Tlukot srdce“ a „Život a cukrovka“. Vede také webové stránky České společnosti pro aterosklerózu.


Štítky
Dětská kardiologie Interní lékařství Kardiochirurgie Kardiologie

Článek vyšel v časopise

Kardiologická revue – Interní medicína

Číslo 4

2012 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se