Galerie autorů


Vyšlo v časopise: Kardiol Rev Int Med 2010, 12(4): 201-202

Doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.

Od promoce pracuje na II. interní klinice 1. LF UK a VFN v Praze, v současnosti jako vedoucí lékař a zástupce přednosty pro výuku mediku. Věnuje se neinvazivní diagnostice, prevenci a léčbě kardiovaskulárních chorob, zejména v oboru angiologie. Težištěm jejího zájmu jsou metabolické aspekty aterosklerózy, problémy spojené s trombembolickou nemocí, farmakoterapie ischemické choroby končetin a žilní trombózy. Je autorkou více než 100 článků, přednáší na domácím i zahraničním fóru, je autorkou řady kapitol v učebnicích vnitřního lékařství, hlavní autorkou 3 monografií v oboru angiologie. V rámci mezinárodních klinických studií působí i jako národní koordinátor. Ve výboru České angiologické společnosti JEP zastává funkci vědeckého sekretáře.


doc. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA

V roce 1986 absolvoval 1. LF UK v Praze. Atestaci z vnitřního lékařství složil v roce 1990, kardiologickou atestaci pak v roce 1995. Kandidátskou dizertační práci obhájil v roce 2001. Habilitoval se v roce 2006 v oboru vnitřního lékařství na MU v Brně. Titul MBA získal na UJAK v Praze v roce 2008. V letech 1986–1989 působil na 1. Interní klinice FVL UK. Od roku 1989 dosud pracuje v Kardiocentru Nemocnice Na Homolce, nyní jako přednosta. Je autorem více než 90 článků, z toho 15 v impaktovaných časopisech. Jeho nejvýznamnější publikací je: Reddy VY, Reynolds MR, Neužil P et al. Prophylactic catheter ablation for the prevention of defbrillator therapy. NEJM 2007; 357: 2657–2665 (spoluautor práce). Je členem redakčních rad Cor Vasa a Kardiologická revue, členem CKS, ESC, Deutsche Kardiollogische Gesellschaft, American Electrophysiology Society, Heart Rhythm (USA). Absolvoval zahraniční stáže na univerzitách v Munsteru, Lipsku v SRN a MGH Boston (USA).


as. MUDr. Petr Vařejka

Je absolventem 1. LF UK Praha. Po promoci v roce 1994 nastoupil na IV. interní kliniku VFN, zde pracoval jako sekundární lékař na interním oddělení a od roku 1995 na koronární jednotce. V roce 1997 složil 1. atestaci z oboru vnitřního lékařství. Po atestaci začal pracovat jako sekundární lékař na angiologické jednotce intenzivní péče a současně zahájil práci na angiografickém pracovišti IV. interní kliniky. Od roku 1997 tedy pracuje jako intervenční angiolog. V roce 1999 s celým týmem přechází na II. interní kliniku VFN, kde je zaměstnán dodnes. Od roku 2001 je současně i odborným asistentem 1. LF UK a vedoucím lékařem angiologické jednotky intenzivní péče.


MUDr. Robert Čihák, CSc.

Roku 1982 absolvoval Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. V roce 1989 atestoval z kardiologie, v témže roce se stal kandidátem lékarřkých věd. V roce 1984 nastoupil na Subkatedru kardiologie Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů v Praze, později začal pracovat na Klinice kardiologie Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze. Působí na oddělení arytmologie, nyní jako vedoucí lékař. V současnosti je předsedou Pracovní skupiny pro arytmie a kardiostimulaci České kardiologické spolecnosti.


MUDr. Ondřej Dostál

V letech 1997 až 2003 studoval 1. LF UK. Atestaci v interním kmenu složil v roce 2007, atestace z angiologie v roce 2008, atestaci z kardiologie pak v roce 2010. V roce 2002 získal výzkumné stipendium v Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, SR, Medizinische Universitätklinik, Sektion Nephroliogie. Od roku 1999 do roku 2002 se ve své studijní vědecké práce na Ústavu lékařské chemie a biochemie 1. LF UK zabýval prací s tkáňovými kulturami. Od roku 2003 pracuje jako sekundární lékař na II. interní klinice kardiologie a angiologie VFN a 1. LF UK v Praze, od roku 2008 je odborným asistentem 1. LF UK, nyní třetím rokem externím postgraduálním studentem v oboru biomedicíny při 1. LF UK, tématem práce je infekční a metabolická etiologie aterosklerózy.


MUDr. Michal Fejfuša, CSc.

Promoval na Lékařské fakultě MU v Brně (1963). Nastoupil na interní oddělení Krajské nemocnice v Ústí nad Labem, složil atestace I. a II. stupně z vnitřního lékařtví a v roce 1972 nástavbovou atestaci z kardiologie. V letech 1969 až 1976 pracoval jako okresní kardiolog v OÚNZ v Ústí nad Labem, zastával funkci krajského kardiologa Severočeského kraje (1977–1989) a zástupce přednosty kliniky. V IKEM obhájil kandidátskou dizertační práci na téma Stavy po infarktu myokardu (1982). Nyní pracuje jako interní konziliár a kardiolog v Masarykově nemocnici v Ústí n. Labem. Byl členem výboru České kardiologické společnosti (1987–1989), obdržel diplom Clinical hypertension specialist Evropské hypertenziologické společnosti (2001). Je členem redakční rady Kardiologické revue.


MUDr. Jean-Claude Lubanda, Ph.D.

Pochází původem z dnešní Demokratické republiky Kongo, hlavního města Kinshasy a žije trvale v České republice. Promoval v roce 1999 na 1. LF UK v Praze. V roce 2002 složil atestaci z vnitřního lékařství, v roce 2006 specializační atestaci z kardiologie a v roce 2009 z angiologie. Obhájil doktorskou dizertační práci na téma kardiovaskulární postižení u pacientů s Fabryho chorobou v roce 2007 a byl mu udělen vědecký titul Ph.D. Od promoce působí na 2. interní klinice VFN a 1. LF UK v Praze jako odborný asistent, internista, kardiolog a angiolog. V roce 2006 absolvoval tříměsíční pobyt v USA na prestižním Texas Heart Institut v Houstonu jako visiting fellow. Je autorem a spoluautorem mnoha vědeckých článků v českých a zahraničních odborných časopisech. Hlavní oblast jeho zájmu jsou kardiovaskulární choroby všeobecně, intervenční angiologie, koronární a periferní ateroskleróza, echokardiografie a duplexní ultrasonografie.


MUDr. Pavel Procházka

V roce 2001 promoval na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové, poté nastoupil na interním oddělení v Mladé Boleslavi, kde pracoval v letech 2001–2005. Od roku 2005 pracuje na II. interní klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, kde se věnuje angiologii v celé šíři včetně vaskulárních intervencí. V roce 2004 složil atestaci z interního lékařství I. stupně, v roce 2008 složil atestaci z angiologie a v prosinci 2010 atestaci z kardiologie. Je členem České angiologické společnosti a České kardiologické společnosti.


MUDr. David Ručka 

V roce 1996 promoval na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Do atestace z vnitřního lékařství pracoval na interním oddělení NsP Havířov jako sekundární lékař. V roce 1999 nastoupil na kardiologické oddělení ÚVN Praha, kde se převážně věnoval echokardiografii a vaskulární ultrasonografii. Atestoval z kardiologie a angiologie. Od roku 2008 pracuje na II. interní klinice kardiologie a angiologie VFN a 1. LF UK v Praze. Centrem jeho zájmu je invazivní i neinvazivní diagnostika a léčba cévních onemocnění.


Štítky
Dětská kardiologie Interní lékařství Kardiochirurgie Kardiologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se