Autoři


Vyšlo v časopise: Kardiol Rev Int Med 2010, 12(3): 153-154
Kategorie: Galerie autorů

prof. MUDr. Ján Murín, CSc.

jp_33115_f_1
jp_33115_f_1

V roce 1973 absolvoval LF Univerzity Komenského. Atestaci I. stupně z interní medicíny složil v roce 1977, atestaci II. stupně v roce 1980. V roce 1983 atestoval v kardiologii. V roce 1986 obhájil kandidátskou práci a v roce 1993 dosáhl titulu docent. Profesorem byl jmenován v roce 2002. Od roku 1976 pracuje na I. interní klinice LF Univerzity Komenského (od roku 1992 jako primář) a FNsP v Bratislavě. Jeho profesní zájmy jsou akutní infarkt, chronické srdeční selhání, predsíňová fibrilace, echokardiografie a remodelace srdce. Publikoval více než 160 článků v domácích a zahraničních časopisech, participuje na mnoha klinických studiích. Působil jako prezident Slovenské internistické společnosti, je past prezidentem Slovenské kardiologické společnosti, členem American College of Physicians a Evropské federace interní medicíny, je členem redakční rady odborného časopisu Kardiológia a zástupcem šéfredaktora časopisu Vnitřní lékařství.

prof. MUDr. Jindrich Špinar, CSc., FESC

jp_33115_f_2
jp_33115_f_2

Promoval na LF MU v Brne (1985). Složil atestaci I. a II. stupně v oboru vnitřní lékařství (1987 a 2003) a specializační atestaci v oboru kardiologie (1993). Obhájil kandidátskou dizertační práci na téma Prognóza chronického srdečního selhání a byla mu udělena vědecká hodnost CSc. (1996). Habilitoval se na LF MU prací Význam RTG známek plicního městnání pro diagnózu a prognózu
chronického srdečního selhání (1998) a později byl tamtéž jmenován profesorem pro obor vnitřní lékařství (2002). Po promoci působil na II. interní klinice FN u sv. Anny v Brně. V současnosti působí jako přednosta Interní kardiologické kliniky LF MU a FN Brno-Bohunice (od 2004). Hlavní oblastí jeho odborného zájmu je akutní i chronické srdeční selhání a hypertenze. Je autorem či spoluautorem 15 učebnic a více než 500 odborných článků přehledných i s vlastními výsledky. Je vědecký sekretář České společnosti pro hypertenzi a předseda grantové komise 01 – kardiologie IGA MZ ČR. Je členem České kardiologické společnosti, České internistické společnosti a České společnosti pro hypertenzi. Je členem redakční rady časopisu Vnitřní lékařství, Kardiologická revue, Cor et Vasa.

prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC

jp_33115_f_3
jp_33115_f_3

Promovala na LF MU (tehdy UJEP) v Brně (1985). Složila atestaci I. stupně v oboru vnitřní lékařství (1989) a specializační atestaci v oboru kardiologie (1993). Obhájila kandidátskou dizertační práci na téma Tělesná aktivita u pacientů se srdečním selháním a byla jí udělena hodnost Ph.D. (2000). Habilitovala se prací Humorální aktivace u srdečního selhání (2002), byla jmenována profesorkou pro obor vnitřní lékařství (2005). Po promoci nejprve působila na interním oddělení NsP Ivančice (1985–1988), v současnosti pracuje na I. interní kardioangiologické klinice FN u sv. Anny v Brně (od 1988). Je autorkou nebo spoluautorkou
29 článků v zahraničních impaktovaných časopisech (u 4 jako první autorka), 93 článků v českých odborných časopisech (u 34 jako první autorka), 100 abstrakt v zahraničí a 194 abstrakt v České republice. Je spoluautorkou 10 monografií. Je členkou výboru České kardiologické společnosti, předsedkyní pracovní skupiny Srdeční selhání, členkou pracovní skupiny Kardiovaskulární rehabilitace, České společnosti pro hypertenzi, České transplantační společnosti, Heart Failure Association ESC. Je členkou redakční rady časopisu Kardiologická revue, recenzentkou časopisu European Journal of Heart Failure, International Journal of Cardiology, Vnitřní lékařství.

prof. MUDr. Jirí Vítovec, CSc., FESC

jp_33115_f_4
jp_33115_f_4

Promoval na LF MU v Brně (1975). Složil atestace I a II. stupně v oboru vnitřní lékařství (1979 a 1982) a specializační atestace v oborech klinická farmakologie a kardiologie (1991 a 1997). Obhájil kandidátskou dizertační práci na téma Hemodynamika vazodilatační léčby srdečního selhání a byla mu udělena vědecká hodnost CSc. (1988). Habilitoval se na MU prací Problematika hodnocení léčby srdečního selhání (1996) a později byl tamtéž jmenován profesorem vnitřního lékařství (2001). Od promoce působí ve FN u sv. Anny v Brně, nejprve pět let na I. interní klinice jako sekundární lékař a poté přešel na II. interní kliniku jako klinický farmakolog a vedoucí kardiologické JIP pod vedením prof. Štejfy (1981), v současnosti je přednostou I. interní kardioangiologické kliniky (od 2002). Byl proděkanem LF MU (1997–2002). Jeho hlavními odbornými a vědeckými zájmy jsou kardiovaskulární farmakologie, intenzivní kardiologická péče, srdeční selhání a hypertenze. Je autorem a spoluautorem 15 monografií a více než 200 publikací v odborném tisku. Je členem redakční rady časopisu Cor et Vasa, Kardiologické revue a elektronického portálu EUNI. Je členem International Society of Cardiovascular Pharmacotherapy, Fellow of European Society of Cardiology, členem výboru České společnosti pro hypertenzi a předsedou organizačního výboru sjezdu CKS.

MUDr. Martin Malý, Ph.D.

jp_33115_f_5
jp_33115_f_5

Absolvoval 1. LF UK a promoval v roce 1991 na 1. LF UK. Do roku 1994 pracoval na Interním oddělení Nemocnice Na Františku, v letech 1994–2000 na 3. interní klinice VFN v Praze. V roce 1994 složil atestaci z vnitřního lékařství, a nastoupil na 3. interní kliniku VFN v roce 1998 složil nástavbovou atestaci z kardiologie. Na zahraničních studijních pobytech byl na Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, USA a v Beillinson Medical Center, Petah Tiqua, Izrael. V roce 2000 nastoupil na Interní kliniku FN v Motole a po vzniku přešel do Kardiovaskulárního centra FN v Motole, kde pracuje dodnes ve funkci zástupce pro výuku. V roce 2003 získal licenci z intervenční kardiologie. V roce 2007 obhájil dizertační práci na téma Tkáňový faktor u akutních koronárních syndromů. Krome intervenční kardiologie je jeho hlavním odborným zájmem
aterotrombóza a genetika v kardiologii. Je autorem nebo spoluautorem celkem 20 publikací v recenzovaných českých a zahraničních časopisech.

MUDr. Jan Kanovský

jp_33115_f_6
jp_33115_f_6

V roce 2005 absolvoval obor všeobecné lékařství na Lékařské fakultě Masarykovy Univerzity v Brně. Od stejného roku působí na Interní kardiologické klinice FN Brno jako sekundární lékař, nyní v přípravě na atestaci z kardiologie, současně je studentem postgraduálního studia ve stejném oboru. Mezi jeho obory zájmu patří především akutní a intervenční kardiologie. Přednáší na českých i zahraničních odborných sympoziích, je autorem či spoluautorem několika publikací v českých i zahraničních periodicích. Je členem České kardiologické společnosti a České společnosti pro hypertenzi.

MUDr. Viktor Musil

jp_33115_f_7
jp_33115_f_7

V roce 2005 absolvoval LF MU Brno, obor všeobecné lékařství. Nyní studuje postgraduální studium na LF MU, obor kardiologie. Od roku 2005 pracuje na I. interní kardiologické klinice FN Brno jako sekundární lékař. Od roku 2007 je hlavním řešitelem grantu České kardiologické společnosti na téma Výskyt rizikových faktorů ICHS a kardiovaskulárního rizika dle HeartSCORE u lékařské populace. V roce 2007 absolvoval zahraniční stáž na Mayo Clinic, Rochester, Minessota, USA v Echocardiographic Laboratory u garanta Patricia Pellikka MD. Od roku 2005 je členem České kardiologické společnosti a České lékařské komory. Je autorem nebo spoluautorem 10 článků v odborných periodicích.

MUDr. Zbynek Pozdíšek

jp_33115_f_8
jp_33115_f_8

Absolvoval v roce 2005 Lékařskou fakultu MU v Brně. Po promoci nastoupil jako sekundární lékař na Interní kardiologickou kliniku FN Brno. Mezi odborné zájmy patří srdeční selhání, echokardiografie a chlopenní vady. Je členem České kardiologické společnosti.

MUDr. Michal Prokeš

jp_33115_f_9
jp_33115_f_9

Vystudoval Fakultu všeobecného lékařství v Praze. V letech 1983 a 1992 složil 1. a 2. atestaci z všeobecného lékařství. Lékařskou praxi provozoval v Prachaticích a poté na Praze 5, a to až do roku 1992. Ve třech zdravotních pojištovnách pracoval do roku 2003 s přestávkou 1998–2001, kdy byl zaměstnán na Ministerstvu zdravotnictví. Od roku 2003 pracuje v soukromé lékové
agentuře Infopharm a. s. jako expert. Autorsky se podílí se např. na elektronické publikaci Kontrolní modul lékových interakcí Vademecum Infopharm. Je členem pěti odborných společností J. E. Purkyně, České farmakoekonomické společnosti a Sdružení praktických lékařů České republiky. Je externím lektorem Institutu postgraduálního vzdělávání lékařů a farmaceutů a FAF v Hradci Králové. Je autorem řady odborných článků v lékařských časopisech a prezentací na odborných kongresech na téma účelná farmakoterapie, farmakoepidemiologie a léková politika a spoluautorem publikací Lipidy v ordinaci praktického lékaře, Praktická revmatologie a Základy farmakoekonomiky.

MUDr. Tomáš Šálek

jp_33115_f_10
jp_33115_f_10

V roce 1998 promoval na LF UP v Olomouci, atestaci I. stupně z vnitřního lékařství složil v roce 2001, atestaci I. stupně z klinické biochemie v roce 2003. V roce 2004 získal licenci ČLK pro výkon samostatné praxe pro obor vnitřní lékařství a v roce 2005 složil atestaci II. stupně z klinické biochemie. V roce 2008 byl jmenován Českou společností klinické biochemie Konzultantem pro Zlínský kraj pro obor klinická biochemie. V roce 2008 složil zkoušku z cytologie likvoru na IPVZ Praha. V letech 1998–2007 působil v Nemocnici Uherské Hradiště na interním oddělení a oddělení klinické biochemie, v letech 2004–2007 pracoval jako zástupce primáře oddělení klinické biochemie. Od roku 2008 působí jako primář oddělení klinické biochemie v Krajské nemocnici Tomáše Bati, a.s. Zlín. V letech 2001–2007 vyučoval vnitřní lékařství a odbornou angličtinu na Střední zdravotnické škole v Uherském Hradišti, od roku 2008 vyučuje klinickou propedeutiku a biochemii na Ústavu zdravotnických studií Univerzity T. Bati ve Zlíně.


Štítky
Dětská kardiologie Interní lékařství Kardiochirurgie Kardiologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se