GALERIE AUTORU


Vyšlo v časopise: Kardiol Rev Int Med 2010, 12(2): 98-99
Kategorie: Galerie autorů

prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

Absolvoval lékařskou fakultu UJEP Brno v letech 1970–1976. Atestaci I. stupně z vnitřního lékařství složil v roce 1980 a atestaci II. stupně v roce 1984. Hodnost kandidáta věd obhájil v roce 1987 na téma Cévní mozkové příhody. Habilitoval v roce1997 s prací o monitoraci krevního tlaku u zdravých jedinců. Profesorem vnitřního lékařství se stal v roce 2008. Od roku 1977 do roku 2002 pracoval na I. kardioangiologické klinice a v roce 2003 přešel na II. interní kliniku MU a FN u sv. Anny, kde působí jako přednosta dosud. Publikoval 161 článků, z toho 52 v časopisech s IF. Přednesl 350 přednášek především z oblasti hypertenze. Je prvním autorem 2 knih Klinická patofyziologie hypertenze a Vnitřní lékařství pro stomatology a dále publikoval 34 kapitol v dalších knihách. Je členem výboru CIS a CSH. Je členem redakční rady časopisu Vnitřní lékařství a předsedou redakční rady Interní medicína pro praxi. Předmetem
jeho zájmu je metabolický syndrom, vysoký krevní tlak a zvýšená aktivita sympatického nervového systému.

prof. MUDr. Jiří Widimský jr, CSc.

Absolvoval 1. LF UK Praha (promoce v roce 1981). Atestaci I. stupně z vnitřního lékařství složil v roce 1984, atestaci II. stupně v roce
1990. V roce 1998 získal atestaci z kardiologie. Kandidátskou práci obhájil v roce 1993, habilitační práci v roce 1997 a v roce 2004 byl jmenován profesorem. V současné době působí na III. interní klinice 1. LF UK a VFN Praha jako vedoucí centra pro hypertenzi VFN. Je předsedou České společnosti pro hypertenzi, 1. místopředsedou České internistické společnosti, členem České kardiologické společnosti a European and International Society of Hypertension. Publikoval 170 článků, z nichž 50 vyšlo v impaktovaných časopisech.

doc. MUDr. Martin Fiala, Ph.D.

Promoval na LF UP v Olomouci v roce 1988. Postupně pracoval na interním oddělení nemocnice v Moravské Třebové (1998–1990), na I. interní klinice FN Olomouc (1990–2004) a 14 mesíců jako výzkumný pracovník v Department of Cardiological Sciences, St. George´s Hospital Medical School v Londýne (1996–1997). Od roku 2004 doposud pracuje na plný úvazek v Nemocnici Podlesí a. s. v Třinci a na částečný úvazek na Interní kardiologické klinice FN Brno a LF MU v Brně. Jeho odbornou specializací je kardiostimulace, ICD, resynchronizační léčba, invazivní klinická elektrofyziologie a katetrové ablace arytmií. Je prevážně prvním nebo druhým autorem 85 publikací a kapitol v monografiích a učebnicích, z toho prvním autorem 7 původních prací v časopisech s IF (souhrnný IF 15,608). Dále je převážně prvním autorem 90 prezentací na mezinárodních sjezdech a 200 prezentací na českých a slovenských odborných konferencích. Je hlavním řešitelem 4 a spoluřešitelem dalších 5 uzavřených nebo probíhajících grantů IGA MZ.

doc. MUDr. Stanislav Janoušek, CSc.

Promoval na LF MU (v té době UJEP) v Brně (1976). Po promoci působil na I. interní klinice FN u sv. Anny v Brně (1976–1988),
dále v univerzitní nemocnici Al-Thawra, Sana‘a v Jemenu (1989–1992) a poté na Interní kardiologické klinice FN Brno, pracoviště
Bohunice (1993– doposud). Získal atestaci I. a II. stupně v oboru vnitřní lékařtví (1980 a 1983). Obhájil dizertační práci na téma
C-reaktivní protein u akutních forem ICHS a byla mu udělena vědecká hodnost CSc. (1989). Habilitoval se prací Trombolytická
léčba akutního srdečního infarktu (1998). Je autorem nebo spoluautorem 260 publikovaných sdělení, z toho 105 v plném rozsahu,
a spoluautorem celostátních v současnosti platných guidelines Léčba akutního infarktu myokardu. Je spoluzakladatelem pracovní skupiny Akutní kardiologie České kardiologické společnosti a členem jejího výboru, dále je členem výboru pracovní skupiny pro nukleární medicínu v kardiologii České kardiologické společnosti, členem Mezinárodní společnosti pro aterosklerózu, České internistické společnosti, České společnosti pro anestezii, resuscitaci a intenzivní péči a České společnosti pro hypertenzi. Působí v redakční radě časopisu Intervenční a akutní kardiologie a Kardiologická revue.

doc. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA

V roce 1986 absolvoval 1. LF UK v Praze. Atestaci z vnitřního lékařství složil roce 1990, kardiologickou atestaci pak v roce 1995. Kandidátskou dizertační práci obhájil v roce 2001. Habilitoval se v roce 2006 v oboru vnitřního lékařství na MU v Brne. Titul MBA
získal na UJAK v Praze v roce 2008. V letech 1986–1989 působil na 1. Interní klinice FVL UK. Od roku 1989 dosud pracuje v Kardiocentru Nemocnice Na Homolce, nyní jako přednosta. Je autorem více než 90 článků, z toho 15 v impaktovaných časopisech.
Jeho nejvýznamnejší publikací je: Reddy VY, Reynolds MR, Neuzil P et al. Prophylactic catheter ablation for the prevention of defbrillator therapy. NEJM 2007; 357: 2657–2665 (spoluautor práce). Je členem redakčních rad Cor Vasa a Kardiologická revue, členem CKS, ESC, Deutsche Kardiollogische Gesellschaft, American Electrophysiology Society, Heart Rhythm (USA). Absolvoval zahranicční stáže na univerzitách v Munsteru, Lipsku v SRN a MGH Boston (USA).

MUDr. Jan Bytešník, CSc.

Promoval v roce 1971 (FVL UK Praha), do roku 1972 působil jako sekundární lékař na ARO v Kolíně nad Labem, v letech 1973–1979 působil na interním odd. NsP Jaroměr a od roku 1979 dosud pracuje na Klinice kardiologie IKEM Praha (od roku 1987 do konce roku 2009 ve funkci vedoucího Antiarytmického oddělení). V roce 1985 absolvoval roční studijní pobyt v Sahlgrens Hospital v Göteborgu. Je členem Vědecké rady IKEM, členem výboru České kardiologické společnosti, v letech 1997– 2001 byl předsedou Pracovní skupiny pro arytmie a kardiostimulaci. Je členem International Society for Heart Research, European Heart Rhythm Association. Je recenzentem 4 zahraničních kardiologických periodik. Je autorem 1 monografie a autorem kapitol ve 14 dalších (z toho 3 zahraničních) kardiologických monografiích.

MUDr. Martin Doleček, Ph.D.

V roce 2000 absolvoval LF MU, atestaci I. stupně z Anesteziologie a resuscitace složil v roce 2003, specializovanou způsobilost
z Anesteziologie a resuscitace získal v roce 2008. Dizertační práci na téma Terapeutický vliv 20% albuminu a 6% hydroxyethylškrobu
(130/0,4 Voluven) na extravaskulární plicní vodu u pacientů s težkou sepsí obhájil v roce 2009. Od roku 2000 do roku 2002 pracoval na oddělení ARO ve FN Brno-Dětská nemocnice, v letech 2002–2008 na ARO v Úrazové nemocnici v Brně. Od roku 2008 působí v KARIM, FN Brno-Bohunice. Publikuje v českých a zahraničních impaktovaných časopisech.

MUDr. Jitka Vlašínová, Ph.D.

V roce 1984 absolvovala UJEP Brno (nyní MU), atestaci z vnitřního lékařství I. stupně složila v roce 1990, atestaci z kardiologie v roce 1995. Dizertační práci na téma Analýza demografických dat pacientů indikovaných k trvalé kardiostimulaci obhájila v roce 2004. V letech 1984–1989 pracovala jako sekundární lékař na Oddělení klinické hematologie FN Brno-Bohunice, v letech 1989–1997 na Interní kardiologické klinice FN Brno-Bohunice. Od roku 1997 působí jako odborný asistent na Masarykově univerzitě v Brně. Od roku 1998 také působí jako vedoucí kardiostimulačního centra Interní kardiologické kliniky FN Brno. Hlavní oblastí jejího odborného zájmu je arytmologie a trvalá kardiostimulace. Je autorkou 60 publikací včetne publikovaných abstrakt, z toho u 22 je uvedena jako první autorka. Od roku 2004 je členkou výboru pracovní skupiny pro arytmie a trvalou kardiostimulaci.

MUDr. Petr Kala, Ph.D., FESC., FSCAI

Předseda Pracovní skupiny Intervenční kardiologie České kardiologické společnosti v letech 2006–2009. Vedoucí Pracoviště
invazivní a intervenční kardiologie Interní kardiologické kliniky FN Brno, Bohunice Člen odborných komisí Výboru Evropské intervenční
společnosti (EAPCI) aj. odborných společností v zahranicí.

MUDr. Pavel Sedloň

V letech 1990 až 1996 studoval LF UK Hradec Králové. Atestaci z vnitřního lékařství I. stupně složil v roce 1999, atestaci z kardiologie
v roce 2003. Od roku 1996 pracuje v ÚVN Praha na Kardiologickém oddělení Interní kliniky I. LF UK a ÚVN, od roku 2006
jako vedoucí lékař koronární jednotky. Od roku 1998 je členem České kardiologické společnosti, od roku 2006 je členem České
společnosti pro anesteziologii a resuscitační a intenzivní medicínu (CSARIM).

MUDr. Jiří Žižka

Absolvoval FVL LF UK Praha (1990), v roce 1995 složil 1. atestaci z vnitřního lékařství, v roce 2005 atestaci z angiologie.
V letech 1990–1997 pracoval na Klinice kardiologie IKEM Praha. Od roku 2001 působí na I. interní klinice FTN Praha. Je
prvním autorem zhruba 10 článků v periodicích jako Vnitřní lékařství, Cor Vasa, Farmakoterapie, atd.


Štítky
Dětská kardiologie Interní lékařství Kardiochirurgie Kardiologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se