Galerie autorů


Vyšlo v časopise: Kardiol Rev Int Med 2008, 10(1): 46-47
Kategorie: Galerie autorů

prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., FESC (1951)

Promoval na LF MU v Brně (1975). Složil 1. a 2. stupně v oboru vnitřní lékařství (1979 a 1982) a specializační atestace v oborech klinická farmakologie a kardiologie (1991 a 1997). Obhájil kandidátskou disertační práci na téma Hemodynamika vazodilatační léčby srdečního selhání a byla mu udělena vědecká hodnost CSc. (1988). Habilitoval se na MU prací Problematika hodnocení léčby srdečního selhání (1996) a později byl tamtéž jmenován profesorem vnitřního lékařství (2001). Od promoce působí ve FN U sv. Anny v Brně, nejprve 5 let na I. interní klinice jako sekundární lékař a poté přešel na II. interní kliniku, jako klinický farmakolog a vedoucí kardiologické JIP pod vedením prof. Štejfy (1981), v současnosti je přednostou I. interní kardioangiologické kliniky (od 2002). Byl proděkanem LF MU (1997–2002). Jeho hlavními odbornými a vědeckými zájmy jsou kardiovaskulární farmakologie, intenzivní kardiologická péče, srdeční selhání a hypertenze. Je autorem a spoluautorem 15 monografi í a více než 200 publikací v odborném tisku. Je členem redakční rady časopisů Cor et Vasa, Kardiologické revue a elektronického portálu EUNI. Je členem International Society of Cardiovascular Pharmacotherapy, Fellow of European Society of Cardiology, členem výboru České společnosti pro hypertenzi a předsedou organizačního výboru sjezdů ČKS.

prof. MUDr. Jaroslav Meluzín, CSc., FESC (1955)

Promoval na LF MU v Brně (1980). Složil atestaci 1. a 2. stupně v oboru vnitřní lékařství (1984, 1988). Obhájil kandidátskou disertační práci na téma Vápníkoví antagonisté v léčbě chronické stabilní anginy pectoris a byla mu udělena hodnost CSc. (1991). Habilitoval na LF MU (1996) a posléze byl jmenován profesorem pro obor vnitřní lékařství (2001). V roce 2003 obdržel diplom Fellow of the European Society of Cardiology. Po promoci nejprve působil na interním oddělení OÚNZ Uherské Hradiště (1980–1983), poté na I. interní klinice FN U Sv. Anny v Brně (od 1983). Působil jako odborný asistent LF MU, později docent a profesor LF MU. Je autorem 269 publikací (včetně publikovaných abstrakt, 18 originálních prací bylo publikováno v časopise s IF, z toho u 15 publikací je uveden jako první autor). Přednesl či prezentoval jako postery 188 prací, z toho 40 na zahraničních kongresech. Je členem České kardiologické společnosti, člen výboru pracovní skupiny echokardiografi e ČKS, člen European Society of Cardiology (Working group of Echocardiography).

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESC (1960)

Promoval na LF MU v Brně (1985). Složil atestaci 1. a 2. stupně v oboru vnitřní lékařství (1987 a 2003) a specializační atestaci v oboru kardiologie (1993). Obhájil kandidátskou disertační práci na téma Prognóza chronického srdečního selhání a byla mu udělena vědecká hodnost CSc. (1996). Habilitoval se na LF MU prací Význam RTG známek plicního městnání pro diagnózu a prognózu chronického srdečního selhání (1998) a později byl tamtéž jmenován profesorem pro obor vnitřní lékařství (2002). Po promoci působil na II. interní klinice FN U sv. Anny v Brně. V současnosti působí jako přednosta Interní kardiologické kliniky LF MU a FN Brno-Bohunice (od 2004). Hlavní oblastí jeho odborného zájmu je akutní i chronické srdeční selhání a hypertenze. Je autorem či spoluautorem 15 učebnic a více než 500 odborných článků přehledných i s vlastními výsledky. Je vědecký sekretář České společnosti pro hypertenzi a předseda grantové komise 01 – kardiologie IGA MZ ČR. Je členem České kardiologické společnosti, České internistické společnosti a České společnosti pro hypertenzi. Je členem redakční rady časopisů Vnitřní lékařství, Kardiologická revue, Cor et Vasa.

prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC (1961)

Promovala na LF MU (tehdy UJEP) v Brně (1985). Složila atestaci 1. stupně v oboru vnitřní lékařství (1989) a specializační atestaci v oboru kardiologie (1993). Obhájila kandidátskou disertační práci na téma Tělesná aktivita u pacientů se srdečním selháním a byla jí udělena hodnost Ph.D. (2000). Habilitovala se prací Humorální aktivace u srdečního selhání (2002), byla jmenována profesorkou pro obor vnitřní lékařství (2005). Po promoci nejprve působila na interním oddělení NsP Ivančice (1985–1988), v současnosti pracuje na I. interní kardioangiologické klinice FN U sv. Anny v Brně (od 1988). Je autorkou nebo spoluautorkou 29 článků v zahraničních impaktovaných časopisech (u 4 jako první autorka), 93 článků v českých odborných časopisech (u 34 jako první autorka), 100 abstrakt v zahraničí a 194 abstrakt v České republice. Je spoluautorkou 10 monografi í. Je členkou výboru České kardiologické společnosti, předsedkyní pracovní skupiny Srdeční selhání, členkou pracovní skupiny Kardiovaskulární rehabilitace, České společnosti pro hypertenzi, České transplantační společnosti, Heart Failure Association ESC. Je členkou redakční rady časopisu Kardiologická revue, recenzentkou časopisů European Journal of Heart Failure, International Journal of Cardiology, Vnitřní lékařství.

doc. MUDr. Jiří Špác, CSc. (1957)

Promoval na LF MU (v té době UJEP) v Brně (1982). Po promoci působil a dosud působí ve FN U sv. Anny v Brně, a to nejprve na II. interní klinice (1982–2002), poté na I. interní klinice (2002–2003) a pak znovu na I. interní klinice (2004–doposud). Získal atestace 1. a 2. stupně v oboru vnitřní lékařství (1985 a 1989). Obhájil disertační práci Význam dlouhodobého tělesného tréninku u nemocných po rekonstrukční operaci koronárního řečiště a byla mu udělena vědecká hodnost CSc. (1992). Habilitoval se prací Nové možnosti ultrazvukového vyšetření při rozpoznání poškozené funkce levé komory srdeční (1996). Jako první autor je uveden u 33 článků a jeho 14 článků bylo uveřejněno v impaktovaných časopisech. Je členem České kardiologické společnosti.

MUDr. Michal Fejfuša, CSc. (1940)

Promoval na Lékařské fakultě MU v Brně (l963). Nastoupil na interní oddělení Krajské nemocnice v Ústí nad Labem, složil atestace 1. a 2. stupně z vnitřního lékařství a v roce l972 nástavbovou atestaci z kardiologie.V letech l969 až l976 pracoval jako okresní kardiolog v OÚNZ v Ústí nad Labem, zastával funkci krajského kardiologa Severočeského kraje (l977–l989) a zástupce přednosty kliniky. V IKEM obhájil kandidátskou disertační práci na téma „Stavy po infarktu myokardu“ (l982). Nyní pracuje jako interní konziliář a kardiolog v Masarykově nemocnici v Ústí n.Labem. Byl členem výboru České kardiologické společnosti (l987–l989), obdržel diplom „Clinical hypertension specialist“ Evropské hypertenziologické společnosti (2001). Je členem redakční rady Kardiologické revue.

MUDr. Martin Hutyra, Ph.D. (1974)

Promoval na 1. LF UK v Praze (1998). Složil atestaci 1. stupně v oboru vnitřní lékařství (2002) a specializační atestaci v oboru kardiologie (2006). Obhájil dizertační práci na téma Humorální a ultrazvukové markery časných stadií aterosklerózy a byla mu udělena vědecká hodnost Ph.D. (2003). Po promoci krátce působil na interním oddělení Nemocnice Frýdek-Místek, poté od roku 2000 ve Fakultní nemocnici Olomouc, nejprve na 3. interní klinice a následně na 1. interní klinice. Jeho hlavními odbornými a vědeckými zájmy jsou zobrazovací metody a intenzivní péče v kardiologii. Je autorem a spoluautorem 32 článků v odborném tisku, z toho 5 v časopisech s impaktovaným factorem. Je členem České kardiologické společnosti a České společnosti pro aterosklerózu.

MUDr. Pavel Piler (1960)

Promoval na LF MU (tehdy UJEP) v Brně (1985). Složil postupně atestace v oborech chirurgie, dětská chirurgie a kardiochirurgie (1989, 1994 a 2004). Po promoci nastoupil na Kliniku dětské chirurgie v Brně, věnoval se zejména chirurgii vrozených vad u novorozenců, podílel se na zavedení ECMO do klinické praxe. V současnosti pracuje v Centru kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně (od r. 1998), provádí kardiochirurgické operace v kompletním rozsahu, transplance srdce, jater a ledvin. Absolvoval studijní pobyt na Mayo Clinic u dr. H. V. Schaffa (2004). Je členem České společnosti kardiovaskulární chirurgie, České společnosti dětské chirurgie, České kardiologické společnosti a České transplantační společnosti.


Štítky
Dětská kardiologie Interní lékařství Kardiochirurgie Kardiologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se