Úvodní stránka Aktuální číslo Archiv čísel Informace o časopisu Redakční rada Galerie autorů Předplatné Pokyny pro autory Kontakt
 
Přihlášení |
 
registrace
   
zapomenuté heslo
 
odeslat
 

Pokyny pro autory

Charakteristika periodika Kardiologické revue – Interní medicína

 • zkratka pro citování Kardiol Rev Int Med
 • jazyk periodika: čeština, slovenština, angličtina
 • v časopise se publikují
  • původní vědecko‑výzkumné práce
  • přehledové odborné články
  • klinická pozorování (kazuistiky)
  • rukopisy (dopisy redakci, diskuze, sdělení, zprávy ze sjezdů, recenze knih a další oznámení)

V Supplementu Kardiologické Revue (býv. Kardiofóru) se publikují monotématické soubory článků, redigované hlavním autorem, který vybírá spolupracovníky, napíše úvod a dohlédne na správné členění a seřazení článků. Na články se vztahují stejné publikační podmínky jako v Kardiol Rev Int Med. Pro vydání Supplementa je nutná spolupráce hlavního autora s redakcí při finančním zajištění publikace.

Kardiologická Revue (1212– 4540) byla zařazena na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik v ČR, schválený Radou pro výzkum a vývoj v roce 2008. Od roku 2010 je titul je excerpován v databázi Scopus. Od roku 2014 je časopis rozšířen o internistickou část.

Publikační podmínky pro autory

 • autor/ vedoucí kolektivu současně s prací zašle do redakce na základě Autorského zákona písemné prohlášení
  • o původnosti práce a oprávnění zveřejnit veškeré přílohy, hl. schémata, obrázky a fotografie
  • že práce nebyla a nebude publikována v jiném časopise (převod autorských práv)
  • že souhlasí s uveřejněním své e‑mailové adresy
  • první autor dodá krátký životopis (do 200 slov) s fotografií ve formátu .jpg
 • užívaná odborná terminologie, zkratky, symboly a fyzikální a biochemické hodnoty musí odpovídat platným normám

Forma dodání příspěvku

 • příspěvek bude přijat výhradně v elektronické formě jako e‑mail, CD nebo DVD
 • veškerá dokumentace (tabulky, grafy, schémata, obrázky, fotografie – očíslované a doprovázené legendou) jsou přijímány jako přílohy v samostatných souborech
 • příspěvek musí být dodán kompletní se všemi náležitostmi, jinak bude vrácen k doplnění

Jedině kompletní příspěvek může být zaregistrován jako „doručený“ a postoupen k recenznímu  řízení. Každý rukopis (výjma zpráv, sdělení, editorialu apod.) je hodnocen anonymním recenzentem. Na základě recenzentova posudku rozhodne definitivně redakční rada o přijetí či nepřijetí práce k uveřejnění. Autor je povinen reagovat na připomínky recenzního řízení. Redakce si vyhrazuje právo provádět drobné úpravy, eventuálně zkrátit rukopis. Po zalomení je článek zaslán autorovi ještě jednou k rychlé kontrole. Je třeba bezpodmínečně dodržet termín vrácení autorské korektury určený odpovědným redaktorem.

Formát textu

 • text práce v některém z běžných textových editorů (v operačním systému Windows) ve formátech doc, txt, rtf nebo html
 • text formátujte pouze pomocí zabudovaných funkcí textového editoru („Tučně“, „Kurzíva“)
 • v žádném případě nepoužívat mezerník, neukončovat každý řádek enterem

Formát příloh

 • obrazové přílohy jsou přijímány v samostatných souborech ve formátech .tiff, .eps nebo .jpg s minimální kompresí (nevkládejte do Wordu či PowerPointu)
 • tabulková dokumentace, grafy, lineární schémata musí být vytvořeny pomocí MS Word či MS Excel, v editovatelné podobě včetně zdrojových dat
 • fotodokumentaci je nutno dodat ve formátu jpg v potřebném tiskovém rozlišení min. 300 dpi, a to v min. šířce 700 pixelů

Zpracování textu

 • doporučený rozsah textu podle charakteristiky obsahu je 3– 8 normostran (1 normostrana má 1 800 znaků včetně mezer a zjistí se cestou Nástroje – Počet slov – Znaky včetně mezer dělené 1 800), tj. 5 400 až 14 400 znaků
 • umístnění grafických příloh označit do textu odkazem (obr. 1, tab. 1 apod.)
 • tabulky vytvářet v MS Excel nebo v tabulkovacím režimu MS Word, v plném znění
 • užitou zkratku vysvětlit při prvním výskytu zkracovaného slovu, v nadpisu a souhrnu se užívají zkratky jen výjimečně

Struktura článků

Všeobecně

 • strana: název práce česky i anglicky, plná jména všech autorů bez titulů
 • souhrn a klíčová slova česky a anglicky
 • klíčová slova doporučujeme čerpat z tezauru deskriptorů Medical Subject Headings (MeSH) a jejich českého překladu MeSH- CZ (http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html)
 • text strukturovaný podle podnadpisů
 • literatura seřazená dle postupného výskytu literárních odkazů v textu
 • očíslované přílohy s popisem
 • plná jména všech autorů s tituly a názvem pracoviště,u prvního vždy e‑mailová adresa

Původní odborné práce

 • souhrn (Abstract) znamená obsah práce strukturovaný podobně jako text článku o max. délce 2 500 znaků včetně mezer, tj. cca 1,3 normostrany, nejjednodušeji cca 200– 250 slov. Je doplněn 5– 10 klíčovými slovy (Keywords), která zahrnují základní pojmy článku
 • struktura textu vlastní práce sestává z Úvodu, ve kterém je vytknut cíl práce, Materiálu a metodiky, Výsledků, Diskuze, Závěru (Conclusions, tj. praktické realizační výstupy)

Přehledové odborné práce

 • nestrukturovaný souhrn s názvem práce a jmény autorů a klíčová slova v češtině a angličtině
 • vlastní text práce by měl sestávat z Úvodu, ve kterém má být práce odůvodněna a případně doplněna historickým vývojem problému, dále je členěn podle potřeby autora a musí být zakončen Závěrem

Kazuistiky

 • mají podobné nestrukturované členění jako Přehledové články, jsou však kratší

Citace literatury

 • počet citací do 30 položek
 • odkazy na literaturu v textu uvádět arabskou číslicí v hranatých závorkách seřazené v návazném pořadí
 • jednotlivé citované položky literatury v přehledu řadit podle výskytu v textu
 • citovat pouze práce v bezprostřední souvislosti s publikovanou prací
 • formální úprava citací (literatura) v souladu s územ Kardiol Rev Int Med
 • názvy citovaných časopisů zkracovat podle mezinárodního úzu
 • citace uvádět v plné formě, tj. příjmení, iniciála osobního jména autora/ ů (max. 3 v pořadí první autory, místo ostatních uvést et al; editor/ ři se uvedou na stejném místě jako autoři, ale za jejich výčet se umístí do závorek zkratka ed., resp. eds), plný název práce v originále, dále viz příklady níže, vč. doi.

A. časopisecké práce

Příklad

6. Stone GW, AJ et al. A prospective study of coronary atherosclerosis. N Engl J Med 2011; 364: 226– 235. doi: 10.1056/ NEJMoa1002358.

B. citace monografie nebo pasáže z monografie

Příklad

2. Novák S, Kalivoda D, Čech V et al. Kardiologické repetitorium. 2. vyd. Praha: Galén 2003.
3. Novák S, Kalivoda D, Čech V et al. Kardiologické repetitorium. 2. vyd. Praha: Galén 2003: 127– 136.
4. Nový R, Starý A. Kardiologie. Praha: Maxdorf 1999: 112– 113.

C. kapitoly ve sborníku nebo rozsáhlejší monografii

Příklad

5. Olivová K. HRT a osteoporóza. In: Vyskočil R, Chaloupecký J (eds). Substituční hormonální terapie. Praha: Grada Publishing 2003: 55– 70.

Redakce doporučuje, aby v citacích byly uvedeny české a slovenské práce zabývající se danou tematikou. Zároveň redakční rada žádá autory, aby citovali též články uveřejněné v časopise Kardiologická revue.

Práce odpovídající těmto pokynům posílejte na níže uvedenou adresu vydavatele.

Mgr. Leoš Verner
Ambit Media, a. s.
Media Hall, Bidláky 20, 639 00 Brno
leos.verner@ambitmedia.cz
 

Předplatné

Předplaťte si časopis

S předplatným získáváte plný přístup ke všem článkům.

více informací

 

Aktuální číslo

Vydání číslo: 1 / 2019

zobrazit obsah

 

 
Starší ročníky
 

Nejčtenější